Anasayfaİletişim
  
English
Makaleler

FRANSIZ YASA TASARISI

Ömer Engin LÜTEM, Emekli Büyükelçi
09 2006 - ?KSAREN

!ថ="justify">Fransa Milli Meclisi 2001 Ocak ay?nda bir cümleden olu?an bir kanun kabul etti: “Fransa 1915 Ermeni soyk?r?m?n? aç?kça tan?r.” Türkiye’nin bu konuya gösterdi?i duyarl?l?k dikkate al?narak kanun metninde Osmanl? ?mparatorlu?u, Türkiye veya Türkler gibi sözcüklere yer verilmemi?ti.

Di?er ülkelerde Ermeni soyk?r?m iddialar? parlamento kararlar?yla tan?nm??t?r. Bu tür kararlara uyulmas? gerekmedi?inden bunlar hukuksal aç?dan fazla bir anlam ifade etmemektedir. Ermenilerin ?srar? üzerine, bu konuda Fransa’da  bir kanun ç?kar?lmas?n?n nedeni budur. Ancak Frans?z kanunu  bir olay? nitelendirmenin ötesinde bir hüküm içermemi?tir. Bu nedenle kanun sadece “beyan edici” olmakla ele?tirilmi? ve mutlaka bir i?lem maddesi olmas? gerekti?i  ileri sürülmü?tür.

Fransa’daki Ermeniler Yahudi soyk?r?m?n? inkar edenleri cezaland?ran özel bir kanun varken Ermeni “soyk?r?m?”  için böyle bir hüküm bulunmad???n? ileri sürerek 2001 y?l? kanununa bu yolda bir ek yap?lmas?n? veya yeni bir kanun ç?kar?lmas?n? istemi?lerdir. ?ktidar çevreleri bu talebe s?cak bakmazken muhalefetteki Sosyalistler bu fikri kabul etmi?  ancak bu konuda bir giri?imde bulunmak için Cumhurba?kanl??? ve Parlamento seçimlerinin yakla?mas? beklenmi?tir.

Sosyalist Parti geçen May?s ay?nda, Meclis komisyonlar?ndan geçmeden do?ruca Genel Kurula kanun tasar?s? sunan bir usulden yararlanarak, Ermeni soyk?r?m iddialar?n? reddedenleri bir y?la kadar hapis ve 45.000 Euro para cezas?na çarpt?ran bir kanun tasar?s?n? Frans?z  Milli Meclisine sunmu?tur. Hükümet ad?na konu?an D??i?leri Bakan? Douste-Blazy Fransa’n?n Türkiye ile olan ili?kilerini olumsuz etkileyece?ini belirterek tasar?ya kar?? ç?km??t?r.  Bir ki?i hariç, söz alanlar?n hepsi tasar? lehinde konu?mu?  ve  bunlar aras?nda iktidar partisi mensuplar?n?n da bulundu?u görülmü?tür. Ba?kan Debré, görü?melere ayr?lan süre doldu?undan, kanun tasar?s?n? oylamaya koymadan  oturumu, dinleyici localar?ndaki Ermenilerin itiraz sesleri aras?nda,  kapatm??t?r. 
Yaz tatillerinden sonra ilk f?rsatta Sosyalistler söz konusu kanun tasar?s?n? yeniden Frans?z Meclisinin gündemine ta??d?lar.  Bu tasar? 12 Ekim Per?embe günü Genel Kurul’da ele al?nacakt?r. Hemen herkes tasar?n?n kabul edilece?i görü?ündedir.

Frans?z Sosyalistlerin neden bu konu üzerinde ?srarla durduklar? merak konusudur. Her ne kadar gelecek seçimlerde Ermenilerin deste?inin kazan?lmas? amac?yla hareket edildi?i dü?ünülse de, üç bölge hariç, Ermenilerin seçimleri etkileyecek oy potansiyeli yoktur. Sosyalistlerin amac? Ermenileri kazanmaktan çok iktidar partisini zora sokmak ve y?pratmakt?r.

?ktidar partisi milletvekillerinden bir k?sm? ifade özgürlü?ünü zedeleyece?i dü?üncesiyle bu tasar?ya kar??d?r. Bu kesim, tarihi olaylar hakk?nda kanun ç?kar?lmas?na kar?? olan bir grup sayg?n Frans?z tarihçi taraf?ndan desteklenmektedir. Buna kar??n bir di?er grup Türkiye’nin Avrupa Birli?ine üye olmas?n? istemedi?i için, Türkiye aleyhinde olabilecek her giri?ime ve bu arada söz konusu kanun tasar?s?na arka ç?kmaktad?r. Bu bölünme nedeniyle iktidardaki UMP Partisi söz konusu tasar? hakk?nda milletvekillerini serbest b?rakm??t?r; di?er bir deyimle bu parti mensubu milletvekilleri bu tasar? lehinde veya aleyhinde serbestçe oylar?n? kullanabileceklerdir. Sosyalistlerin blok olarak lehte oy verecekleri, bunlara baz? UMP’li milletvekillerinin kat?lmas?yla bir ço?unluk olu?aca?? ve böylece de tasar?n?n kanunla?aca?? beklenmektedir.

Türkiye’de ise herkesin bu tasar?n?n aleyhinde oldu?u görülmektedir. Bu kez henüz sesleri duyulmam?? olmakla beraber, soyk?r?mc? baz? ayd?nlar?m?z?n da geçen May?s ay?nda bir bildiri yay?nlayarak tasar?ya kar?? ç?km?? olduklar? hat?rlanacakt?r.

Di?er yandan Türk resmi makamlar? Say?n Cumhurba?kan?ndan ba?lamak üzere bu tasar?n?n kanun haline gelmemesi için gerekli uyar?larda bulunmu?lard?r. Ba?ta  TÜS?AD olmak üzere bir çok kurulu? da  ayn? yönde çal??maktad?r. Bu arada TBMM’ye Cezayir soyk?r?m?n?n tan?nmas? için bir kanun önerisi de verilmi?tir. Bu giri?imlerin, Türkiye ile ili?kilere büyük önem veren  Frans?z Hükümetini etkiledi?ine ?üphe yoktur. Ancak sorun Hükümetin Meclisi etkileyecek gücü olup olmad???d?r.

    Makaleye Yorum Yaz        Tavsiye Et

«  Geri
Yorumlar


«  »