Anasayfaİletişim
  
English
Makaleler

ERMEN? MESELES? NASIL ÇÖZÜMLEN?R?

Hasan Celal GÜZEL
19 2006 - Radikal

!á½pellspacing="0" cellpadding="0" width="95%" align="center" border="0">

Önce, meseleyi do?ru te?his etmek gerekir. Bin y?ld?r bu co?rafyada Türklerle dostluk ve bar?? içinde ya?am?? olan Ermeniler, Osmanl? Devleti'ni parçalamak için u?ra?an Ruslar, Frans?zlar, ?ngilizler ve daha sonra Amerikal?lar taraf?ndan Türkiye aleyhine k??k?rt?lm??lard?r. 19. yüzy?l?n sonundan itibaren, emperyalizmin himayesindeki Ermeni çeteleri, tedhi? hareketleriyle huzuru bozmu?lar; 1. Dünya Sava?? esnas?nda dü?manlarla i?birli?i yaparak Türkiye'yi arkas?ndan vurmu?lar ve Ermenistan topraklar? içinde dü?ündükleri illerimizde, Türk ve Kürt Müslüman halk üzerinde korkunç bir 'etnik temizlik' hareketine giri?mi?lerdir.
Sava? s?ras?nda Ermenilerin, Osmanl? Devleti aleyhinde cephe gerisindeki sald?r?lar? had safhaya ula??nca, 27 May?s 1915'te ç?kar?lan bir Kanun-u Muvakkat ile isyan eden Ermenilerin gene Osmanl? topra?? olan güneydeki mahallere gönderilmesi sa?lanm??t?r.
1970'li y?llardan itibaren, Ermenistan'?n da te?vikiyle, ABD'de ve Avrupa'daki Ermeni diyasporas?, günden güne eriyen ve asimile olan varl?klar?n? devam ettirebilmek için, 'Türk ve Türkiye dü?manl???'n? millî bir ideoloji olarak benimsemi?tir.
Ancak, bu, basit bir siyasî tav?r de?ildir. Ard?ndaki niyetleri iyi okuyabilmek lâz?md?r. Ermeniler, evvelâ Türkiye'nin özür dilemesini sa?lamak; sonra hayatlar?n? kaybedenler için tazminat almak; daha sonra ?ah?s emlâkinin miras yoluyla elde edilmesini temin etmek;
son olarak da Türkiye'den toprak talebinde bulunmak istemektedirler.
Bat?'n?n çirkin politikac?s? da, küçük iç politika hesaplar?, Türkiye'yi kenara s?k??t?rma arzular? ve hortlayan Haçl? zihniyetinin dürtüsüyle, bu müfterî diyaspora ile i?birli?i içindedir.
* * *
Ermeni sorununu, taviz vererek çözümlemek mümkün de?ildir. Verilecek herhangi bir taviz, telafisi mümkün olmayan neticelere yol açabilecektir.
Ermeni konusunda, art?k büyük bir devlete yak???r ciddîyetle dü?ünmenin ve sald?r?lar kar??s?nda köklü tedbirler alman?n vakti gelmi? de geçmektedir.
Bu konuda Türkiye'nin kar??s?nda, bugüne kadar milyarlarca dolar harcayan ve sistemli bir iftira kampanyas?yla dünya kamuoyunu aleyhimize çeviren çok iyi organize olmu? bir diyaspora te?kilât? vard?r. Buna mukabil, Türkiye'nin bu konudaki çal??malar? yetersizdir. Bu faaliyetler, art?k meselenin ciddiyetini anlamaya ba?layan birkaç politikac?, diplomat ve bilim adam?n?n gayretleriyle s?n?rl?d?r.
* * *
Bu konuda yap?lmas? gerekenleri, bir kö?e yaz?s? çerçevesinde ?öyle s?ralayabiliriz:
1. Ermeni Ara?t?rma Merkezi Kurulmas?: Türk Tarih Kurumu bünyesindeki Ermeni Masas?'n?n, ayr? bir te?kilâtlanma yap?s?yla Ba?bakanl??a veya MGK Genel Sekreterli?i'ne ba?l? hâle getirilmesi ya da TTK içinde ayr? bir birim hâlinde faaliyetlerinin geni?letilmesi gerekir.
2. Lobicilik Faaliyetleri: Türkiye'nin, diyasporan?n iftiralar?na ve bu konuda Bat?'n?n tavr?na kar?? lobicilik faaliyetlerini örgütlemesi lâz?md?r. Bunun için, önce gerekli miktardaki finansman?n, Ba?bakanl?k ve D??i?leri Bakanl??? örtülü ödenekleri ile Tan?tma Fonu'ndan kar??lanmas? sa?lanmal?d?r. Öncelikle Avrupa ve ABD'deki Türk diyasporas?n?n, ayr?ca karde? Türk ve Müslüman ülkelerin Bat?'daki diyasporalar?n?n örgütlenmeleri gerçekle?tirilmelidir. Bu arada, yurtd???nda ya?ayan vatanda?lar?m?z?n, bulunduklar? ülkelerin vatanda?l?klar?na geçmeleri te?vik edilmelidir.
3. Ar?iv ve Yay?n Faaliyetlerinin H?zland?r?lmas?: Ba?bakanl?k Osmanl? Ar?ivi'nin aç?lmas?ndan sonra soyk?r?m iftiralar?na cevap verilebildi?i gözönüne al?narak, ar?ivlerin tasnif çal??malar? h?zland?r?lmal? ve ar?iv belgelerine dair yay?nlar?n yabanc? dillere tercüme edilerek yayg?nla?t?r?lmas? sa?lanmal?d?r. Bunun için ayr? bir tercüme birimi te?kil edilmelidir.
4. Türk Kültür Merkezlerinin Kurulmas?: Dünyan?n önde gelen bütün ülkelerinde Türk Kültür Merkezleri kurularak Türkiye'nin kültürel tan?t?m? sa?lanmal?d?r.
5. Elektronik Ortam?n Kullan?lmas?.
* * *
E?er Ermeni sorununu ve Türkiye'ye yönelik tehditleri ciddiyetle ele almazsak hüsrana u?ramam?z kaç?n?lmazd?r.

    Makaleye Yorum Yaz        Tavsiye Et

«  Geri
Yorumlar


«  »