Anasayfaİletişim
  
English
Makaleler

FRANSA'DA B?R KÖRDÜ?ÜM

Oya EREN
26 2006 - Forum Gazetesi

.E€ le="text-align: justify;">Ekim ay?n?n ikinci haftas?nda Fransa Ulusal Meclisi'nde Ermeni soyk?r?m? iddialar?n?n inkâr?n? suç sayan yasa tasar?s?n?n kabul edilmesi Türkiye ve Türkiye'nin d?? siyasetindeki dengeler aç?s?ndan oldukça önemli bir geli?meydi. Her ne kadar bu tasar?n?n kabulü, beklenen bir geli?me olsa da gündemin birinci s?ras?nda yerini ald?. Günlerdir kö?e yazarlar?n?n ve habercilerin üzerinde yo?un olarak çal??t??? ve tüm siyasetçilerin, akademisyenlerin, sivil toplum kurulu?lar?n?n çal??ma sahalar?ndaki faaliyetlerini bu konu üzerine yöneltti?i bir hadise oldu.

Bu teklif, 2001'de kabul edilen 'Fransa Ermeni soyk?r?m?n? aç?kça tan?r.' ?eklindeki yasaya 'bu soyk?r?m? inkâr edenler hapis ve para cezas?na çarpt?r?l?r' cümlesinin de eklenmesiyle 571 sandalyeli Ulusal Meclis'te19 oya kar??l?k 106 oyla kabul edildi.
Bu konuyla ilgili ya?anan en son ve en önemli geli?me ise Fransa Cumhurba?kanl??? kaynaklar? taraf?ndan Fransa Cumhurba?kan? Chirac'?n Ba?bakan Erdo?an'? arayarak yasal süreci engellemek için her ?eyi yapaca?? yönünde yapt??? aç?klaman?n kamuoyuna duyurulmas? oldu.

May?s 2007'de Cumhurba?kanl??? görevinden ayr?lacak olan Chirac'?n, Ba?bakan Erdo?an'a Fransa Ulusal Meclisi'nin giri?iminin kendisini çok üzdü?ünü, tasar?n?n yasala?mamas? için elinden geleni yapaca??n? söyledi?i ö?renildi.

Henüz tasar? olarak Senato'dan geçmeyi bekleyen bu karar?n hem AB'ye üye ülkeler taraf?ndan s?kça dile getirilen, hem de Fransa anayasas?nda bulunan ifade özgürlü?ü ilkelerine ayk?r? oldu?u inanc?n? Türkiye'deki tüm çevrelerden ve dünya bas?n?ndan da takip edebildik.

Tüm bu yo?un Fransa gündemi içerisinde ve dü?ünce özgürlü?ünün derin bir yara ald??? bu haftada çok ciddi bir ba?ka geli?me gözden kaç?r?ld?. 11 Ekim 2006 ta-rihinde, yani Fransa Ulusal Meclisi'nin tasar?n?n onaylanmas? için toplanmas?ndan bir gün önce Ermeniler kendilerini ilgilendiren bir ba?ka davan?n sonucunu beklemekteydiler. Yer yine Fransa idi. Paris ?stinaf Mahkemesi, Fransa'daki Ermenilerin Türkiye'nin Paris Ba?konsolosu Ayd?n Sezgin aleyhinde açt??? davada karar? 11 Ekim'de aç?klayacakt? ancak söylendi?ine göre karar teknik sorunlar nedeniyle aç?klanamad? ve davan?n sonucunun aç?klanmas? 25 Ekim 2006'ya ertelendi.

Geriye gidip dava hakk?nda bilgi vermek gerekirse, 9 Temmuz 2004 tarihinde Türkiye'nin Paris Ba?konsolosu Ayd?n Sezgin, merkezi Paris'te bulunan Ermeni Davas?n? Destekleme Komitesi (CDCA) taraf?ndan Ba?konsolos-lu?un web sitesinde Ermenilerin soyk?r?m iddialar?n? inkar eden bilgi ve belgelere yer verdi?i gerekçesiyle dava edilmi?, Ayd?n Sezgin'in mahkumiyeti ve web sitesinin kapat?lmas? istenmi?ti. Bu davayla ilk kez bir Türk diplomat, sözde soyk?r?m iddialar? nedeniyle mahkemeye ç?km?? oluyordu.

Mahkeme ayn? y?l?n Kas?m ay?nda Ba?konsolos Sezgin'in hem 24 Nisan 1963 Viyana Konvansiyonu ile dokunulmazl?k hakk? çerçevesinde görevini sürdürdü?ü, hem de Ermeni soyk?r?m? inkar?n?n 29 Ocak 2001'de Ulusal Meclis'te kabul edilen yasa çerçevesinde suç say?lmad??? gerekçesiyle cezaland?r?lamayaca??n? aç?klam??t?. Bunun üzerine CDCA temyize giderek Paris ?stinaf Mahkemesi'ne ba?vurmu?, Paris ?stinaf Mahkemesi, karar?n? 11 Ekim'de aç?klayaca??n? bildirmi?ti.

Ermeni Davas?n? Destekleme Komitesi'yle birlikte Fransa'daki Ermenilerin de merakla bekledi?i bu davan?n 11 Ekim 2006'da aç?klanacak karar? "bilgisayardaki sorunlar yüzünden" 25 Ekim 2006'ya ertelendi. Bu ertelemenin 12 Ekim'deki Ermeni soyk?r?m?n? inkar?n suç say?lmas?n? öngören yasa teklifi hakk?ndaki oylamayla ne kadar ilgili oldu?u merak konusu olsa da bu dava sonucunda Ba?konsolos Sezgin'in beraat edece?i güçlü bir olas?l?k olarak görülmektedir. Davan?n Sezgin lehine sonuçlanmas? durumunda Frans?z Ermenilerinin soyk?r?m inkar?n?n suç say?lmas?n? öngören yasalardaki eksikli?e dikkat çekecekleri ve tasar?n?n yasala?mas? için Frans?z siyasetçiler üzerinde yo?un bask? kurmak için çal??malara ba?layacaklar? ihtimali çok yüksektir.

Ba?konsolos Ayd?n Sezgin'in beraatiyle birlikte ya?anacak bir ba?ka olumsuzluk da sözde soyk?r?m iddialar?n? savunanlar?n "Ermeni soyk?r?m?" inkar?n?n bir suç olmas?na ra?men Sezgin'in, diplomatik dokunulmazl??? sayesinde beraat etti?i fikrini çekinmeden ileri sürmeleri olacakt?r.

Sonuç olarak, Ermeniler y?llard?r sab?rla ve Avrupa'n?n pek çok ülkesinden ald?klar? destekle yürüttükleri çal??malar?n?n kar??l???n? almaktad?rlar. Öyle ki lehimize sonuçlanacak bir davan?n sonucunu bile kendi ç?karlar? do?rultusunda kullanabilmektedirler. K?sacas?, Fransa'n?n ifade özgürlü?üne tek sald?r?s? soyk?r?m inkar?n? cezaland?rmay? öngören yasa tasar?s?n?n Meclis'te kabulü olmam??t?r. Bir web sitesinde yer alan ve tarihsel gerçeklere dayanan bilgiler dahi Frans?z yarg?s? taraf?ndan yarg?lanabilmektedir. Bu anormal durum her ne kadar yarg?n?n ba??ms?zl??? ilkesi çerçevesinde aç?klanmaya çal???lsa da en temel özgürlüklerden biri olan ifade özgürlü?ünün k?s?tlanmas? hiçbir ?ekilde mazur gösterilemez.
    Makaleye Yorum Yaz        Tavsiye Et

«  Geri
Yorumlar


«  »