Anasayfaİletişim
  
English
Makaleler

PETROSYAN MUHALEFETLE B?RLE?MEYE HAZIRLANIYOR

Yıldız DEVECİ BOZKUŞ
20 2005 - www.eraren.org

!ßÓ€P face="Verdana" size="2">Ermenistan Devlet Ba?kan? Robert Koçaryan’?n ba?kan olarak seçilmesinin nedenlerinden biri  kar??s?nda güçlü bir muhalefetin bulunmamas? oldu?u bilinmektedir. Nitekim Ermenistan’da son ba?kanl?k seçimlerinde adaylar ilk turda gerekli olan oyu alamad?klar?ndan 5 Mart 2003 tarihinde ikinci tur  yap?lm?? ve bu turda 16 muhalefet partisi tek bir aday üzerinde anla?amad?klar?ndan  Koçaryan seçimleri kazanm??t?.  Bu seçimlerde Karaba? kökenli Koçaryan’dan farkl? olarak ülkenin içinde oldu?u durumu iyi bilen ve  daha tutarl? politikalar izleyen Ermenistan’?n ilk Cumhurba?kan? Levon Ter Petrosyan’?n muhalefet partilerini birle?tirerek Koçaryan yönetimine kar?? güçlü bir aday olu?turulaca?? dü?ünülmü?se de bu gerçekle?memi?tir.

Son günlerde Ermenistan kamuoyunda Ter Petrosyan’?n muhalefet partileriyle birle?ece?i yönünde haberlere s?kça rastlanmaya ba?lanm??t?r.  Özellikle Demokratik Parti Ba?kan? Aram Sarkisyan’?n kendilerini Petrosyan’a yak?n hissettiklerini ifade etmesi önümüzdeki günlerde bu tür bir birle?menin gerçekle?ebilece?inin sinyallerini vermektedir. Aram Manukyan, Levon Ter-Petrosyan’? desteklemeye devam eden Pan-Ermenistan Ulusal Hareket (HHS) partisinin ve Sarkisyan’?n Demokratik Partisinin (Hanrapetutyun) “amaçlar ve bu amaçlara var?? yöntemleri” konular?nda ayn? görü?ü payla?t?klar?n? ifade etmi?  ve iki parti aras?nda bir ittifak?n yap?lmas?yla ilgili olarak  “Aram?zda görü? farkl?l??? olmad??? için böyle bir ittifak oldukça mümkün görünüyor” demi?tir. Ayr?ca  “?ki parti liderleri ve gençlik kollar? aras?ndaki ili?kiler oldukça samimi ve hatta ki?isel düzeyde dostça bir düzeyde.  Hanrapetutyan partisiyle i?birli?i temelinde ciddi bir program? ele almak konusunda önümüzde hiç bir engel” olmad???n? söylemi?tir.

Ermenistan’?n iç dinamiklerini göz önünde bulunduruldu?unda Koçyan’?n, seçimlerde vaat etmesine ra?men, soyk?r?m, Karaba?, ekonomik durum, yurt d???na göç vb. konularda kayda de?er ilerleme sa?layamam?? olmas? halk?n yönetime kar?? olan rahats?zl???n? artt?rm??t?r. Bu nedenle 2008’de yap?lacak olan Ermenistan Ba?kanl?k seçimlerinde Gürcistan ve Ukrayna’da gerçekle?tirilen ‘sivil darbelerin’de  etki yapmas? olas?d?r.

Ermenistan’da bir iktidar de?i?ikli?inin uzun vadede Türkiye yarar?na olaca?? söylenebilir. Nitekim Ter Petrosyan ve di?er muhalefet partilerinin Türkiye’ya yakla??m?n?n Koçaryan yönetimine oranla daha uzla?mac? oldu?u bilinen bir gerçektir. Koçaryan yönetimi d???ndaki di?er partiler seçim propagandalar?nda ‘Ermeni soyk?r?m?n?’ araç olarak kullanmam??lard?r. Ana muhalefet partilerinden biri olan Halk Partisi Ba?kan? Stepan Demirciyan  partisinin kazanmas? halinde ‘bölge ülkeleri ve kom?ularla olan ili?kilere öncelik verece?ini’ ifade etmi?tir.

Demokratik Parti’nin Petrosyan’?n müttefikleriyle birle?mesinin ard?ndan di?er baz? partilerde  Petrosyan taraf?na  geçebilir. Böylece halen da??n?k halde olan Ermenistan’daki muhalefet partileri tek çat? alt?nda topland?klar? taktirde  seçimlerde etkili bir rol oynayabilirler.

    Makaleye Yorum Yaz        Tavsiye Et

«  Geri
Yorumlar


«  »