Anasayfaİletişim
  
English
Makaleler

ERMEN? CEPHES?NDE DE???EN B?R?EY YOK

Ömer Engin LÜTEM, Emekli Büyükelçi
07 2006 - ?KSAREN

!á½p="justify">D??i?leri Bakan? Abdullah Gül Karadeniz ??birli?i Örgütü Bakanlar Toplant?s? için gitti?i Moskova’da, Radio Liberty muhabirinin bir sorusu üzerine Türkiye’nin Ermenistan’la iyi ili?kiler kurmak istedi?ini ancak baz? siyasi sorunlar bulundu?unu, bunlar?n çözümü için Ba?bakan Erdo?an’?n Ermenistan Ba?bakan?na bir mektup gönderdi?ini fakat olumlu bir cevap alamad???n? söylemi?ti.Gül ayr?ca Türkiye’nin bu giri?iminin ABD ve AB’nin bir çok ülkesi ile Avrupa Parlamentosu taraf?ndan da desteklendi?ini bildirerek, Ermeni hükümetinin bu konuyu tekrar dü?ünece?ini ümit etti?ini belirtmi?ti.

Ba?bakan Erdo?an geçen y?l 13 Nisan’da Ba?bakan Koçaryan’a gönderdi?i bir mektupta iki ülke tarihçilerinden ve di?er uzmanlar?ndan olu?an bir grubun 1915 dönemine ait geli?me ve olaylar? tüm ar?ivlerde ara?t?rarak bulgular?n? uluslararas? kamu oyuna aç?klamas? önerisinde bulunmu?tu.

Ba?kan Koçaryan 25 Nisan tarihli cevab?nda bu öneriye do?rudan de?inmeyerek iki ülke aras?nda normal ili?kilerin kurulmas? ve s?n?rlar?n aç?lmas? üzerinde durmu?, mektubun sonunda ise “ask?da kalan tüm sorunlar? çözmek ve bir anlay?? birli?ine ula?mak amac?yla bu sorunlar? görü?ecek hükümetler aras? bir komisyon” toplanabilece?ini ifade etmi?ti.

K?saca iki taraf?n ön&ileri farkl?d?r. Türkiye öncelik soyk?r?m iddialar?n?n görü?ülmesini isterken Ermenilerin önceli?i s?n?rlar?n aç?lmas? ve di?er ikili konulard?r. Bunlar?n çözümünden sonra ve en iyi ihtimalle bunlarla beraber soyk?r?m konusu da, belki, ele al?nab ilecektir.

Ermenilerin soyk?r?m iddialar?n? görü?mekten kaç?nmalar?n?n ana nedeni bu iddialar? gerçek olarak kabul etmeleri ve bunlar? tart??maya ba?larlarsa Ermenilerin soyk?r?ma u?rad??? tezinin zay?flamas?ndan çekinmeleridir. Ancak böyle yapmakla da bir ikilem içine dü?mekte, di?er bir deyimle soyk?r?m konusunda bir anlay??a varmadan Türkiye ile normal ili?ki kurmalar? mümkün olmamaktad?r.

D??i?leri Bakan? Abdullah Gül’ün yukar?da de?indi?imiz sözleri Ermenistan D??i?leri Bakan? Oskanyan’? tela?a dü?ürdü?ü görülmü?tür. Oskanyan D??i?leri Bakanl??? taraf?ndan yay?nlanan bir aç?klamas?nda, Ba?kan Koçaryan’?n Ba?bakan Erdo?an’a gönderdi?i cevab?n bilmezden gelinmesine ?a??rd???n? söyleyerek bunun Türkiye’nin tarih d???ndaki konular? görü?mek istememesine ba?lam??t?r. Ancak kendilerinin neden tarihi konular? görü?mek istemediklerine de?inmemi?tir. Buna kar??l?k soyk?r?m konusunun tart???lmas?n? suç sayan Ceza Kanunu’nun,301. maddesi mevcut oldu?u sürece bir diyaloga davet?n ciddi olamayaca?? gibi sözlerle mugalataya (yan?ltmaca) sapm??t?r. Bu arada 301. maddenin soyk?r?m konusun. tart???lmas?n? önlemedi?ini, böyle bir tart??maya girdi?i için Türkiye’de mahkum edilen olmad???n? ve baz? yay?nevlerinin Ermeni soyk?r?m? oldu?unu iddia eden Ermeniler ve di?er yazarlar?n kitaplar?n? yay?nlad?klar?n? da hat?rlatal?m.

Oskanyan Ermeni taraifiar? baz? soyk?r?m bilimcilerin bu y?l?n May?s ay?nda Ba?bakan Erdo?an’a bir mektup göndererek Ermeni “soyk?r?m?n?” teylt ettiklerini ve Türkiye’den bunu tan?mas?n? istediklerine de?inerek soyk?r?m iddialar?n? görü?mekte yarar görmed iklerini dolayl? olarak belirtmek istemi?tir.
 
 
Oskanyan “aç?k s?n?rlar çerçevesinde” tüm sorunlar?n tart???lmas?na haz?r olduklar?n? ifade etmi? ve ayr?ca Türkiye’nin tarihi komisyon kurulmas? önerisinin gerçek oldu?undan ?üphe duyduklar?n? belirtmi?tir. Ancak bu ?üphenin nedenini aç?klamam??t?r.

Özetleyecek olursak, Ermenistan D??i?leri Bakan? Türkiye’nin s?n?rlar?n? açmas?n? ve ülkesiyle diplomatik ili?kiler kurmas?n? istemekte buna kar??n bir dogma haline gelmi? soyk?r?m sorununu görü?meyi arzu etmemekte, mecbur kal?n?rsa bu konuda göstermelik baz? temaslara raz? olacaklar?n? hissettirmekte ancak böyle bir tart??madan sonuç almay? beklemedikleri kan?s?n? da vermektedir.

Bütün bunlar bilinen Ermeni tutumudur. K?saca Ermeni cephesinde yeni bir ?ey yoktur.

    Makaleye Yorum Yaz        Tavsiye Et

«  Geri
Yorumlar


«  »