Anasayfaİletişim
  
English
Makaleler

FAT?H GENCER'?N 'ERMEN? SOYKIRIM TEZ?N?N OLU?UM SÜREC?NDE AMER?KAN YAKIN DO?U YARDIM KOM?TES?' KONULU K?TABI ÇIKTI

Yıldız DEVECİ BOZKUŞ
09 2006 - ?KSAREN

!à70 @="justify">Fatih Gencer’in yüksek lisans tezinden yola ç?karak yay?nlam?? oldu?u  “Ermeni Soyk?r?m Tezinin Olu?um Sürecinde Amerikan Yak?n Do?u Yard?m Komitesi” (YDYK) adl? kitab? Alternatif yay?nevi taraf?ndan ç?kt?. Üç bölümden olu?an kitapta ilk olarak Osmanl?-ABD ili?kileri ele al?nmakta ve misyoner faaliyetlerinin de bu dönemde ba?lad???na de?inilmektedir. Yak?n Do?u Yard?m Komitesi’nin, ba?ta kurulu? amac? ve misyonerlik faaliyetleri olmak üzere ?ngiliz Propagandas? ve Türklere kar?? yürütülen propaganda faaliyetlerini de detayl? bir ?ekilde incelemektedir.

Kitapta ABD’li Protestan misyonerler taraf?ndan kurulan YDYK’n?n tehcire tabi tutulan Ermenilere yard?m ad? alt?nda ne tür kampanyalar yürüttükleri ele al?nmaktad?r. Bu vesileyle ba?ta ABD olmak üzere birçok ülkede “Korkunç Türk” imaj?n?n nas?l ortaya ç?kt??? üzerinde de durulmaktad?r. Gencer kitab?nda, YDYK’n?n ABD halk?n? Do?u’da H?ristiyan Ermenilerin Müslüman Türkler taraf?ndan  “katledilmekte” oldu?una inand?rd???n? ve bu yolla k?sa sürede büyük miktarda ba??? toplad???n? da belirtmektedir. Söz konusu ba???larla Bat?da bugün Ermeni soyk?r?m iddialar?n?n olu?turuldu?u ve bu kadar güçlü bir etkiye sahip oldu?u da vurgulanmaktad?r.

Kitapta, sava? s?ras?nda toplanan paralar ile yap?lacak yard?mlar?n din ve ?rk ay?r?m? yap?lmaks?z?n tüm insanl?k ad?na kullan?laca??n?n belirtilmi? olmas?na ra?men bu yard?mlar?n sadece %2’sinden Müslümanlar?n yararlanm?? oldu?u da belirtilmektedir. Kitapta ele al?nan önemli konulardan biri de YDYK’n?n bir yard?m kurulu?u olmas?na ra?men ABD’nin Yak?n Do?u politikalar? üzerindeki etkileridir.

Gencer ayr?ca YDYK’n?n toplanan yard?m paralar? ile baz? silahl? Ermeni gruplar?na destek sa?lad??? ve Türk ordusuna kar?? sava?an Ermenilere g?da, para ve silah yard?m? yapt??? bilgilerini de gün ?????na ç?karmaktad?r.

Sonuç olarak kitab?n içeri?i yak?n tarihimizde önemli bir yeri olan Ermeni sorununu bir ba?ka aç?dan de?erlendirmemizi sa?layan belgeler içermektedir.  Son derece titiz bir çal??man?n ürünü olan bu eser daha önce bu konuyla ilgili olarak detayl? bir çal??man?n yap?lmam?? olmas? aç?s?ndan önem arz etmektedir. Ayr?ca gerek izlenen metodoloji ve gerekse konunun ele al?n?? biçimi kitab?n bir solukta okunup bitirilmesini sa?lamaktad?r. Gencer’in Yüksek Lisans tezinden yola ç?karak yay?nlam?? oldu?u bu kitab?n Ermeni sorunu konusunda çal??acak bilim adamlar?n?n yararlanabilece?i eserler aras?nda yer alaca??n? söylemek mümkündür.

    Makaleye Yorum Yaz        Tavsiye Et

«  Geri
Yorumlar


«  »