Anasayfaİletişim
  
EnglishE-Bülten Üyeliği

Günlük bültenimize üye olmak için aşağıdaki alanları doldurunuz.
Ad:
Soyad:
Eposta:


Makaleler

AB ?LERLEME RAPORU VE ERMEN?LER

Ömer Engin LÜTEM, Emekli Büyükelçi
10 2006 - ?KSAREN
Diğer Makaleler

!áH€ ="justify">Son AB ?lerleme raporunda Ermenistan ve Ermenilerden az söz edilmi?tir. Soyk?r?m iddialar?na ise de?inilmemi?tir. Raporda, Türkiye Ba?bakan? ve Ermenistan Ba?kan? aras?nda 2005 y?l?nda teati edilen mektuplardan sonra iki ülke ili?kilerinde kayda de?er bir geli?me olmad??? belirtilmektedir. Ayr?ca Türkiye’nin Ermenistan ile olan s?n?r?n? açmad???, açm?? olsayd? bunun iyi kom?uluk ili?kilerinin kurulmas? alan?nda önemli bir ad?m olaca?? ifade edilmekte s?n?r?n aç?lmas?n?n özellikle ticari alanda, iki taraf için de  yararl? olaca?? bildirilmektedir.

Rapor gazeteci Hrant Dink’e Türklü?e hakaretten verilen alt? ay hapis cezas?n?n Yarg?tay taraf?ndan onayland???na da de?inmektedir.

2005 y?l? ?lerleme Raporu’nda da, esas itibariyle bu konulara de?inilmi? ancak bunlar daha geni? bir ?ekilde ele al?nm??t?.  Di?er yandan 2005 y?l? raporunda,  ba?kaca bir nitelendirme veya yorum yapmadan “1915’in trajik olaylar?” deyimi kullan?larak, dolayl? bir ?ekilde soyk?r?m iddialar?na de?inilmi?ti. 

?lerleme Raporunda Ermeniler ve Ermenistan ile ilgili konular?n az yer almas? Diaspora Ermenilerinin tepkisini çekmi?tir.

Avrupa Birli?i organlar?nda Ermeni görü?lerini savunmak için kurulmu? olan Adalet ve Demokrasi ?çin Avrupa Ermeni Federasyonu bir bas?n bildirisi yay?nlayarak önceki raporlarda Ermeni soyk?r?m? için,  önemi küçümsenerek de olsa, “trajik olaylar” denirken, bu kez bu deyimin bile bulunmad???, ayr?ca, Türkiye’nin kendi topraklar?nda ve Avrupa Birli?i ülkelerinde yürütmekte oldu?u soyk?r?m? inkar kampanyas?n?n da k?nanmad???,  Raporun Türk Ceza kanununun 301. maddesini ele al?rken Ermeni soyk?r?m? oldu?unu söyleyenleri cezand?ran 305. maddesine temas etmeyi ihmal etti?i ve Türkiye’nin kanunsuz bir ?ekilde Ermenistan’a uygulad??? ablukan?n ise “kapal? s?n?r” de?imiyle geçi?tirildi?i belirtilmi?tir.

Bildiride Komisyonun Ermeni sorununu, özellikle Ermeni soyk?r?m?n? inkar? sorununu,   dürüstlükle ve anlaml? bir ?ekilde ele almam?? olmas?ndan rahats?zl?k duyuldu?u,  bu raporun Komisyonun inan?rl???na darbe indirdi?i, ayr?ca Komisyonun k?sa zaman önce Ermeni soyk?r?m?n? inkar edenleri cezaland?ran Frans?z kanun tasar?s?n? da tenkit etmi? oldu?u,  Komisyonun, siyasi bask?lara boyun e?meden Türkiye’nin durumunu de?erlendirmesi gerekti?i, aksi halde Avrupa kamuoyunun Komisyonun çifte standartlar?na kar?? ç?kaca?? da ifade edilmi?tir.

Görüldü?ü üzere Komisyonun Türkiye hakk?ndaki ?lerleme Raporu Ermenilerde büyük bir dü? k?r?kl??? yaratm?? ve bunun etkisiyle baz? anlams?z ve sald?rgan beyanlar yap?lm??t?r. .

?lerleme raporunda Ermeni sorunlar?na az de?inilmi? olmas?na do?ru te?his koymak gerekmektedir.  ?imdiye kadar on AB üyesi ülke parlamentosu sözde Ermeni soyk?r?m?n? tan?yan kararlar alm??t?r. Avrupa Komisyonu ise, Türkiye ile müzakereleri yürüten organ olarak ve  müzakerelerle ilgili görev talimat?  Ermeni soyk?r?m? iddialar?n? kapsamad??? için, bu konuda söz konusu üyelerden ve Avrupa Parlamentosundan farkl? bir tutum izlemi? ve bu iddialar? ön plana ç?karmama gayreti içinde olmu?tur.

Bu y?lki ?lerleme Raporunda Türkiye-Ermenistan ili?kilerine ve s?n?r?n kapal? olmas?na da neden az yer verdi?ine gelince Komisyonun, esasen K?br?s sorunu nedeniyle bunal?ml? bir döneme girmi? olan AB-Türkiye ili?kilerine, bir de Türkiye-Ermenistan anla?mazl???n? yüklemekten kaç?nmak istedi?i anla??lmaktad?r. 

    Makaleye Yorum Yaz    Yazdır    Tavsiye Et

«  Geri
Yorumlar

Henüz Yorum bulunmamaktadır.

« Diğer Makaleler » 
 
ERAREN - Ermeni Araştırmaları Enstitüsü

Bu site en iyi 1024 x 768 çözünürlükte görüntülenir.