Anasayfaİletişim
  
English
Makaleler

NOBEL ÖDÜLÜNE ERMEN? YORUMLARI

Oya EREN
10 2006 - Forum Gazetesi

!áH€ ="justify">Bu y?l Nobel edebiyat ödülünü kazanan?n aç?klan??? muhakkak ki Türkiye'de büyük yank? buldu. Ödülün edebiyatç?m?z Orhan Pamuk'a verili?i bir sürprizdi. Bilindi?i üzere bir süredir Türkiye'de Orhan Pamuk'un ad? yaln?zca bir edebiyatç? olarak de?il, yapt??? siyasi yorumlarla da an?lmaktayd?.

Orhan Pamuk'un geçen sene ?ubat ay?nda bir ?sviçre gazetesine yapt??? "30,000 Kürt ve 1 milyon Ermeni bu topraklarda katledildi." ?eklindeki aç?klamas?, ad?n?n bu tarihten beri Ermeni sorunuyla an?lmas?na neden olmu?tu. Bu nedenle ödülün sahibinin aç?klan???yla Fransa'n?n Ermeni soyk?r?m?n?n inkar?n? suç sayan malum yasa tasar?s?n? kabul etti?i tarihin ayn? güne denk gelmesi Türkiye'de memnuniyetsizlik olu?turan bir durum oldu.

Orhan Pamuk'un ödülü kazanmas?, hem bu "tesadüf!", hem de yapm?? oldu?u aç?klamalar nedeniyle farkl? çevreler taraf?ndan farkl? de?erlendirmeler yap?lmas?na yol açt?.

Türkiye'de Orhan Pamuk'un "Nobel Ödülü"nü kazanmas?yla ilgili yorumlar yap?l?rken, Ermenistan'da da Nobel edebiyat ödülünün Orhan Pamuk taraf?ndan al?nmas?na üst düzeyde ilgi gösterildi. Öyle ki Orhan Pamuk'un ba?ar?s?yla ilgili olarak Ermenistan'daki akademisyenlerin ve siyasetçilerin memnuniyet mesajlar? ardarda geldi.

Ermenistan'dan gelen kutlama ve memnuniyet aç?klamalar?n?n ard?ndan Ermenistan haber ajanslar?ndan biri olan Armen Press'te 1 Kas?m 2006 tarihinde ilginç bir haber yay?nland?. Eski Ermenistan Kültür Bakan? Hakob Movses, Türk ulusunun dünya çap?nda de?erli sanat ve edebiyat eserleri üretmek konusunda yeteneksiz oldu?unu ifade ederek Orhan Pamuk'un ulusal kimli?ini sorgulad?.
Ayn? zamanda bir yazar da olan Movses "Ben bir ?rkç? de?ilim, ancak ?unu aç?kl?kla söyleyebilirim ki, insan?n ruha ve dehaya sahip olmak için Latince 'genus' kökünden gelen genlerine ihtiyac? vard?r" dedi.

Haber ajans?nda verilen habere göre Movses, Pamuk'un kitaplar?n?n milyonlarca satt??? Almanya'da birçok ki?inin Pamuk'un safkan bir Türk olmad???n? dü?ündü?ünü iddia etti ve sözlerini ?öyle sürdürdü: "Ancak yine de bir Türk yazar?n bu ödülü almas?ndan dolay? mutluyum çünkü e?er fikirler ve kültür barbar bir kabileye bile girmi?se (burada barbar olarak adland?rd??? ise Türkler) henüz medeni bir ulus olma ?ans?n? tamamen yitirmemi?lerdir."
Bu gayri ciddi ve ?rkç? aç?klaman?n ard?ndan Movses ayr?ca Pamuk'un geçen y?l Ermeni soyk?r?m?na at?fta bulunmas?n? da övdü.

Ermenistan haber ajanslar?nda yer alan haberlere göre Ermeni Devrimci Federasyonu'ndan milletvekili olan Alvard Petrosyan da bu prestijli ödülün bir Türk yazar taraf?ndan al?nmas?n? memnuniyetle kar??lad???n? ancak bu karar?n siyasi bir karar oldu?unu beyan etti.
Bir çok ?iir kitab?n?n yazar? olan Petrosyan da Hakob Movses gibi Türk milletinin kayda de?er bir edebiyat üretme yetene?ini sorgulad?. Edebiyat?n "bir ulusu besleyen süte benzedi?ini" ancak Türkiye'nin böyle bir sütten yoksun oldu?unu iddia etti ve "Türk ?airlerin sadece bir kaç ?iirini okudum, fakat Türklerin iyi bir edebiyat? oldu?una inanamam. Pamuk safkan bir Türk olsa bile, ki benim bu konuda ?üphelerim var, bu Türk edebiyat?n?n iyi oldu?unu göstermez. Bir kaç tane iyi Türk yazar olabilir; ancak Türk edebiyat? iyi de?ildir." aç?klamas?n? yapt?.

Ermenistan'da yap?lan tüm bu aç?klamalar, Ermeni "soyk?r?m?n?" tan?yan bir yazar?n Nobel gibi prestijli bir ödülü almas?yla kuvvetli bir referans kazan?lmas?ndan duyulan memnuniyetle kurulmu? cümleler olmu?tur ve her ne kadar bu ödülle ilgili olsa da yap?lan aç?klamalardaki ak?l almaz ?rkç? ve Türk milletini ve Türk edebiyat?n? küçük dü?ürücü tabirler pek çok Ermeni siyasetçi ve edebi-yatç?n?n kendi önyarg?lar? ve "soyk?r?m" saplant?lar? nedeniyle dü?tükleri yan?lg?n?n kan?t? olmu?tur.

    Makaleye Yorum Yaz        Tavsiye Et

«  Geri
Yorumlar


«  »