Anasayfaİletişim
  
English
Makaleler

BATILI AYDIN FRANSA'YI KINIYOR

Semih İDİZ
30 2006 - Milliyet

!áH€ ="justify">Fransa Meclisi'nde kabul edilen Ermeni tasar?s?, Bat?'n?n ayd?n s?n?flar? aras?nda yank?lanmaya devam ediyor. Üstelik, Frans?zlar?n hiç de ho?lar?na gitmeyecek bir ?ekilde. Zira, "en yüksek perde"den yaz?l?p çizilenler, bu ülkeyi k?namak ile yermek aras?nda gidip geliyor. Örne?in ?u cümleyi alal?m: "Fransa Cumhuriyeti'nin yüce Ulusal Meclisi, dü?ünce özgürlü?ünün ilk kez bu denli sistematik bir sald?r?yla kar?? kar??ya oldu?u en önemli sahne haline gelmi?tir."
Bu sözler "Telos" dergisinin editörlerinden Russel Berman'a ait. Avrupa'n?n en sayg?n dü?ünce dergilerinden olan Telos, 40 y?ll?k geçmi?iyle Bat?'daki entelektüel âlemin sayg?n yay?nlar?ndand?r. (?lgilenenler için
www.telospress.com)

'Fransa ve yeni bask? dönemi'
Berman'?n, Frans?z Parlamentosu'nda kabul edilen Ermeni tasar?s? konusundaki yaz?s?na seçti?i, "Özgür dü?ünce kayboluyor: Fransa ve yeni bask? dönemi" ba?l??? bile son derece sert bir yarg? içeriyor:
Berman, Senato'da onaylanaca??n? sanmad??? bu tasar? konusunda, "Dü?ünce özgürlü?üne dönük bu sald?r?n?n saçmal???, kaderin nefes kesen bir tesadüfü sonucunda ortaya kondu" diyerek, Orhan Pamuk'un Nobel'i tasar?n?n kabul edildi?i gün kazanmas?na i?aret ediyor.
Berman, "sol" diye tan?mlad??? Fransa'n?n, "soyk?r?m konusunda ku?ku yaratanlar"? cezaland?rmaya çal??t???na, "sa?" diye tan?mlad??? Türkiye'nin ise, Pamuk'u tam aksi nedenden dolay? yarg?lamaya çal??t???na i?aret diyor. "Dü?ünce özgürlü?üne sald?r?" aç?s?ndan her iki durumu e?it ölçüde k?n?yor.

'Ahlaki zemini yitiriyor'
As?l konusu olan Fransa'ya dönen Berman, "Fransa Cumhuriyeti bu tür ak?ls?z bask?lara yöneliyorsa, o zaman ça??m?z?n di?er tart??malar?na kat?lmas?na olanak veren ahlaki zemini yitiriyor demektir" yarg?s?nda bulunuyor.
"Avrupal? Bat?" ile "?slam dünyas?" aras?ndaki büyük farkl?l?klara ra?men, art?k bunlardan birine, 'özgürlüklerin âlemi', di?erine ise 'bask?lar?n âlemi' denemeyece?ini de vurgulayan Berman, "bask?"n?n Bat?'da da su yüzüne ç?kmaya ba?lad???na i?aret ediyor.
"?ki kutuplu bir medeniyet çat??mas?"ndan söz etmenin bu nedenle "yüzeysel" oldu?unu belirten Berman, "Bat?, hayal etti?i dü?man?n? taklit etmeye ba?lad?" diyor.

Yar?n neye pranga vuracak?
Uzun yaz?s?nda, "soyk?r?m" kelimesinin etraf?ndaki siyasi tart??malardan, ?slam âleminde dinin ele?tirilmesine gösterilen kurumsal ho?görüsüzlü?e kadar birçok konuya da de?inen Berman sonuçta ?u ana fikri ortaya koyuyor:
"Özgür bir toplumda ya??yorsak, o zaman senin görü?ünü duyurma hakk?n, benim senin sözlerine sayg? göstermemi gerektirmez. Ancak, sözlerin benim için ne kadar tats?z ve de?ersiz olursa olsun, ortada polisi ilgilendiren bir durum da yok."
Bat?l? ayd?n bu tasar?dan dolay? Fransa'y? k?n?yor. "Bugün bu konuya prangay? vuran?n, yar?n, rüzgâr?n farkl? esmesiyle hangi konuya pranga vuraca?? belli olmaz" diye dü?ünüyor.
Avrupa tarihi o kadar karma??k ve her yönden istismara aç?k ki, bu i?in sonu gerçekten gelmez. Onun için Fransa'n?n bu "emsal"i yaratmas? istenmiyor.

    Makaleye Yorum Yaz        Tavsiye Et

«  Geri
Yorumlar


«  »