Anasayfaİletişim
  
English
Makaleler

ULUSALLI?A KAR?I ELB?RL???!

Oktay AKBAL
17 2006 - Cumhuriyet

!áH€ ="justify">"Koskoca topraklar?n?z var, biraz?n? Ermenilere, biraz?n? Kürtlere verseniz ne olur" diye yazm??t?, Türkiye'yi yak?ndan tan?yan, s?k s?k ?stanbul'a gelen dost sayd???m?z bir Frans?z bayan!..

Avrupa Birli?i'ne al?nmam?z?n ba? ko?ullar? da bu Frans?z bayan?n istekleri do?rultusunda desek, hiç de yanl?? olmayacak... ?leri sürdükleri ko?ullar politik bir dille belirtilse de, ayn?!.. Türkiye Cumhuriyeti'nin parçalanmas?, Sevr Antla?mas?'n?n seksen y?l sonra gerçekle?tirilmesi!..

Bakt?lar ki i?ba??ndaki yönetim Avrupa'n?n ileri sürdü?ü isteklere önemli güçte, tutarl?l?kta kar?? ç?kacak gibi de?il. AB'ye girmek için kendisinden ne isteniyorsa veriyor, dahas?n? da vermeye haz?r görünüyor... Bunu da Avrupal? olmak sevgisinden çok, dinci iktidar?n? y?llar y?l? sürdürmek hesab?yla yap?yor... Öyleyse Ermenisi, Rumu, Frans?z?, Alman?, Amerikal?s? bir bir kabul ettirir, uygulat?r y?llard?r besledi?i niyetleri!..

Hele, bu ülkenin kalburüstü say?lan birtak?m ki?ileri, yazarlar?, gazetecileri, politikac?lar?, üniversite hocalar? da Avrupal? olmak, Avrupal? görünmek u?runa bu onursuz durumlara katland???na, yaz?larla, kitaplarla, toplant?larla destekledi?ine göre!.. 

Türkiye Cumhuriyeti, Atatürk devrimine dayan?r. Son günlerde TV'lerdeki aç?koturumlarda durmaks?z?n sergilenen bir görünüm var; koskoca politikac?lar, gazeteciler, profesörler bile "Her ?ey ba?tan ba?a de?i?tirilmeli, Türkiye yeni bir anlay??, yeni bir tutum içinde yeniden olu?turulmal?'' diyorlar TV'lerde hepimizin gözü önünde anayasaya, yasalara göre suç say?lacak görü?lerini, özlemlerini...

Yaln?z dinciler mi? Yaln?z yobaz kafal?lar m?? Öyle olsa i? kolay, ama kar??m?zda daha düne kadar en Marx'ç? geçinen, görünen insanlar var. Dincisi, eski solcusu, liberal geçineni, elbirli?iyle Türklü?e, Türk ulusuna, ulusal duygulara, dü?üncelere, en ba?ta da Türk askerine kar??...

29 Ekim 1923'te kurulan Atatürk Cumhuriyeti ortadan kalkarsa, yerine AB'ye, ABD'ye kul köle olmu? bir yönetim gelirse ya da ?imdiki iktidar sahiplerinin pek özledi?i ?l?ml? ya da ?l?ms?z bir ?eriat uygulamas? yerle?tirilirse bu topraklarda ya?ayan herkes mutlu olacak, bir anda uygarl???n tepesine ç?kacak!

TV'ler, gazeteler, radyolar, üniversite salonlar? ulusalc?l??a, Atatürk devrimcili?ine ters dü?en seslerle, ç??l?klarla, zaman zaman en a??r suçlamalarla dolup ta??yor... Bir ?eyler elden gidiyor! ?ki bilim adam?m?z?n, ?engör'le Kuban'?n söyledi?i gibi, ''bir yandan köleli?e, bir yandan felakete'' giden bir yolda ite kaka sürükleniyoruz...

Frans?z Parlamentosu ak?l d??? kararlar alarak Türkiye Cumhuriyeti'ne en a??r sayg?s?zl??? yapmaktan çekinmiyor, Nobel Akademisi de "Bir milyon Ermeni'yi kestik" diyen bir genç yazar? ödüllendirerek Frans?zlardan geri kalm?yor... Biz ise "Aman ne güzel, edebiyat?m?z onurland?r?ld?" diye seviniyoruz! Oysa ödül, edebiyata, edebiyatç?ya de?il, kendi ülkesini, halk?n? kitaplar?yla, konu?malar?yla sürekli horlayarak sayg?nl?k kazand???n? sanan birisine verilmi?... Bunu görmemeye çal???yoruz!

    Makaleye Yorum Yaz        Tavsiye Et

«  Geri
Yorumlar


«  »