Anasayfaİletişim
  
English
Makaleler

F?K?R ÖZGÜRLÜ?Ü FRANSA'YA EN ?Y? M?S?LLEME OLUR

Semih İDİZ
16 2006 - Milliyet

!áH€ ="justify">Fransa'n?n "ahmakça" oldu?u dünya genelinde kabul edilen "Ermeni soyk?r?m?" ad?m?, projektörleri bu ülkeye çevirdi. Akl? ba??nda olan herkese göre, Fransa sadece "fikir özgürlü?ü"ne darbe indirmekle kalmad?. Yer yer le? kokan kendi tarihini de görmezlikten gelerek bu ad?mla Frans?z riyakârl???n? yeniden gözler önüne serdi.
Hat?rlamakta yarar var. Türklerden nefret ettiklerini her f?rsatta belli eden Frans?zlar, asl?nda kendi sosyologlar?nca yap?lan ara?t?rmalarda bile "en az sevilen milletler" aras?nda görünüyorlar. Nedenleri de ço?u kez "kibir" ve "riyakârl?k" gibi faktörlere ba?lan?yor.

Nazilere verilen destek
Hal böyle olunca, "Fransa ba?kalar?na ö?ütledi?i 'bellek çal??mas?n?' kendisi yap?yor mu?" yorumlar? da pe? pe?e gelmeye ba?lad?. Dikkatler sadece Cezayir konusuna dönmü? de de?il. Frans?zlar?n Nazilere verdikleri destekten, bu ülkenin Güneydo?u Asya'da i?ledi?i suçlara kadar her ?ey sorgulan?yor.
Ancak, Frans?z riyakârl???n? aç??a vuran en önemli örnek, sömürgecilik döneminde -ve özellikle Kuzey Afrika'da- yapt??? "iylikler"in ö?retilmesini yasayla zorunlu hale getirmeye çal??mas?yd?.
Bu zorunluluk geçen y?l uygulanamadan kald?r?ld?. Ama Frans?zlar?n "hidayete erip do?ruyu görmelerinden" dolay? de?il. Konunun bir "iç sorun" haline gelme e?ilimi göstermesinden dolay?.

Soyk?r?mla suçland?lar
Zira bu yasa hem Arap as?ll? Frans?zlar?n infialine neden olmu?, hem de sayg?n Frans?z tarihçilerinin itirazlar?yla kar??la?m??t?. Bu arada, Cezayir Devlet Ba?kan? Buteflika'n?n Fransa'y? "soyk?r?m" ile suçlamas? da etkili olmu?tu.
Paris'in Buteflika'ya resmi yan?t? ise "Tarihi tarihçilere b?rakal?m" olmu?tu ki, bunu da burada hat?rlatmadan edemiyorum. Riyakârl??? gösteren bundan iyi bir örnek olamaz.
Bunlar? göz önünde bulundurursak, Cumhurba?kan? Chirac'?n Ba?bakan Erdo?an'? arayarak, "Bu tasar? kabul edildi?i için çok üzgünüm. Yasalla?mamas? için elimden geleni yapaca??m" demesini niçin ku?kuyla kar??lamam?z gerekti?ini de anlar?z.

Kar??m?za yine ç?kacak
Bu çerçevede ?una i?aret etmekte de yarar var: Financial Times'a göre, söz konusu tasar?n?n yasalla?mas?n?n bu y?l zor olaca??n? kabul eden muhalefetteki Sosyalistlerin lideri François Hollande, gelecek y?l yap?lacak genel seçimleri kazanmas? halinde bunu kesin olarak gerçekle?tirece?ini söylemi?.
Le Monde gazetesi de, gelecek y?l yap?lacak cumhurba?kanl??? seçimleri adaylar?ndan Nicholas Sarkozy ile Segolene Royal'in bu yasay? desteklediklerini yazd?. Demek ki, bu i? burada bitmi? de?il. Er veya geç kar??m?za tekrar ç?kacak.

?kna edici ad?mlar at?lmal?
Peki bu durumda Türkiye ne yapmal?? Asl?nda "ak?lc?" olarak yapabilece?i tek bir ?ey var. Cümle âlem Fransa'n?n "yanl?? yolda" oldu?unu söylerken, Türkiye "do?ru yolda" oldu?unu göstermeli.
Bunun için, "Kerinçsiz faktörü"nün "dayan?lmaz cazibesi"nden s?yr?larak, fikir özgürlü?ü yolunda ikna edici ad?mlar atmal?. Bu aç?dan Fransa'dan iyi oldu?unu ortaya koyabilmeli. Fransa'ya da zaten bundan iyi misilleme olamaz. Yoksa bu i?in boykotlarla bir yere gidece?i yok.

    Makaleye Yorum Yaz        Tavsiye Et

«  Geri
Yorumlar


«  »