Anasayfaİletişim
  
English
Makaleler

TAR?HTEN B?R YAPRAK...

Hasan PULUR
16 2006 - Milliyet

!Þõàà="justify">TAR?HE ?öyle bir bakarsan?z, Osmanl?'n?n ba??na gelen Ermeni sorununun asl?nda reform isteklerinden kaynakland???n? görürsünüz. Bat?l?lar, ba?ta ?ngilizler, reformlar? Ermeniler için istemektedirler.
Lakin, Alman kaynaklar?na göre ?ngilizlerin bu iste?inin alt?nda yatan "reform" de?ildir.
Alman D??i?leri Bakanl??? siyasi ar?ivinde bunun belgeleri ve kaynaklar? vard?r. (x)
Almanya'n?n görü?ü ?udur:
"Reform isteyenlerin maksad?, Osmanl? Devleti'nin idari sosyal yap?s?n? düzenleyip güçlendirmek de?ildir."
Ya nedir?
"Ermenileri alet ederek uydu devletler meydana getirip nüfuz alan?n? geni?letmek, Osmanl? ülkesini parçalamakt?r."
Almanya, ?ngiltere'nin bu maksad?n? bildi?i için, reformda Türkiye'nin yan?nda yer alm??t?r.
***
YA bugün?
Avrupa'n?n istedikleri de reform de?il midir?
??te Fransa!
"Soyk?r?m yoktur!" demeyi kendi ülkesinde yasakl?yor, ama "Türkiye'de soyk?r?m vard?r" diyenlerin s?rt?n? s?vazl?yor.
***
ERMEN? sorununu tahrik i?inde Çarl?k Rusya's?n?n da ?ngiltere'den fark? yoktur.
Bir Alman belgesinde, Ermeniler üzerinde Rus rublesinin ne kadar etkin oldu?u yaz?l?d?r. Belgeye göre Ermeniler mali ç?karlar? olmad?kça hiçbir ?ey yapmamaktad?rlar, bu Bismarck'?n da görü?üdür.
Ruslar da ?ngiliz sömürgecili?inin ?a?maz ilkesini, "Böl ve yönet"i uygulamak istemektedirler.
Kafkaslardaki Türkleri ve Müslümanlar? Ermenilere kar?? ç?karmay? planlamaktad?rlar.
Ermeniler de her iki taraf?n bu oyununa gelip ba?l? olduklar? devlete isyan? hakl? görmektedirler, sonu hüsran olsa bile...
***
ERMEN? komitac?lar? Anadolu'da yer yer ayaklanma ve isyanlar düzenlerken, seslerini duyurmak için ?stanbul'daki Osmanl? Bankas?'n? da basarlar, i?gal ederler.
Bu basit bir bask?n de?ildir, silahl? ve bombal? bir bask?nd?r, ç?karaca?? ses büyük olacakt?r. Çünkü Osmanl? Bankas?, imparatorlu?un en büyük bankas?d?r, devletin Avrupa devletlerine olan borçlar?n?n ve ekonomik durumunun düzenlenip yönetildi?i yerdir. Banka do?rudan do?ruya Avrupa devletlerinin ekonomik ve finansal etkinliklerini temsil etmektedir.
Banka personeli yabanc? uyrukludur, rehin al?nm??lard?r. Banka savunmas? en kolay binad?r, Banka dinamitle uçurulacak ve o tarihte ?stanbul'un en güzel binas? y?k?lm??, tahrip edilmi? olacak ve Ermeni sorunu gündemin birinci maddesine oturacakt?r.
***
PEK?, Ermeniler ne istiyorlard??
Ermenilerin yo?un oldu?u vilayetleri Avrupal?lar?n tayin edece?i bir ba?komiserin idare etmesini...
?stekleri kabul edilebilir mi?
Elbette hay?r!
Ama ellerini kollar?n? sallayarak bankadan ç?kt?lar ve deniz yoluyla ?stanbul'dan ayr?ld?lar.
***
BUNLARI niye yazd?k?
Hani "Tarih tekerrürden ibarettir" diye bir laf vard?r ya!
Kula??m?zda küpe olsun, diye...
Her ne kadar Mehmet Akif "Hiç ibret al?nsayd? tekerrür mü ederdi?" demi?se de...

(x) Alman Kaynaklar?na Göre 2. Abdülhamid Döneminde Ermeni Olaylar?; Kültür Bakanl??? Yay?nlar?, Dr. Ramazan Çal?k, 2000.

    Makaleye Yorum Yaz        Tavsiye Et

«  Geri
Yorumlar


«  »