Anasayfaİletişim
  
English
Makaleler

ERMEN?STAN S?LAHLANDIRILIYOR MU?

Yıldız DEVECİ BOZKUŞ
06 2005 - www.eraren.org

!ßÓ€P face="Verdana" size="2">Bilindi?i gibi Rusya'n?n savunma politikas?nda Ermenistan önemli bir yer tutmaktad?r. Rusya güney bölgelerden gelebilecek sald?r?lara kar?? koyabilmek için Ermenistan'da üst bulundurmaktad?r. Ermenistan ise ba??ms?zl???n?n ilan?ndan sonra özellikle Türkiye'yi kendisine bir tehdit kayna?? olarak görmü? ve bu nedenle ülkesinde Rus üslerinin bulunmas?na izin vermi?tir.

Rusya’n?n Orta Asya ve Kafkasya’da ki iktidar de?i?imlerinden sonra Gürcistan’da kapanan askeri üssünü Ermenistan’a kayd?rmas? ve Ermenistan’daki askeri üslerini güçlendirmesi Rusya’n?n Kafkaslardaki son partneri olan Ermenistan’? da kaybetmekten endi?e duydu?unun i?areti olarak da de?erlendirilebilir.

Gürcistan’daki Rus askeri birliklerinin ve silahlar?n?n Ermenistan’a kayd?r?lmas? baz? tepkilere neden  olmu?tur. ‘Azerbaycan'?n Gürcistan Büyükelçisi Ramiz Gasanov, yapt??? aç?klamada, 'Rusya'n?n Ermenistan'a askeri y???nak yapmas?n? engellemek için Tiflis'teki yetkililerle görü?melerimizi sürdürüyoruz. Bu konuda Rusya’ya bir nota verildi ve halihaz?rda Bakü Hükümeti yan?t bekliyor.’[1] ifadelerini kullanarak Azerbaycan’?n Rusya’n?n bu giri?iminden duydu?u rahats?zl??? dile getirmi?tir.  Rus taraf? ise Azeri yetkililerin verdi?i notaya cevap vermekte geç kalmam?? ve Azerbaycan’daki Rusya geçici maslahatgüzar? Piyotr Burdikin, Gürcistan Rus Askeri üslerindeki baz? a??r teçhizat?n Gümrü’ye nakledilmesinin, Rusya’n?n Ermenistan’a silah transfer etmesi anlam?na gelmedi?ini aç?klam??t?r.

Rusya’n?n bu giri?imi Amerikan Birle?ik Devletlerini de rahats?z etmi?tir. Birle?ik Devletler Rusya’n?n  Gürcistan’dan askeri üslerini çekmesini olumlu bir geli?me olarak de?erlendirirken bu üslerin Ermenistan’a kayd?rmas?n?n bölgede tansiyonu yükseltece?ini ifade etmi?tir.[2] 

Her ne kadar Rus diplomatlar? taraf?ndan bu geli?menin Karaba? sorununa herhangi bir ?ekilde tesir etmeyece?i, üçüncü ülkelere kar?? olmad??? ve uluslararas? anla?malara kar?? olmad???n? aç?klasad?ysada Azerbaycan ve di?er ülkelerin endi?eleri yerindedir. Ermenistan, Rusya ile 1991'de 'Dostluk ??birli?i ve Kar??l?kl? Yard?mla?ma Anla?mas?' imzalam??, 1997'de  bu anla?may? yenilemi?tir. Anla?maya göre üçüncü bir devlet Ermenistan veya Rusya'ya kar?? askeri müdahalede bulunursa her iki ülke birbirine yard?m edecektir. Bu ise bir Azerbaycan-Ermenistan çat??mas? halinde Rusya’n?n Ermenistan’a yard?m edece?i anlam?na gelmektedir. O nedenle Ermenistan’daki Rus güçlerinin takviye edilmesi Azerbaycan için ciddi endi?e kayna??d?r.

Di?er yandan Ermenistan'?n dolayl? olarak silahland?r?lmas?n?n Da?l?k Karaba? sorunu aç?s?ndan Azeri-Ermeni gerginli?ini t?rmand?rma olas?l??? da yüksektir. Her ne kadar  Ermenistan Karaba? sorununu bar??ç?l yollarla çözmekten yana oldu?unu belirtse de bölgede s?n?r çat??malar? aral?ks?z sürmektedir. Ermenistan’daki Rus birliklerinin güçlenmesi Ermenilere ve Karaba?l?lara cesaret verecek oldu?undan s?n?r çat??malar?n?n artmas?, daha geni? çat??malara dönü?mesi olas?d?r.


    Makaleye Yorum Yaz        Tavsiye Et

«  Geri
Yorumlar


«  »