Anasayfaİletişim
  
English
Makaleler

'CANIM, KABUL ETSEK NE ÇIKAR?'

Hasan PULUR
13 2006 - Milliyet

!Þõàà="justify">H?Ç ku?ku yoktur ki, baz? iyi niyetli insanlar, "Bitsin art?k soyk?r?m laf?" demektedirler. Nas?l bitecek? Türkiye, Birinci Cihan Sava??'nda Ermenilere soyk?r?m yap?ld???n? kabul ederse bitecek. Yine o iyi niyetlilerin, "Kabul edelim gitsin, ne ç?kar?" dediklerini duyar gibiyiz.
Ne mi ç?kar?
Önce soyk?r?m bedeli olan tazminat? isterler.
Diyelim bunu da verdik, bitsin bu laf, diyoruz ya!
Verdik tazminat?, açt?k s?n?r?, tarihe "Soyk?r?m yapt?klar?n? kabul eden Türkler" olarak geçtik, yetecek mi?
***
ARKADAN ne gelecek biliyor musunuz?
Toprak talebi...
Soyk?r?m? kabul etmi?sin, tazminat? vermi?sin, ?imdi de elimden ald???n topraklar? ver bakal?m.
Sen istedi?in kadar "Oralar? ne zaman Ermeni yurdu oldu ki?" diye ç?rp?n, kim dinler?
***
EVET, baz? iyi niyetliler, laf?n arkas?n? dü?ünmeden, "Bitsin bu soyk?r?m laf?!" diyerek ortaya ç?kt?klar? zaman bunlar? da dü?ünmelidirler.
***
BATILILAR, Osmanl? devletinin, s?n?rlar? içinde ya?ayan Ermenileri "tehcire tabi tutmas?ndan" dolay? soyk?r?m yap?ld???n? ileri sürer.
Peki, tehcir niçin yap?lm??t?r?
Tehcir zorla göç ettirmek demektir.
Peki, niçin yap?lm??t?r?
Çünkü Osmanl? ordusu, do?uda Ruslarla sava??rken, Ermeniler ayaklanm??lar, hatta Osmanl? ordusundaki askerlerin silahlar?n? alarak Ruslar?n yan?na geçmi?lerdir.
Osmanl? devleti ve Türk halk? iki ate? aras?nda kal?nca tehcire ba?vurmu?, Do?u Anadolu'daki Ermeniler güneye, Suriye'ye Lübnan'a gönderilmi?lerdir.
Bütün Ermeniler mi tehcir edilmi?tir?
Hay?r, Katolik, Protestan olan ve sanatkârlar tehcir edilmemi?tir, bunun da belgesi vard?r.
***
BU sorun nas?l çözülecektir, gerçek nas?l ortaya ç?kar?lacakt?r?
Tarihçilerin yapt?klar? ara?t?rmalarla...
Türk Tarih Kurumu Ba?kan? Prof. Dr. Yusuf Halaço?lu diyor ki:
"Ara?t?rmalardan ç?kacak sonuç Birinci Dünya Sava?? s?ras?nda her iki toplumun sava? ortam? içinde birbirlerini katlettikleri, devlet taraf?ndan planlanm?? bir katliam?n olmad???, hukuki anlamda olay?n soyk?r?m olarak tan?mlanamayaca??, dünyan?n pek çok bölgesinde oldu?u gibi Osmanl? Devleti topraklar?nda da 1914-18 aras?nda, bütün katmanlar?n trajik olaylar ya?ad???, dolay?s?yla bütün dünya halklar?n?n ba??na gelenlerin, Ermenilerin, Türk ve Müslümanlar?n ba??na geldi?i, her iki taraf?n da, büyük kay?plar verdi?i, bu kay?plardan üzüntü duymaman?n mümkün olmad??? sonucu ç?kacakt?r."

    Makaleye Yorum Yaz        Tavsiye Et

«  Geri
Yorumlar


«  »