Anasayfaİletişim
  
English
Makaleler

KOÇARYAN'IN GÜNEY KIBRIS Z?YARET?N?N DÜ?ÜNDÜRDÜKLER?

Yıldız DEVECİ BOZKUŞ
24 2006 - ?KSAREN

.C§"="MsoNormal" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify">SSCB’nin da??lmas?ndan sonra 1991’de Ermenistan Cumhuriyeti’nin ba??ms?zl???n? tan?yan ilk ülkelerden biri olan Güney K?br?s ile Ermenistan aras?ndaki diplomatik ili?kiler 1992 y?l?nda ba?lam??t?r. Ermenistan kaynaklar?na göre günümüzde Güney K?br?s’ta esnaf, tüccar ve entelektüellerden olu?an yakla??k 2740 ki?ilik bir Ermeni toplumu ya?amaktad?r. Buna mukabil Güney K?br?s’?n resmi kaynaklar?nda ise Güney K?br?s’taki Ermeni toplumunun nüfusunun 2000 oldu?u ve Ermenilerin daha çok Larnaka civar?nda ya?ad?klar? belirtilmektedir. 

 

Dört günlük resmi ziyaret amac?yla 22-25 Kas?m 2006 tarihleri aras?nda Güney K?br?s’ta bulunan Ermenistan Cumhurba?kan? Robert Koçaryan’?n, Güney K?br?s Rum Yönetimi lideri Tasos Papadopulos ve di?er baz? üst düzey yetkililer ile görü?meleri devam etmektedir. Görü?meler s?ras?nda iki ülke aras?ndaki ekonomik ve ticari i?birli?i konular? ile hükümetler aras? ili?kilerin geli?tirilmesi üzerinde durulaca?? gelen haberler aras?nda yer almaktad?r.

 

Koçaryan, resmi temaslar?n yan? s?ra Güney K?br?s’ta ya?ayan Ermeni toplumunun kanaat önderleriyle de biraraya gelecek ve Larnaka’da yap?lmas? öngörülen “Ermeni Soyk?r?m?” an?t?n?n temel atma törenine kat?lacakt?r. Ermeni bas?n?nda yer alan haberlere göre söz konusu an?t?n "soyk?r?mdan kurtulanlara Rumlar taraf?ndan verilen deste?in hat?rlanmas?" amac?yla in?a edilmesi kararla?t?r?lm??t?r.

 

Bilindi?i gibi Güney K?br?s Parlamentosu sözde soyk?r?m? tan?yan 18 ülke aras?nda ikinci s?rada yer almaktad?r. ?lk olarak Uruguay’?n 1965 y?l?nda sözde soyk?r?m? tan?mas?n?n ard?ndan Güney K?br?s Temsilciler Meclisi 1982 y?l?nda ald??? kararla sözde Ermeni soyk?r?m?n? kabul etmi?tir. Söz konusu kararda “Ermeni halk?na kar?? i?lenmi? olup Ermenileri ata topraklar?ndan söküp ç?karan ve soyk?r?m boyutlar?na ula?m?? olan suçun  çekincesiz k?nand???” belirtilmektedir. Yine kararda, “Ermeni halk?n?n vazgeçilemez haklar?n?n tam olarak geri verilmesinden” de bahsedilmektedir.

 

Karar?n al?nd??? dönemin Ermeni terörizminin yo?un oldu?u 1980’li y?llar oldu?u dikkatten kaçmamakla beraber bu dönemde bu tür bir karar?n al?nmas?nda iki önemli faktörün rol oynad??? söylenebilir: Bunlardan birincisi K?br?sl? Rumlar?n o y?llarda aktif olan Ermeni terörizmine verdikleri destek; ikincisi ise K?br?s Bar?? Harekât?’d?r.  

 

Ermenistan aç?s?ndan Koçaryan’?n ziyareti, Ermenistan Cumhuriyeti’nin bu ülkeye ilk resmi ziyareti olmas? ve iki yönetim aras?ndaki ba?lar?n güçlendirilmesini amaçlamas? nedeniyle önem arz etmektedir. Türkiye aç?s?ndan ise Ermeni sorunu ile do?rudan ilgisi bulunmayan ve Türkiye’nin ciddi sorunlar ya?amad??? ülkelerde bile sürekli sözde Ermeni soyk?r?m?n? anma etkinliklerinin yap?ld??? ve sözde soyk?r?m an?tlar?n?n aç?ld??? göz önünde bulunduruldu?unda, Güney K?br?s’?n Türkiye aleyhine olan bu tür faaliyetler için geç bile kald???n? söylemek mümkündür. Her ne kadar görünürde bu ziyaret ekonomik ve siyasi ili?kilerin ilerletilmesi ve ikili ili?kilerin geli?tirilmesi amac?yla yap?l?yor olsa da asl?nda bu iki ülkeyi yak?nla?t?ran temel etkenin Türkiye aleyhtarl??? oldu?u görülmektedir.

 

    Makaleye Yorum Yaz        Tavsiye Et

«  Geri
Yorumlar


«  »