Anasayfaİletişim
  
English
Makaleler

OSMANLI OYUNU!!!

Hasan PULUR
11 2006 - Milliyet

!Þõàà="justify">1980'li y?llar?n ortalar?nda Yunanistan'a gitmi?tik, Yunanl? gazetecilerle konu?urken, "Sizinkiler çok yaman!" dedi.
Kimdi bizimkiler?
Bizim hariciyeciler, diplomatlar...
Nereden geliyordu yamanl?klar??
"Uluslararas? konferanslarda, görü?melerde o kadar ustad?rlar ki, bizimkileri fena kaz?klarlar..."
Acaba, bizi i?letiyor mu diye yüzüne bakt?k, sanki do?ru söyler gibiydi, i?letmiyordu...
***
B?Z?M K?br?s ç?karmas?ndan sonra yap?lan Cenevre Konferans?'na kat?lm??t?, görü?meleri izlemi?ti, ?imdi ikisi de rahmetli iki ki?iyi çok övüyordu; biri Turan Güne?'ti, "D??i?leri Bakan?" demesinden tan?d?k. Ama di?eri?
K?sa boylu, mükemmel Frans?zca ve ?ngilizce konu?an, laf? ald? m? kimseye b?rakmayan, uluslararas? hukuku çok iyi bilen, dünya tarihinden örnekler veren, k?sa boylu, biriydi...
***
K?MD? diye sorarken, Yunan gazeteci haf?zas?n? zorlad?, soyad?n? ç?kard?:
"Kirca!"
Hemen anlad?k Co?kun K?rca...
Çok sevindik, Co?kun K?rca gibi bir de?erin Yunanl? gazeteci taraf?ndan övülmesi ho?umuza gitmi?ti...
Bugün rahmet istediler.
?kisi de Türkiye'nin yeti?tirdi?i k?ymetlerdi, üstelik bu çorak arazide yeti?mi?lerdi.
***
BUGÜN gazeteleri okurken akl?m?za, Yunanl?n?n "Sizinkiler öyle bir kaz?k atar ki, kar??s?ndaki fark?na bile varmaz!" laf? akl?m?zdan ç?km?yordu.
Frans?z Meclisi "Ermeni soyk?r?m? yap?lmad?" diyenleri cezaland?ran yasay? ç?kar?rsa ne olur?
***
BU sorunun cevab?n? bir kenara koyal?m, da ba?ka bir ?ey soral?m...
Frans?zlara bu akl? kimler verdi?
Yani Türkler Ermenilere soyk?r?m yapmam??lard?r yasa??n? onlar?n akl?na kim getirmi?tir?
Dü?ünün bakal?m...
Bilemediniz mi?
Bizimkiler!
Haydaaaa, hoppala diyeceksiniz, bu da nereden ç?kt??..
Bak?n nereden ç?kt?, anlatal?m.
***
FRANSIZLAR "Soyk?r?m yoktur" demeyi yasaklad?lar, bunun kar??l??? ne olacak?
Türkiye de, "Ermeni soyk?r?m? yap?lm??t?r" demeyi yasaklayacak...
O zaman ne olacak?
Buradakilerin, Türkiye'dekilerin sesi k?s?lacak...
Dünyan?n hiçbir yerinde böyle yasak yoktur, diyemeyecekler, diyenlere Fransa gösterilecek...
Fransa da antidemokratik, diyemezler ya!
***
AH bu Türkler yine ne i?ler çeviriyorlar, sen git Frans?zlar? k??k?rt, yasak karar? ç?kart, sonra da Fransa'y? örnek gösterip burada "Ermeni soyk?r?m? yap?lm??t?r" diyenleri sustur.
Eeeee, ne de olsa Osmanl?dan gelmeyiz, "Osmanl?da oyun bitmez, i?ine ak?l ermez!" diye bir laf vard?r, hat?rlad?n?z m??

    Makaleye Yorum Yaz        Tavsiye Et

«  Geri
Yorumlar


«  »