Anasayfaİletişim
  
English
Makaleler

TAR?H M?, S?YASET M??

Oya EREN
27 2006 - Forum Gazetesi

!ថ="justify">Türkiye, Ermeni sorununu sadece Türkiye-Ermenistan ili?kilerini göz önüne alarak de?il ayn? zamanda d?? politikadaki tüm dengelere yans?yan bir konu olarak kar??s?nda bulurken, D??i?leri Bakan? Abdullah Gül'den gelen aç?klamayla ciddi bir yakla??m de?i?ikli?ini ortaya koymaya ba?lad???n? göstermektedir. Sözde Ermeni soyk?r?m? iddalar?n?n baz? Avrupa Birli?i ülkeleri taraf?ndan kabul edilmesinin ve ABD Kongresi'nde de benzer bir kabulün gündeme gelmesi ihtimalinin yaratt??? sak?ncalar?n ?????nda Gül, di?er ülkelerle ikili ili?kilerin daha fazla zedelenmemesi için yarg? yoluna gidilebilece?i sinyalini verdi. Bilindi?i gibi AKP, 2004 y?l?nda Ermenistan hükümetine her iki ülkenin tarihçilerinden olu?acak bir komitenin kurulmas? yönünde bir teklifte bulunmu? ancak bu teklifi Ermenistan taraf?ndan olumlu kar??lanmam??t?. Birçok ülkeden de destek gören bu teklif bir sonuç getirmemi?ti. Bu konu hakk?nda 1 Ekim'de Fransa Devlet Ba?kan? Jacques Chirac'la Erivan'da düzenledi?i bas?n toplant?s?nda Koçaryan'a Erdo?an'?n önerisini neden reddetti?inin sorulmas? üzerine, kendisinin Erdo?an'a gönderdi?i cevap mektubunda bütün sorunlar?n kurulacak hükümetler aras? bir komisyon taraf?ndan ele al?nmas?n? önerdi?ini, bunun tarihçilerin kat?laca?? bir komisyon olu?turulmas?n? da kapsad???n? fakat mektubuna yan?t alamad???n? belirtmi?ti.

17 Kas?m 2006 tarihine gelindi?inde Türk bas?n?nda ve d?? bas?nda konuyu takip eden ve Koçaryan'?n daha önceki aç?klamalar?n? hat?rlayanlar? ?a??rtan haberler göze çarpt?. Koçaryan, Berlin'de kat?ld??? bir konferansta tarihçiler komisyonu önerisini neden reddetti?inin sorulmas? üzerine soyk?r?mlar?n sorumlulu?unu tarihçilerin de?il, politikac?lar?n ta??d???n? savunarak politikac?lardan olu?an bir komisyon kurulmas?n? istediklerini, sadece tarihçilerin ortadan kald?rabilece?i yanl?? anlamalar?n var oldu?una inanmad?klar?n? belirtti ve tarihçiler komisyonu olu?turulmas? önerisini, "Türkiye'nin oyalama takti?i" olarak de?erlendirdi. Ba?kan Koçaryan'?n aç?klamalar?ndan da anla??laca?? gibi Türkiye'nin att??? ve ataca?? her kararl? ad?m?n ard?ndan, Ermeni ithamlar? ve soyk?r?m iddialar?n? savunanlardan tutars?z ve izledikleri tutumdan sapt?klar?n? gösteren yakla??mlar görülmektedir.

Geçti?imiz hafta içerisinde yine soyk?r?m ithamlar? içerisinde de?erlendirilebilecek bir ba?ka dikkat çekici konu da Fransa'daki 2007 cumhurba?kanl??? seçimlerinin adaylar?ndan biri olan Fransa ?çi?leri Bakan? Nicolas Sarkozy'nin iki günlük Cezayir gezisi s?ras?nda yapt??? aç?klamalard?. 1954-62 y?llar? aras?ndaki ba??ms?zl?k sava?? s?ras?nda, Cezayirlilere kar?? "i?kence ve kitlesel k?r?m" suçlar?n? i?lemesi nedeniyle Fransa'dan özür beklenirken Sarkozy, Türkiye'yi 1915'deki olaylardan soyk?r?m yapt??? iddias?yla sorumlu tutan ?srarl? tavr?n?n aksine Cezayir'de ya?ananlar? sadece geçmi?in bir parças? olarak addederek "Babalar?n i?ledi?i suçlar için o?ullardan özür istenmez" aç?klamas?n? yapt?.

Fransa, sözde Ermeni soyk?r?m?yla ilgili iddialar?n en önemli savunucusuyken, kendi geçmi?iyle ilgili konular?n tart???lmas?n?n tarihçilere b?rak?lmas? yakla??m?n? benimsedi?ini daha önce de göstermi?ti. ?çi?leri bakan? ve Frans?z iktidar partisi UMP lideri Nicolas Sarkozy Ermeni soyk?r?m iddialar?n?n inkâr?n? suç haline getiren yasa teklifinin 12 Ekim'de Frans?z Ulusal Meclisi'nde ele al?nmas?ndan önce UMP'nin mevcut ezici ço?unlu?u nedeniyle teklifi engelleme gücüne sahip oldu?unu belirtmi? ve yasan?n meclisten geçmesini engellemek için üç ?art öne sürmü?tü:

?lk ?art, Türkiye taraf?ndan Ermenistan'a önerilen, geçmi?i inceleyecek ve tarihçilerden olu?acak bir komisyonun kurulmas? yerine, siyasi nitelikte bir komisyon olu?turulmas?yd?.

Di?er iki ?art ise "Soyk?r?m?n tart???lmas?n? yasaklad???n?" iddia etti?i TCK'n?n 301. maddesinin iptal edilmesi ve Türkiye'nin Ermenistan s?n?r?n? açmas? idi. Görüldü?ü gibi özellikle Sarkozy'nin sundu?u bu ilk ?art okundu?unda siyasi ç?karlar ve ülke menfaatleri söz konusu oldu?unda politikac?lar?n olaylar? de?erlendirme sürecinde istikrar ve bilimsellikten ne kadar uzakla?t??? gözler önüne serilmektedir.

Frans?z ve Ermeni devlet adamlar?ndan art arda gelen tüm bu aç?klamalar, yap?lacak çal??malar?n "politika"daki de?i?kenlik ve siyasetçi "unutkanl???" da göz önünde bulundurulup bilimsellikten kuvvet al?narak sürdürülmesinin gereklili?ini bir kere daha göstermektedir. Türkiye'nin son dönemdeki yakla??m? ve izleyece?ini gösterdi?i yol, gerek hukuksal gerek tarihsel aç?dan tutarl?l?k yans?tt??? sürece bu yolda büyük ve kesin ad?mlar at?lma olas?l??? yok de?ildir.

    Makaleye Yorum Yaz        Tavsiye Et

«  Geri
Yorumlar


«  »