Anasayfaİletişim
  
English
Makaleler

AL?YEV - KOÇARYAN BULU?MASI

Oya EREN
30 2006 - ?KSAREN

le="text-align: juŽÿAL?YEV - KOÇARYAN BULU?MASIê
Azerbaycan Cumhurba?kan? Aliyev ve Ermenistan Cumhurba?kan? Koçaryan Ba??ms?z Devletler Toplulu?u’nun Minsk’te yapt??? toplant?da, Ermeni i?galinin devam etti?i Da?l?k Karaba? bölgesiyle ilgili sorunun bar??ç? çözümünü amaçlayan müzakereler kapsam?nda bir araya geldiler. Aliyev ve Koçaryan’?n dün gerçekle?en görü?meleri uzun süre önce planlanm??t? ve bu görü?me iki devlet ba?kan?n?n bu y?l içerisinde üçüncü kez bir araya gelecek olmalar?ndan dolay? da önem arz etmekteydi.
0>AG?T E? Ba?kan? Yury Merzlyakov’un, iki devlet ba?kan?n?n görü?melerinin çok titiz bir çal??ma ile çok önceden haz?rland??? ve toplant?n?n, Karaba? sorununun çözümü konusunda herhangi bir ilerleme oldu?una dair bir kan?t olu?turmad??? aç?klamas?n? yapmas? ve taraflar?n beklentilerinin de farkl? oldu?unun bilinmesinden hareketle görü?menin bir sonuç getirebilecek düzeyde olmayaca?? yap?lan tahminler aras?ndayd?.

Bu y?l Azerbaycan ve Ermenistan liderlerini bir araya getiren ilk görü?me ?ubat ay? içerisinde Fransa’da Rambouillet ?atosu’nda gerçekle?mi?ti. Fransa Cumhurba?kan? Chirac ve AG?T Minsk Grubu üyesi ülkelerin arabulucular?, Azerbaycan topraklar? içinde bulunan ve Ermenistan taraf?ndan i?gal alt?nda tutulan Da?l?k Karaba?’?n statüsüne çözüm aramak için Fransa’daki zirve öncesinde Bakü ve Erivan'a giderek taraflar?n nabz?n? tutmu?lard?.

Paris’teki bar?? görü?meleri öncesinde, bulu?man?n Karaba? Sorununun çözümünde ilk kez bu kadar önemli rol oynayaca??na dair de?erlendirmeler yap?lm??t? fakat bulu?madan somut bir sonuç elde edilememi?, Koçaryan, Fransa ve ABD'nin çözüme yönelik bask?lar?na dayanamay?p görü?meleri de yar?m b?rakm??t?.

Aliyev ve Koçaryan’?n bu sene içindeki ikinci bulu?malar? Haziran ay?n?n ba??nda ‘Karadeniz Diyalog ve Ortakl?k Forumu’ toplant?lar? sebebiyle Romanya'n?n ba?kenti Bükre?'te gerçekle?mi?ti. Liderler Romanya Devlet Ba?kan? Basescu ile de bir araya gelerek, Karaba? sorununu görü?mü?ler fakat bu bulu?mada da bir ilerleme sa?layamam??lard?.

Sene ba??nda, 2006 y?l?n?n Karaba? için bar?? y?l? olaca?? hatta önümüzdeki birkaç ay içinde Azerbaycan ve Ermenistan aras?nda bar?? anla?mas?n?n imzalanaca?? yönündeki görü?ler ara bulucu ülkelerin beklentileri içerisinde yer almaktayd?. 2006 y?l?n?n son aylar?na gelindi?inde ise dün gerçekle?en Aliyev-Koçaryan bulu?mas?yla birlikte, bu y?l yap?lan görü?melerin de Karaba? Sorununa çözüm bulma yönünde bir geli?me sa?lamad??? görüldü.

Bulu?man?n ard?ndan Aliyev’den gelen aç?klamalar ise Karaba? Sorununun çözümünde son a?amada olundu?u yönünde olmu?tur, ayn? zamanda Koçaryan’la yapt?klar? görü?menin yap?c? bir tutum içerisinde geçti?ini, bundan sonraki görü?melerin nas?l geçece?inin de liderlerin yakla??m?na ba?l? oldu?unu vurgulam??t?r. Azerbaycan’?n tutumunda herhangi bir de?i?iklik olmad???n? ve Azerbaycan’?n toprak bütünlü?ünün geri kazand?r?lmas?n?n en önemli amaçlar? oldu?u üzerinde durmu?tur.

Kafkasya’daki ekonomik geli?melerin, siyasi istikrar ve potansiyel i?birli?inin önünde önemli bir engel olarak duran Karaba? sorununun çözümü ve taraflar?n kar??l?kl? uzla?ma sürecinin bu y?l içerisinde de gerçekle?tirilememi? olmas?, bu sorunun yaln?zca ilgili devlet ba?kanlar?n?n y?lda birkaç kez arabulucular vas?tas?yla bir araya gelerek çözemeyecekleri kadar karma??k bir sorun oldu?unu göstermektedir. K?sacas?, Da?l?k Karaba? sorununda k?sa vadede kal?c? bir çözüm beklemek büyük bir iyimserlik olacakt?r.
    Makaleye Yorum Yaz        Tavsiye Et

«  Geri
Yorumlar


«  »