Anasayfaİletişim
  
EnglishE-Bülten Üyeliği

Günlük bültenimize üye olmak için aşağıdaki alanları doldurunuz.
Ad:
Soyad:
Eposta:


Makaleler

OSKANYANâ??IN GÖRÜ?LER?

Ömer Engin LÜTEM, Emekli Büyükelçi
01 2006 - ?KSAREN
Diğer Makaleler

!âÀ#Ple="TEXT-ALIGN: justify">Ermenistan D??i?leri Bakan? Vartan Oskanyan, Ermenistan Devlet Ba?kan? Koçaryan’?n birkaç gün önce K?br?s’a yapt??? resmi ziyaret s?ras?nda gazetecilere Ermenistan’?n Türkiye politikas? hakk?nda aç?klamalarda bulunmu?tur.

Sözlerine, Ermenistan’?n, Türkiye ile normal iyi kom?uluk ili?kileri kurmak için Ermeni “soyk?r?m?n?” tan?mas?n? istemedi?i hakk?nda bilinen görü?ü tekrarlayarak ba?layan Oskanyan hemen arkas?ndan “soyk?r?m?n” tan?nmas?na çal???lmas?n?n Diaspora’da ve Ermenistan’daki her Ermeni için bir manevi zorunluluk oldu?unu belirtmek suretiyle, Türkiye ile normal ili?ki kurduktan sonra da soyk?r?m suçlamalar?na devam etmek niyetinde olduklar?n?  aç??a vurmu?tur.

Oskanyan ayr?ca “soyk?r?m” için en dü?ük tazminin bunu tan?mak oldu?unu da söylemi?tir.  En yüksek tazminin ne oldu?unu belirtmemekle beraber bunun Ermenilere yüklü bir mebla? ödenmesi ve Do?u Anadolu’dan Ermenistan’a toprak verilmesi oldu?u bilinmektedir. Di?er yandan Ermenistan D??i?leri Bakan?, Türkiye ile esasen gayet kötü olan ili?kileri tam bir ç?kmaza sokmamak için, Ermenistan d?? politikas? gündeminde sadece “soyk?r?m?n” tan?nmas? oldu?unu söylemeyi de ihmal etmemi?tir.

Ermenistan D??i?leri Bakan? “soyk?r?m?” tan?yan ülkelerin say?s? artt?kça Türkiye’nin “inkâr” politikas?nda daha sald?rgan hale geldi?ini, bu politika için Türklerin hiçbir zaman, devlet düzeyinde bu kadar örgütlü olmad?klar?n? ifade etmi?tir. Bu sözler asl?nda son zamanlarda Ermenilere hâkim olan bir dü? k?r?kl???n? dile getirmektedir. Ermeniler öteden beri  “soyk?r?m?” tan?yan devletlerin say?s? art?nca bunlar?n etkisi alt?nda Türkiye’nin de bu tan?may? yapaca?? hesab? içinde olmu?lard?r. Oysa devletlerin say?s?nda ciddi art??a ve baz? Türk bilim adamlar?n?n Ermeni görü?lerini benimseyip bunlar?n kabulü için çaba göstermesine ra?men, Türkiye’de Ermeni suçlamalar?na kar?? durma iradesi daha da güçlenmi?tir. Oskanyan da bunu kabul etti?ine göre art?k Ermenilerin  “soyk?r?m?n” Türkiye taraf?ndan kabul edilece?ini esas alan politikalar? terk etmeleri gerekmektedir.

Di?er yandan, diasporan?n aksine, “soyk?r?m” konusunun Ermenistan’?n gündeminin ön s?ras?nda yer almad??? ve s?n?rlar?n aç?lmas?na  öncelik verildi?i de görülmektedir. Nitekim Oskanyan, “soyk?r?m” konusunda ABD’nin Türkiye’ye bask? yapaca??n?  pek ümit etmedi?ini buna kar??n bu ülkeden  s?n?rlar?n aç?lmas? için daha etkili olmas?n? beklediklerini söylemi?tir.
       
Ba?bakan Erdo?an’?n 2005 y?l? Nisan ay?nda “soyk?r?m” iddialar?n? ara?t?rmak üzere bir tarihçiler komisyonu kurulmas? konusundaki önerisi hakk?nda Oskanyan, bunun bir aldatmaca  oldu?unu söyledikten sonra, iki ülke aras?nda diplomatik ili?ki olmad???na göre, böyle bir komisyonun nas?l kurulaca??n? sormu?tur. Asl?nda iki ülke aras?nda diplomatik ili?ki bulunmamas? görü?me yap?lmas?na engel de?ildir. Ermenistan’?n kuruldu?u günden bu yana her düzeydeki Ermeni ve Türk yetkileriler bir araya gelerek görü?mü?ler ve toplant?lar yapm??lard?r. Oskanyan’?n kendisi de, önce ?smail Cem sonra Abdullah Gül’le olmak üzere, Türkiye D??i?leri Bakanlar?yla bir çok kez bir araya gelmi?tir. Ermenilerin tarihçiler komisyonu önerisinden kaç?nmalar?, ?imdiye kadar on sekiz ülke parlamentosunun “soyk?r?m” konusunda ald??? kararlar?n etkisi alt?nda bu konunun kendi lehlerine çözümlendi?i inanc? içinde olmalar?ndan ileri gelmektedir. Ancak bunu aç?kça ifade edemediklerinden  iki ülke aras?nda diplomatik ili?ki olmamas? gibi baz? bahanelerin arkas?na gizlenmeye çal??maktad?rlar. Bu arada tarihçiler komisyonu kurulmas?na taraftar olan ülkelerin say?s?n?n artmas? Ermenistan’?n bahanelerinin inand?r?c? bulunmad???n? göstermektedir.

Aç?klamalar? s?ras?nda Oskanyan, Karada? sorununun Türkiye ile olan ili?kilerinin önünde büyük bir engel olu?turdu?unu söylemi? ve ayr?ca Türkiye’nin Azerbaycan’a verdi?i deste?in Kafkaslarda Türkiye’nin inan?l?rl???na, a??rl???na ve Do?u ile Bat? aras?nda bir köprü olu?turmak iddias?na zarar verdi?ini iddia etmi?tir. Türkiye, Ermenistan hariç, Kafkaslar? olu?turan Rusya, Gürcistan ve Azerbaycan ile iyiden mükemmele kadar de?i?en olumlu ili?kiler içindedir. Di?er yandan ?u anda Türkiye’yi ziyaret etmekte olan Papa’n?n Türkiye’nin köprü konumuna verdi?i önem Oskanyan’? yalanlamaktad?r.  

Son olarak Oskanyan’?n, soyk?r?m iddialar? için Türkiye’nin uluslararas? adalet kurumlar?na ba? vurma konusunun inceledi?ine dair Türk ve yabanc? bas?nda ç?kan bir çok habere ra?men bu konuya de?inmedi?i dikkatleri çekmi?tir.
    Makaleye Yorum Yaz    Yazdır    Tavsiye Et

«  Geri
Yorumlar

Henüz Yorum bulunmamaktadır.

« Diğer Makaleler » 
 
ERAREN - Ermeni Araştırmaları Enstitüsü

Bu site en iyi 1024 x 768 çözünürlükte görüntülenir.