Anasayfaİletişim
  
English
Makaleler

UKRAYNA PARLAMENTOSU'NUN SOYKIRIM KARARI VE RUSYA

Yıldız DEVECİ BOZKUŞ
05 2006 - ?KSAREN

="justify">Ukrayna Parlamentosu, 28 Kas?m 2006 tarihinde, Sovyetler Birli?i döneminde Ukrayna’n?n ve Rusya’n?n Kuban bölgesinde 10 milyona yak?n insan? aç b?rakt??? ve ölümlerine neden oldu?u gerekçesiyle Sovyet rejimini “soyk?r?m” yapmakla suçlam??t?r. 1932 y?l?nda Sovyet rejimi yetkilileri Ukrayna’daki ba??ms?zl?k hareketinin önüne geçmek için tohum, un, bu?day, tah?l ve hayvanlara el koymu?tur. Bu müsadereler sonucunda, birçok tarihçiye göre, 10 milyon ki?inin, yani dönemin Ukrayna nüfusunun üçte birinin öldü?ü iddia edilmektedir.

¦a, ?talya, Macaristan, Litvanya, Gürcistan ve Polonya meclislerinde soyk?r?m olarak kabul edilmi?tir. 1932-1933’te ya?ananlar?n soyk?r?m olup olmad??? tart??malar? halen devam etmektedir.

Ukrayna Devlet Ba?kan? Viktor Yu?çenko taraf?ndan parlamentoya sunulan yasa teklifi 450 milletvekilinin bulundu?u Ukrayna Parlamentosu’nda tek ret oyuna kar?? 233 olumlu oy ile yürürlü?e girmi?tir.  Tasar?n?n kabulünün ard?ndan Ukrayna Devlet Ba?kanl???’ndan yap?lan aç?klamada, 1932–1933 y?llar?nda ya?ananlarla ilgili yap?lacak ara?t?rmalara mali yard?m yap?laca?? da bildirilmi?tir. 
 
Söz konusu tasar? turuncu devrim lideri Viktor Yu?çenko taraf?ndan Ukrayna Parlamentosu Rada’ya sunulmu?tu. Önerinin kabul edilmesine Yu?çenko’nun partisi “Na?a Ukrayna” (Bizim Ukrayna) milletvekilleri, “Turuncu Prenses” lakapl? Yuliya Timo?enko’nun yanda?lar? ile Sosyalistler de destek vermi?tir. Tasar?ya kar?? ç?kanlar aras?nda ise ba?ta Rusya taraftar? politikalar? ile bilinen Ba?bakan Viktor Yanukoviç, Koalisyon orta?? Komünist Partisi ile Rusya yanl?s? baz? milletvekilleri bulunmaktad?r. Uzun tart??malarla geçen Meclis görü?meleri s?ras?nda “soyk?r?m” kelimesi yerine “trajedi” ifadesinin kullan?lmas? önerilmi? ancak kabul edilmemi?tir.

Kararda, Ukrayna’da 1932–1935 y?llar? aras?nda ya?anan olaylar? adland?rmak için “holodomor” (aç b?rakmak suretiyle soyk?r?m) kelimesi kullan?lm??t?r.

Karar?n sadece dönemin Sovyetler Birli?i lideri olan Stalin’i ilgilendirmedi?i ayn? zamanda Sovyetlerin da??lmas?ndan sonra bu devletin hukuki ard?l? olarak nitelendirilen Rusya Federasyonu’nun da söz konusu dönemde gerçekle?en trajediden sorumlu tutuldu?u bas?nda ç?kan haberler aras?nda yer almaktad?r. 

Ukrayna Parlamentosu’nun oylama sonuçlar?n? aç?klamas?n?n ard?ndan Moskova’da  tepkiler gözlenmi?, Rusya D??i?leri Bakanl???ndan yap?lan aç?klamada; "Geçti?imiz as?rda yaln?z Ukrayna’da de?il, tüm Sovyet co?rafyas?nda ya?anan trajik olaylar siyasetçiler taraf?ndan de?il, tarihçiler taraf?ndan tespit ve tarif edilmelidir"  ifadeleri kullan?lm??t?r. Ayr?ca 'soyk?r?m' ifadesine de kar?? ç?kan Moskova’n?n, o dönemde ya?anan açl???n özellikle Ukraynal?lar? hedef almad??? dolay?s?yla Ukrayna halk?na yönelik bir soyk?r?m olarak de?erlendirilmemesi gerekti?ini belirtmektedirler.
 
Rusya’n?n bu tepkisini Ermeni soyk?r?m? iddialar? konusunda ald??? kararlarla kar??la?t?rmak gerekir. Bilindi?i gibi Rus Duma’s? ilk kez 1995 y?l?nda, “1915 ila 1922 y?llar? aras?nda Ermeni halk?n? imha edenleri k?nayan ve 24 Nisan’? soyk?r?m kurbanlar?n? anma günü” olarak tan?yan bir karar kabul etmi?tir. Bu kararda, di?er birçok ülkede oldu?u gibi, Rusya’daki Ermenilerin önemli bir etkisi olmu?tur. 2005 y?l?nda Rus Duma’s ald??? bir ba?ka kararla “soyk?r?m?n” 90. y?ldönümünde karde? Ermeni halk?na üzüntülerini ifade etmi? ve “soyk?r?m?” ?iddetle k?nad?klar?n? belirterek “soyk?r?m?n” bütün dünyada da an?lmas? gerekti?ini ifade etmi?lerdir. Rusya’n?n 1915’teki Ermeni olaylar?n? “soyk?r?m” olarak nitelendirdi?i, Ukrayna’n?n ald??? soyk?r?m karar?na ise "konu üzerinde siyasiler de?il, tarihçiler çal??mal?" diyerek kendi içinde bir tutars?zl?k gösterdi?i görülmektedir.

Sonuç olarak Ukrayna’n?n alm?? oldu?u bu karar Sovyetler Birli?inin da??lmas?ndan sonra ba??ms?zl???n? kazanan di?er ülkeler için de bir örnek te?kil edebilir. Dolay?s?yla önümüzdeki günlerde Rusya’ya kar?? “soyk?r?m” suçlamalar?n?n giderek daha fazla gündeme gelece?ini ve Rusya’n?n bölgedeki hâkimiyetini yeniden tesis etme çabalar? önünde bir engel te?kil edece?ini söylemek mümkündür.

    Makaleye Yorum Yaz        Tavsiye Et

«  Geri
Yorumlar


«  »