Anasayfaİletişim
  
English
Makaleler

ARJANT?N TEMS?LC?LER MECL?S?'N?N SON KARARI

Oya EREN
07 2006 - ?KSAREN

!ថ="justify">Arjantin Temsilciler Meclisi geçti?imiz hafta sözde Ermeni soyk?r?m?yla ilgili yeni bir yasa tasar?s? kabul etti. Bu yeni yasa tasar?s?yla, 24 Nisan’?n, ‘Ermeni soyk?r?m? an?s?na halklar aras? ho?görü ve sayg? için eylem günü’ ilan edilmesi öngörülmektedir. Karar?n Arjantin senatosundan geçmesi ve yürürlü?e girmesi durumunda Ermeni as?ll? Arjantinlilerin ve okullardaki Ermeni as?ll? ö?rencilerin 24 Nisan gününde ‘soyk?r?m kurbanlar?n? anma’ etkinliklerine kat?labilmeleri, i?yerlerinden ve okullardan izinli say?labilmeleri sa?lanm?? olacakt?r.

Arjantin Temsilciler Meclisi’nden ç?kan yeni yasa tasar?s? Türk bas?n?nda yerini bulmu?tur; fakat gazetelerde yer alan haberlerde, bu tasar?n?n sözde Ermeni soyk?r?m?n? tan?yan bir karar?n kabulünü içerdi?i ?eklinde sunu?lar göze çarpmaktad?r. Haberlerdeki ifade ve bilgi eksikli?inden dolay? Arjantin’deki tasar?n?n tam olarak neyi içerdi?i ve alt yap?s? hakk?nda bilgi sahibi olunabilmesi güçtür.

Bilindi?i gibi Arjantin, Uruguay’dan sonra Güney Amerika'da Ermeni soyk?r?m?n? tan?yan ikinci ülkedir. Uruguay Senatosu’nun ve Temsilciler Meclisi’nin 20 Nisan 1965 y?l?nda ald??? Ermeni soyk?r?m?n? tan?yan ortak bir karar?n ard?ndan, Uruguay Senatosu 26 Mart 2004 tarihinde ç?kard??? bir yasayla “1915’teki katliam?n kurbanlar?na bir vicdan borcu olarak 24 Nisan gününü Ermeni ?ehitlerini anma günü” olarak belirlemi?, ayn? zamanda Uruguay Ulusal Yay?n Servisi’ni ve di?er televizyon ve radyo kanallar?n?, yay?n ak??lar?n?n bir k?sm?n? bu olay? anmak için programlar haz?rlamakla mükellef tutmu?tur.  [1]

Gazetelerin büyük ço?unlu?unda rastlad???m?z “Arjantin’de soyk?r?m tasar?s?” ba?l?kl? haberlerde Arjantin’in sözde Ermeni soyk?r?m?yla ilgili ilk kez bir karar ç?kard??? yönünde ifadeler yer al?rken bu konuyla ilgili gözden kaçan noktalar olmu?tur. ?unu belirtmekte fayda vard?r ki, Arjantin Senatosu 20 A?ustos 2003 tarihinde, içinde ‘soyk?r?m’ kelimesinin de geçti?i ve 1915-1923 y?llar?nda “katledilmi? 1.5 milyon Ermeni”yi anan ve taziyelerini belirten bir karar alm??t?r.  [2] Arjantin bu karar?n ard?ndan, önce 18 Mart 2004 tarihinde ba?ka bir yasa [3]  ç?karm??, daha sonra da 31 Mart 2004 tarihinde Ermeni toplumu ile i?birli?i içerisinde yirminci yüzy?l?n ilk soyk?r?m?n? anmak ad?na bir karar daha alm??t?r. [4] Bu karar?n ard?ndan 20 Nisan 2005 tarihinde Ermeni soyk?r?m?n? tan?d???n? teyid eden ba?ka bir karar kabul etmi?tir. [5]

Görüldü?ü gibi Arjantin Temsilciler Meclisi’nin geçti?imiz hafta içerisinde kabul etti?i yasa tasar?s? sözde Ermeni soyk?r?m?n?n tan?nmas? veya k?nanmas?na yönelik olmam??, daha önce bu konuyla ilgili al?nm?? kararlar?n ve sözde soyk?r?ma u?ram?? Ermeni halk?n?n an?lmas?n?n bir tekrar?, hatta tamamlay?c?s? niteli?inde olmu?tur. Soyk?r?m iddialar?n?n her f?rsatta d?? politikada Türkiye’nin önüne koyulmas?n?n yan? s?ra ülke parlamentolar?ndan ç?kan çe?itli kararlarla her y?l birkaç kez hat?rlat?l?yor olmas? Türkiye’deki unutkanl??a ve sorunun takibinin ve çözüm aray??lar?n?n sadece belirli günlerle s?n?rl? olmas?na engel olmamaktad?r. Öyle ki, Senatosu’ndan daha önceki y?llarda defalarca Ermeni soyk?r?m?yla ilgili kararlar ç?karan Arjantin gibi bir ülkenin, önceki kararlar?n sadece tasdiki ve tekrar? olan bir ba?ka tasar?y? Temsilciler Meclisi’nden geçirmesi Türk bas?n?nda bir ilkmi? gibi alg?lanabilmektedir.

[1] http://www.eraren.org/bilgibankasi/tr/ErmeniSorunuBilgiBelgelerCD/
dosyalar/1/Ekler/4/URUGUAY_2004.doc

[2] http://www.eraren.org/bilgibankasi/tr/ErmeniSorunuBilgiBelgelerCD/
dosyalar/1/Ekler/4/ARJANTIN_2003.doc

[3] http://www.eraren.org/bilgibankasi/tr/ErmeniSorunuBilgiBelgelerCD/
dosyalar/1/Ekler/4/ARJANTIN_2004_1.doc

[4] http://www.eraren.org/bilgibankasi/tr/ErmeniSorunuBilgiBelgelerCD/
dosyalar/1/Ekler/4/ARJANTIN_2004_2.doc
[5]
http://www.eraren.org/bilgibankasi/tr/ErmeniSorunuBilgiBelgelerCD/
dosyalar/1/Ekler/4/ARJANTIN_2005.doc


    Makaleye Yorum Yaz        Tavsiye Et

«  Geri
Yorumlar


«  »