Anasayfaİletişim
  
English

ÖNSÖZ

Emekli Büyükelçi Ömer Engin LÜTEM*
Ermeni Araştırmaları 1. Türkiye Kongresi Bildirileri-I.Cilt
 

 le="text-align: justify;">ÖNSÖZBu kitap, Avrasya Stratejik Ara?t?rmalar Merkezi Ermeni Ara?t?rmalar? Enstitüsü taraf?ndan 20-21 Nisan 2002 tarihinde Ankara’da,Milli Kütüphane salonlar?nda düzenlenen Ermeni Ara?t?rmalar? Türkiye Kongresi’ne sunulan tebli?leri içermektedir.

Son y?llarda Ermeni diasporas?n?n giri?imleriyle baz? ülke parlamentolar?n?n sözde Ermeni soyk?r?m?n? tan?yan kararlar almas? aynca Ermenistan Hükümetinin de bu giri?imlere destek olmas? Ermeni sorununu tekrar gündeme getirmi?tir.Ülkemizi soyk?r?m gibi a??r bir itham alt?nda b?rakmay? amaçlayan bu faaliyetlere kar?? ç?k?lmas?,sorunun temelinde 1915 sevk ve iskan?n?n, kas?tl? olarak,yanl?? yorum yorumlanmas? bulundu?unu için,öncelikle Türk bilim adamlar?na dü?en bir görevdir.

Ermeni Ara?t?rmalar? Enstitüsü,Ermeni sorunu,Ermeniler ve Ermenistan konular?n?n tüm yönlerinin tart???lmas?n? sa?lamak için,bu konularda çal??malar? bulunan Türk bilim adamlar? ve yazarlar?n? bir araya getirmek üzere Ermeni Ara?t?rmalar? Türkiye Kongresini toplam??t?r.Kongreye 130’un üzerinde bilim adam? ve yazar kat?lm?? ve çe?itli konular? kapsayan 115 adet tebli? sunulmu?tur.Tebli? verenlerin büyük ço?unlu?u (17 profesör,23 doçent,37 yard?mc? doçent ve 11 di?er ö?retim görevlisi) üniversitelerimiz mensubudur.Ayr?ca 21 yazar ve 6 emekli büyükelçi tebli? sunmu?lard?r.Kongre bu konuda ?imdiye kadar ülkemizde yap?lan en büyük oplant?d?r. Tebli?lerin say?s? yönünden ise ayn? konuda dünyadaki en büyük toplant? oldu?u anla??lmaktad?r.

Kongre iki gün süren çal??malar? sonucunda bir bildirge yay?nlam??t?r.Tam metni bu kitapta yer alan bildirgede,özetle,bugüne kadar yap?lan bilimsel ara?t?rmalar?n bir soyk?r?m?ndan bahsedilemeyece?ini ortaya koydu?u,1915 tehcirinin 1948 tarihli Birle?mi? Milletler Sözle?mesindeki hukuki tarife uymad???,Ermeni iddialar?n?n ço?u kez tahrif edilmi? belgelere dayand?r?ld???,konunun bütün yönlerini tart??mak amac?yla bir araya gelinmesi için Ermeni bilim adamlar?na ça?r?da bulunuldu?u, siyasi amaçlarla Türkiye’ye kar?? soyk?r?m iddialar? ileri sürüldü?ü,bu iddialar? kabul eden tüm giri?imlerin k?nand???,yabanc? parlamento ve kurumlar?n tarihsel konularda hüküm verme durumunda olmad?klar?,Ermeni terörizminin ?iddetle k?nand???, Ermeni terör örgütlerinin de terör örgütleri listelerine al?nmas? için tüm dünya ülkelerine ça?r?da bulunuldu?u,bilimsel çal??malara aral?ks?z devam edilmesi gerekti?i,bu konuda Türk bilim adamlar?na tarihi bir görev ve sorumluluk dü?tü?ü gibi hususlar yer alm?? ve Kongre’nin en çok iki y?l sonra tekrarlanmas? dile?inde bulunulmu?tur.

Ermeni Ara?t?rmalar? Türkiye Kongresinin himayeleri alt?nda düzenlenmesine izin veren Cumhurba?kan?m?z Say?n Ahmet Necdet Sezer’e,Kongrenin gerçekle?mesinde eme?i geçen dönemin Kültür Bakan’? ?stemihan Talay’a ve Kongre’nin aç?l???n? yapan Devlet Bakan? ?ükrü Sina Gürel’e ?ükranlar?m? arz ediyorum.

Ermeni Ara?t?rmalar? Türkiye Kongresinin ve bu kitab?n haz?rlanmas? hususundaki de?erli çal??malar? için de Say?n Yrd.Doç.Dr.Sedat Laçiner,Yrd.Doç.Dr.?brahim Kaya, Yrd.Doç.Dr.Kamer Kas?m,Okutman ?enol Kantarc? ile Say?n Aydan ?yigüngör,Bade Gümü?soy,Hasret Dikici ve Ay?e F?rat’a te?ekkürlerimi sunuyorum.


Ömer ENG?N LÜTEM
Ankara,Ekim 2002

 ----------------------
* Avrasya İncelemeleri Merkezi Başkanı - oelutem@avim.org.tr
- Ermeni Araştırmaları 1. Türkiye Kongresi Bildirileri-I.Cilt
        
   «  Geri