Anasayfaİletişim
  
English

SÖZDE ERMEN? SOYKIRIMI ?DD?ASINA REDD?YE

Prof.Dr. Münir ATALAR*
Ermeni Araştırmaları 1. Türkiye Kongresi Bildirileri-III.Cilt
 

 .iq0 Àle="text-align: juğÿš(SÖZDE ERMEN? SOYKIRIMI ?DD?ASINA REDD?YE296í style="font-family: Verdana;">IV.BÖLÜMD??ER-GENELXII. BÖLÜMSÖZDE ERMEN? SOYKIRIMI ?DD?ASINA REDD?YE

Prof.Dr.Münir ATALAR*Son otuzalt? senedir Türk kamuoyunu ve bilim çevrelerini en çok me?gul eden konulardan biri Ermeni meselesi olmu?tur.San?r?m bu tats?z konunun kapanma zaman? gelmi?tir.Ne var ki ilmen bu konu kapanm?? olmakla beraber,politik olarak hala devam etmektedir;daha do?rusu kas?tl? olarak devam ettirilmektedir.Bugün bu konuyu tats?z bir ?ekilde devam ettirenlerin ba??nda, bir grup Amerikal?,bir grup Frans?z ve ilm? ?erefini paraya satan bir grup sözde bilim adam? bulunmaktad?r.[1]

Avrupa Parlamentosu taraf?ndan 28.02.2002 tarihinde kabul edilen Kafkasya Raporu’nda Türkiye’nin Ermeni soyk?r?m? iddialar?n? kabul ederek bir güven ortam? sa?lamas? önerilmekte ve Türk-Azerbaycan ili?kilerinin Ermenistan için bir tehdit unsuru oldu?u vurgulanmaktad?r.Ayr?ca Avrupa Parlamentosu ayn? oturumda Türkiye’den HADEP’in kapat?lmas? ile ilgili yarg? sürecinin durdurulmas?n? isteyen bir di?er karar? da kabul etmi?tir.

Haks?z yarg?lar? içeren bu karar ve rapor,son derece üzücü ve dü?ündürücü olup,yol açabilece?i sorunlara bir kez daha dikkat çekmeyi zorunlu görüyoruz.

Tarihte sözde Ermeni Soyk?r?m? olarak adland?r?labilecek bir olay ya?anmam??t?r.Her ?eyden önce Osmanl? Devleti’nin s?n?rlar? içinde Ermeniler hiçbir bölgede ve hiçbir zaman ço?unlu?u olu?turan bir topluluk olarak ya?amam??lard?r.Olaylar?n geçti?i öne sürülen tarihte bile Ermeniler bölge halk?n?n ancak %17’sini olu?turmaktayd?.

Buna kar??l?k 1900 y?l?na gelindi?inde Kafkasya’da yerlerinden edilen Türk ve Kafkaslar?n say?s? 1.4 milyonu bulmu?tu.Ayn? tarihlerde ço?u geri çekilen ??galci Rus birliklerine kat?larak,Rus bölgelerine göç eden Ermenilerin say?s? en yüksek rakamlarla bile 150 bini geçmemi?tir.

Ermeniler Birinci Dünya Sava?? boyunca Sivas,Kahramanmara?(Zeytun),Mu?,?ebin¬Karahisar,Urfa ve Van’da,köylere askeri birliklere sald?rarak çok say?da vatanda??m?z? ?ehit etmi?lerdir.Van’da Mart 1915’te katledilenlerin say?s? ne yaz?k ki üç bin ki?iyi bulmaktad?r.Bu ortamda Osmanl? Devleti yöneticileri,isyanlar? önlemek,kanl? iç sava?? engellemek ve olabilecek intikam sald?r?lar?ndan Ermenileri korumak ad?na zorunlu olarak göç karar?n? alm??lard?r.Bu karar yaln?zca isyanlar?n ç?kt??? Do?u,Güneydo?u Anadolu ve Do?u Akdeniz bölgeleri için geçerli olmu?,?mparatorlu?un di?er bölgelerinde geçerli k?l?nmam??t?r. Ayr?ca Suriye’ye ula?an 200 binin üzerindeki Ermeni de,bu karar?n bir soyk?r?m karar? olmad???n? kan?tlamaktad?r.

Türkiye’nin sözde Ermeni soyk?r?m? denilen as?ls?z bir iddian?n sorumlulu?unu üstlenmesi,ne tarihi gerçeklerle ne de ça?da? Türkiye’nin konumu ile ba?da?maktad?r.Ülkemiz Ermenistan’?n ba??ms?zl???n? ilk tan?yan ülkeler aras?ndad?r ve ülke ile her zaman dostlu?a ve gelecekteki i?birli?ine dayal? bir ili?ki kurmay? hedeflemi?tir.Türkiye bu do?rultuda Ermenistan’a Karadeniz Ekonomik ??birli?i Bölgesi(KEIB)’ne kat?lma ça?r?s? yapm?? bulunmaktad?r ve bugün AG?T/Minsk Grubu taraf?ndan yürütülmekte olan Azerbaycan-Ermenistan ikili görü?melerine bar??ç? deste?ini sürdürmektedir.

Unutulmamal?d?r ki bugün Ermeniler Azerbaycan Devleti’nin topraklar?n?n %20’sini i?galleri alt?nda tutmaktad?r.Ermenistan’?n i?gal etti?i topraklardan çekilmesi gerekmektedir.

Avrupa Parlamentosunun,hiçbir yapt?r?m? olmayan bu karar?,yaln?zca kendi güvenilirli?ine gölge dü?ürür.Türkiye halk? konsensus içinde ba??ms?zl???n? koruma karar? ve azmi içindedir.Bu kararl?l???n? tarihte pek çok kez dünyaya kan?tlam??, hakl? bir gururun sahibidir.

Bütün demokratik ülkelerde kabul edilen temel bir ilke,hiçbir ulusal ve uluslararas? organ?n ba??ms?z yarg? birimlerine direktif veremeyece?i ilkesidir.Türkiye laik,sosyal ve demokratik bir hukuk devleti olarak kendi yarg? organlar?n?n özerkli?ini tan?m?? bir ülkedir.Buna ra?men,Avrupa Parlamentosunun Türkiye’ye HADEP ile ilgili yarg? sürecini durdurma ça?r?s? yapmas? bu genel ilkeye ters dü?en yanl? ve yanl?? bir karard?r.[2]

Atatürk,23 Temmuz 1919’da Erzurum Kongresi’ni açarken ?öyle diyor:“Ermenistan’a gelince:Bir fikr-i istila perverde eden (besleyen)Ermeniler,Nahc?van’dan Oltu’ya kadar bütün ahali-i ?slamiye’yi tazyik ve baz? mahallerde katliam ve ya?magerlikte bulunuyorlar.Hudutlar?m?za kadar ?slamlar? mahva mahküm ve hicrete mecbür ederek Vilayat-? ?arkiyemiz hakk?ndaki emellerine do?ru emniyetle takarrüb etmek ve bir taraftan da 400 bin oldu?unu iddia eyledikleri Osmanl? Ermenisi’ni bir istinatgah olmak üzere memleketimize sürmek istiyorlar”.[3]

Atatürk Sivas Kongresi’ni açarken,(4 Eylül 1919)?öyle diyor:“?arkta Ermeniler K?z?l?rmak’a kadar tevessü yay?lma haz?rl?klar?na ve ?imdiden hudutlar?m?za kadar dayanan katliam siyasetine ba?lad?.”[4]

Vatikan’?n Ankara’ya H?ristiyanlar ad?na,az?nl?klar?n bask? alt?nda tutulduklar? iddias?yla yapt?klar? ba?vuruya,12 Mart 1921 tarihli cevabi telgraf?nda Mustafa Kemal Atatürk:a)“Kesinlikle ?rk ve mezhep ayr?mc?l??? yapmaks?z?n bütün vatanda?lar?m?z?n emniyet ve refah?n? temin mecburiyeti insanl?k hissiyat?m?z?n ve yüce dinimizin bize emretti?i bir görevdir.”b)“Anadolu’da ya?ayan Ermenilerin ve Rumlar?n hükümet emirlerine ve milli emellerimize muhalefetleri olmad?kça her türlü tecavüzden korunmu? ve tamamen mesut ve müreffeh bir hayat içinde ya?amalar? öteden beri kabul edilmi? bir esast?r ve”c)“Dü?manlar?m?z istila ettikleri memleketlerimizde tüm savunma haklar? elinden al?nm?? milletimize kar?? bugüne kadar aral?ks?z tahrip,ya?ma, katl,tehcir gibi mezalimi gerçekle?tirmeye devam ettikleri halde,Büyük Millet Meclisi hükümetinin egemen oldu?u yerlerde ya?ayan bütün gayrimüslim unsurlar,kanunlar?m?z?n ve silahlar?m?z?n korumas? alt?nda en yüksek emniyet ve güven içinde ya?amaktad?r”demi?tir.Mustafa Kemal Atatürk ayr?ca ileride bir daha ayn? günlere dönülmemesi için az?nl?klar aras?nda d?? mihraklarca yönlendirilecek propaganda kampanyalar?na kar?? da Türk milletinin haz?rl?kl? olmas? gerekti?ini önemle vurgulam??t?r.[5]

Yine Mustafa Kemal Atatürk,1 Mart 1922’de TBMM’nin 3.Toplanma Y?l?n? açarken de ?öyle demi?tir:“Ermeni meselesi denilen ve Ermeni milletinin gerçek ç?karlar?ndan çok,dünya kapitalistlerinin ekonomik ç?karlar?na göre halledilmek istenen mesele,Kars Antla?mas?’yle en do?ru çözüm ?eklini buldu.As?rlardan beri dostane ya?ayan iki çal??kan halk?n dostluk ba?lar? memnuniyetle tekrar kuruldu.Ermeniler,eski hududun ilerisinde bulunan ahali-i ?slamiye’ye fevkalade zulüm ve i’tisaf(yolsuzluk)yapmakta ve katliam icra eylemektedir ve pek çok ?slamlar,pek sefil ve peri?an,?ayan-? merhamet bir halde bize iltica etmekte,muhaceret (hicret)etmektedirler...”[6]

Türkiye,Kafkas petrolleriyle—Irak petrollerinin aras?nda kalan,büyük bir petrol denizinin üzerinde oturan ve henüz bu petrolleri ç?kar?p pazarlayamam?? bir ülke.Petrollerini ç?karmay? becerdikleri gün,refah seviyesi artacak olan bu ülkenin pazar olmay? a?arak,pazarlamaya ba?layacak bu milletin gelecekteki planlar?,kom?u ve di?er ülkeleri,Bat?l? sanayi devleri için rahats?z edici olmaz m??

?slam? ya?ama ve yaymada görev ald???na inanan Türk’lerin X.yüzy?ldan XVII.yüzy?la kadar milliyet ve sömürgecilik niyetiyle de?il,hayran olunan bir düzen kurma anlay???yla,ak?l almaz geni?likteki bir co?rafyaya hükmettiklerini biliyoruz.

Türkiye dü?manl??? konusunda,gizli veya örtülü,yahut yar? aç?k veyahut aç?k projeleri olan devletler,do?rudan dü?manl?k ilan etmiyorlar.Onlar için daima koruyucu(hami)kesilecekleri bir ezilmi? insan kitlesi,çözümcü olarak ortaya ç?kacaklar? bir proplem var.Kullanmak için ileri sürecekleri bir s?k?nt?m?z mutlaka var;içimizdeki cahil entellerin beyanatlar? da sermayelerine katk? sa?l?yor.Ermeni halk?n? kullanma,yahut Kürt meselesi yaratma veyahut mezhep meselesi ç?karmak onlar için çok kolay.Asl?nda“kullananlar”ile“kullan?lanlar”aras?ndaki trajedi,ülkelerin ar?ivlerinden kolayca takip edilebilir.

Haçl? seferleri do?rudan do?ruya ?slam dünyas? için de?il Türklere kar?? yap?lm??t?r.Kutsal topraklar ve Kudüs,Hz.Ömer zaman?nda 638’de fethedildi.Aradan geçen uzun yüzy?llar boyunca(1096-638=458)Avrupa,hiçbir reaksiyon göstermedi.Ama Türkler Anadolu’ya yerle?meye ba?lad?ktan sonra,Bizans da bu ilerlemeye kar?? koyamayaca??n? anlay?nca,Avrupa Papal?k arac?l??? ile davet edildi.(1096)Haçl? sava?lar? din sava?lar? de?ildi.Papa vaaz?nda:“Do?udaki din karde?lerimizi Türk zulmünden kurtar?n” diyordu.Ama do?uda de?i?en bir ?ey yoktu.Kiliseler aç?kt?,özel mahkemeler i?liyordu.Tabi ki hedef siyasi idi.Latin yazarlar, Horasan içlerine girmekten,Anadolu’ya yerle?mekten ve Ba?dat’? zaptetmekten bahsediyorlar.Özetlemek gerekirse Avrupal?lar taraf?ndan Yak?ndo?u 2000 y?l kan ve ate? gölü haline getirildi.[7]

Buradan hareketle konuyu Ermenilere getirmek istiyorum.1915’lerden 1973’lere de?in hiçbir ?ey yoktu,ortal?k sakindi.Ne oldu da 1973’lerde ASALA örgütü eliyle iç ve d?? katliamlar ba?lad??Türkiye Cumhuriyeti huzurlu ve ekonomik yönden toparland???, güçlü oldu?u anda,sata?malar,katliamlar içte ve d??ta ba?l?yor.27.01.1973’te Santa Barbara Ba?konsolosu Mehmet BAYDAR,...04. 07.1994’te Atina müste?ar?m?z Haluk S?PAH?O?LU ?ehit edilmi?lerdir.?ark Meselesi,hem haçl?lar konusunda hem de Ermeni konusunda maalesef gündemde tutulmak istenmektedir.

Bat?’n?n,ba?ta Osmanl? Devleti olmak üzere Orta Do?u’nun bütün devletlerine kar?? izledi?i politikalar?n?n temelinde“?ark Meselesi”ve“Oryantalizm”vard?r.?ark Meselesi’nin as?l anlam?:Birinci hedefi Osmanl? Devleti’ni parçalamak,Türkleri önce Avrupa’dan,sonra da Anadolu’dan geldikleri yere atmakt?r.

itilaf Devletleri I.Dünya Sava??’nda“?ark Meselesi”nin ikinci safhas?n? da büyük ölçüde hedefine ula?t?rd?lar.Orta Do?u’nun zengin petrol bölgeleri üzerinde hakimiyet kurdular.

Daha sonra da Bat?l?lar“?ark Meselesi”ni d?? politika literatüründen ç?kard?lar yerine“Oryantalizm”i koydular.Kendilerine göre“Oryantalizm”Do?u’yu ara?t?ran bilimdi.As?l amaçlar? ise,Do?u ülkelerinde izleyecekleri politikalar?na ilmi altyap? haz?rlamakt?.Bu durum,ele ald?klar? netameli konulardan da aç?kça belli olmaktad?r.

Yakla??k bin y?ll?k Türk-Ermeni münasebetlerini genel olarak be? devirde mütalaa etmek mümkündür:1)Kar??la?ma ve dü?manl?k devri;2)Yak?nla?ma,kayna?ma ve müreffeh devir;3)Tedirgin ve ku?kulu devir ki,XIX.yüzy?l?n ikinci yar?s?ndan itibaren geli?mi?tir;4)Dü?manl?k devri ki bu da XX.Yüzy?l ba?lar?nda yo?unla?m??t?r.Ve nihayet;5)Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulu?undan günümüze kadar devam den ikinci mutlu devirdir.[8]

Ermenileri ihya eden padi?ah,Fatih Sultan Mehmet’tir.O,ba?ka dinden,?rktan olanlara özgürlük ve ho?görü sa?layan ferman?n?, Bosna—Hersek’i fethinden sonra,28 May?s 1463 tarihinde,Milodraz’da yazd?rm??t?r.Ferman?n asl? Bosna—Hersek Fojnica ?ehrinde Fransisken Katolik Kilisesi’ndedir.Ferman yeni ortaya ç?kar?lm?? olup,Kültür Bakanl???’nca Osmanl? Devleti’nin Kurulu?unun 700.Y?ldönümü nedeniyle yay?mlanm??t?r.Tarihte bilinen insan haklar? hareketlerinden en eskisi,Frans?z ihtilalinden 326,1948 Uluslararas? ?nsan Haklar? bildirgesinden 485 ve Amerika’n?n ke?finden 29 y?l önce uygulanmaya konmu?tur.Zaten bu fermana esas te?kil edecek tutum ve davran???,10 y?l önce ?stanbul fethedildi?i zaman Ayasofya’ya s???nanlara hitabetinde görüyoruz.

1912 y?l?nda ?stanbul Ticaret ve Sanayi odas?na kay?tl? 30 bin tücCar?n %25’i Ermeni,%45’i Rum,%15’i Türk’tü.[9]

Bu tablo sosyolojik bak?mdan Roma gibi bürokratik-askeri bir imparatorluk olan Osmanl?’da;Türklerin asker,bürokrat ve köylü oldu?unu;az?nl?klar?n ise ticaretle zenginle?ti?ini gösterir.Siyasi bak?mdan ise,Osmanl?n?n az?nl?klar? engelleyici bir ay?r?mc?l?k yapmad???n?n göstergesidir.Hele Tanzimat’tan sonra az?nl?klar bürokrasi ve devlet idaresinde de yükselmi?lerdir. Osmanl? ?mparatorlu?u’nda XIX.yüzy?l?n sonunda Ermenilerden 22 bakan,33 milletvekili,7 büyükelçi,11 konsolos,29 pa?a ve 11 profesör bulunmaktayd?.Ayr?ca 803 Ermeni okulunda 2088 Ermeni ö?retmen ve onbinlerce Ermeni ö?renci vard?.?imdi sormak laz?m bu Osmanl? Ermenileri neden katletsin?Hem katl için 600 y?l beklemek niye?[10]Örne?in:Ermenilerin,ba?ta müzik ve mimari olmak üzere Osmanl? kültürü ile kayna?t???n? biliyoruz.Agop G?rcikyan,Osmanl? ?mparatorlu?u’nun ilk elçisi(Paris 1834),Bedros Hallac?yan son dönemlerde ?stanbul mebusudur.

Ermeniler ya?ad?klar? bölgelerde huzur ve asayi?i bozucu hareketler içine girerek,Osmanl? Devleti’ne,özellikle Düvel-i Muazzama’ya güya can ve mal güvenliklerinin temin ve tesisi yönünde ça?r?lar yapm??lard?r.Bütün bunlar,Osmanl? Devleti’ni zor duruma dü?ürmenin yan?nda Düvel-i Muazzama’n?n,Osmanl? Devleti’nin i?lerine kar??mas? için gerekli zemini haz?rlam??t?r.Bu dönemde bazen öyle durumlarla kar??la??lm??t?r ki,Ermenilerin Müslüman k?l???na girerek okullar?na,kiliselerine,kendi hedeflerine sald?r?lar düzenlemeleri,iki taraf aras?ndaki köprülerin at?larak,as?rlarca yanyana huzur içinde ya?ayan insanlar aras?nda kin ve nifak tohumlar?n?n ye?ermesine sebep olmu?tur.

1830’da Ermeni Katolik Kilisesi,1847’de Ermeni Protestan Kilisesi,Osmanl? Ermenilerinin bu kiliselere kazand?r?lmas? için, Fransa ve ?ngiltere taraf?ndan kurdurulmu?tur.

Osmanl? Ermenilerini ayakland?rmak için 1877-1878 Osmanl?—Rus Sava??’n?n ard?ndan imzalanan Ayastefanos Antla?mas?’n?n Osmanl? Devleti kabullenmek zorunda kal?nan 16.maddesinde“Ermenilerin bölgelerine ?slahat—düzenleme;Ermenilerin Kürt ve Çerkezlere kar?? can ve mal güvenli?i garanti ediliyor”.Ermeni sorununun tarihte ilk kez bir uluslararas? belgeye yans?mas? ve Ermenistan diye bir bölgenin varl???ndan bahsedilmesi(söz edilmesi)aç?s?ndan bu antla?ma önemlidir.1878 Berlin Kongresi, sonunda Berlin Antla?mas?’n?n 61.maddesi ile Ayastefanos’un 16.maddesi sözü edilen konularda al?nacak tedbirleri devletlere bildirecek ve bu devletler bu tedbirlerin uygulanmas?n? gözeteceklerdir.Bu hüküm ile,Türk-Ermeni ili?kilerine yabanc? güçlerin müdahale edebilme hakk? tan?nm?? olmaktad?r.Bundan sonra Ermeni sorunu;a)Bat?’n?n yabanc? bask? ve müdahaleleri ve b)Do?u Anadolu’da ve Klikya’da yer alt? örgütlenmeleri ?eklinde geli?ecektir.Do?u Anadolu’da ?ngiliz konsolosluklar? derhal art?r?lm??,ayr?ca bölgeye çok say?da Protestan misyonerler gönderilmi?tir.

Ermeniler,mahalli alan ve ferdi faaliyetlere dayanan olaylar?,yurt içinde ve d???nda ba??ms?zl?k taraftar? parti ve ihtilalci dernekler halinde kar??m?za ç?karm??t?r.Van’da Kara Haç Cemiyeti(1878),Rus idaresi alt?nda bulunan Ermenistan’da kurulan cemiyetler(1880),?sviçre’de Ta?naksutyun(1887),vb.ihtilalci cemiyetler bu gaye ile çal??malar?na ba?lam??lard?r.Bunlar, Ermenilerin yo?un olarak bulunduklar? bölgelere özellikle Do?u Anadolu Bölgesi’ne sözde Ermenilerin can güvenliklerinin sa?lanmas? bahanesiyle silah ve cephane sevk etmi?lerdir.?htilalci cemiyetlerin Osmanl? Devleti’nde te?kilatlanmalar? ile birlikte terör olaylar? da ortaya ç?kmaya ba?lam??t?r.

1880’den itibaren Do?u’da Ermeni komiteleri kurulmaya ba?lam??t?r.Ermenilere s?ras?yla Anadolu’da“Kara Haç”,“Armenakan”,ve “Vatan Koruyucular?”,komitelerini kurdular.?çeride ba?ar?l? olamay?nca d?? ülkelere ta?m??lard?r.1887’de Cenevre’de sosyalist e?ilimli,?l?ml? militan H?nçak,1890’da ise Tiflis’te a??r? terör,isyan,mücadele ve ba??ms?zl?k yanl?s? Ta?nak komiteleri kurdurulmu?tur.Bu komitelere hedef olarak Do?u Anadolu topraklar?,amaç olarak ise Osmanl? Ermenilerinin birli?i gösterilmi?tir.

Bu amaçla k??k?rt?lan Ermeni komiteleri,ilk olarak 1890 Erzurum isyan? olmak üzere Kumkap? gösterisi,Kayseri,Yozgat,Çorum ve Merzifon(1892-3)olaylar?,Sasun(1894)isyan?,Bab?ali(1894)gösterisi,Zeytun(1894)ve Van(1896)isyanlar?,Osmanl? Bankas?’n?n i?gali,Sultan Abdülhamit’e suikast te?ebbüsü(1905)ve 1909 Adana isyanlar?n? ç?kartm??lard?r.Bu isyanlar s?ras?nda,1914’de Zeytun’da 100,1915 Van olaylar?nda 3000 ve 1914-1915 Mu? olaylar?nda 20.000 Türk,Ermeni mezalimi sonucu hayatlar?n? kaybetmi?tir.

Ermeniler,Türk halk?na en büyük zarar?,I.Dünya Sava?? s?ras?nda giri?tikleri katliamlarla vermi?tir.Ermeniler,Osmanl?’y? tahrik ediyor ve Osmanl? kar??l?k versin ki,Bat?’n?n müdahale hakk? do?sun.?syanlar?n Osmanl? kuvvetlerince bast?r?lmas?, dünya kamuoyuna,“Müslümanlar,H?ristiyanlar? katlediyor mesaj?”ile tan?t?lm??t?r.1 Kas?m 1914 tarihinde kat?ld??? I.Dünya Sava??’nda Osmanl?’n?n kar??s?nda Fransa,?ngiltere ve Rusya vard?r.Bu tablo Ermeni komitelerince büyük bir f?rsat olarak görülmü?tür.Rus saflar?na kat?lan Ermeniler,gönüllü alaylar kurarak,Ruslarla birlikte Do?u Anadolu topraklar?m?za girerler. Osmanl? Devleti’ni arkadan vururlar,sivil halk? katlederler.Trabzon civar?ndaki Rumlar? ve Hakkari çevresindeki Musevileri de öldürürler.Bu dönemde Ermeniler,Ruslar hesab?na casusluk yapm??,seferberlik gere?i yap?lan askere alma ça?r?s?na uymaks?z?n askerden kaçm??,askere gelip silah alt?na al?nanlar ise silahlar? ile birlikte Rus ordusu saflar?na geçerek“vatana ihanet” suçunu topluca i?lemi?lerdir.Daha seferberli?in ba?lang?c?nda Türk birliklerine kar?? sald?r?ya geçen Ermeni çeteleri,Türk köylerine bask?nlar düzenlemek suretiyle sivil halka büyük zarar vermi?lerdir.

Örne?in Van’?n Zeve köyünün bütün halk?,kad?n,çocuk ve ya?l? demeden,Ermeniler taraf?ndan öldürülmü?tür.Ermeni tarihçi Leon’un da belirtti?i gibi,Osmanl? me?ru müdafaa yapm??t?r.

Bu olaylar?n ba?lang?c?,1890 y?l?nda Erzurum’da Anavatan Müdafileri Cemiyeti’nin,Temmuz ay?nda da H?nçak Partisi’nin Kumkap?’da Ermeni halk?n? k??k?rtmas? ile geli?me göstermi?tir.Bunu,Avrupa devletlerinin olaylarda suçlu bulunan ki?ileri himaye etmesi izlemi?tir.Dolay?s?yla,çete ve terör olaylar?n?n cezas?z kald??? izlenimi Ermeni ihtilalcilerinin zihnine iyice yerle?mi?tir.Bu durum 1890 y?l?n?n sonlar?nda Van valisine suikast giri?iminde bulunulmas? ve ve Amasya,Diyarbak?r,Merzifon, Çorum,Yozgat,Tokat olaylar?n?n ç?kar?lmas?nda aç?kça görülebilir.1894’te ç?kar?lan Sasun ayaklanmas?,Ermeni olaylar?n?n milletleraras? platformlara ta??nmas?n? sa?lam??t?r.?ngiltere ve Fransa Osmanl? Devleti’ne ?slahat yapmas? için bask? yapmaya ba?lam??lard?r.Osmanl? Devleti’ne 11 May?s 1895’te bir nota vermi?lerdir.Nota özet olarak Erzurum,Bitlis,Van,Sivas, Mamuratülaziz ve Diyarbak?r vilayetlerinde idari,adli,askeri ve mali yetkilerin Osmanl? Devleti aleyhine s?n?rlanmas? ile beraber Ermenilere imtiyaz verilmesi hususlar?n? ihtiva etmekteydi.Bu bask?lara Osmanl? Devleti’nin boyun e?mesi tabii ki beklenemezdi.Bunun sonuçlar?n? yeterli görmeyen Ermeniler,1895 y?l?nda ?stanbul,Divri?i,Trabzon,E?in,Develi,Akhisar,Erzincan, Gümü?hane,Bitlis,Bayburt,Arapkir,Sivas,Merzifon,Mara?,Mu?,Kayseri,Yozgat ve Zeytun’da olaylar ç?kartm??lard?r.Bunu daha sonra Van isyan?,1905’te II.Abdülhamit’e kar?? giri?ilen suikast takip etmi?tir.Bunlar Ermeni olaylar?n?n ana ba?l?klar?d?r.

Ermenilerin Anadolu ve Kafkaslarda planl? olarak Türk nüfusunu yok etmeye çal??malar?,belgeleri ile ortaya konmu?tur.1905 sonras? Ermeni çetelerinin 1906’dan sonraki dönemlerde yapt?klar?n?,vah?et ve mezalimin fevkinde ve soyk?r?m olarak vas?fland?r?labiliriz.Ermeni Vah?eti isimli kitap.[11]Ermeni canili?inin en çarp?c? örnekleriyle doludur.Bu kitab? okurken duyguca ve hisçe soyk?r?m ve katilli?in en kötü ve i?renç örneklerini görmek mümkündür.[12]

1906-1918 y?llar? Ermenilerin yapt?klar? soyk?r?m?n en çok i?lendi?i dönemlerdir.Ermeniler Ruslarla i?birli?i yapm??lar ve Rus i?gali alt?nda bulunan yörelerde akla hayale gelmeyen her türlü vah?et ve soyk?r?m? gerçekle?tirmi?lerdir.

Osmanl? Devleti,dokuz ay boyunca,olay ç?karan Ermenileri yat??t?rmak istemi?,ancak sonuç alamay?nca,?u üç tedbirle kar?? kar??ya kalm??t?r:1-Ya sava? halinde bir çok ülkenin ihanet edenlere uygulad??? cezay? tatbik ederek isyanc?lar? yok etmek; 2-Ya,Enver Pa?a’n?n teklif etti?i ve Rusya’n?n Kafkaslardaki Türklere yapt??? gibi,Ermenileri ülke hudutlar? d???na ç?karmak; 3-Ya da yap?labilece?in en ehveni ve insani olan ?ekliyle,Ermenileri cephe gerilerine göç ettirmek.[13]

Bir Ermeni yurdu kurmak gayesi ile Ermeniler ad?na yabanc? tarihçiler taraf?ndan yaz?lan kitaplarda,yazarlar?n mensup olduklar? ülkelerin siyasi menfaatleri hep ön planda tutulmu?tur.Böylece tek tarafl?,siyasi propaganda muhteval?,katliam hikayeleriyle süslü,hakikatler ile ilgisi bulunmayan tarafl? Ermeni taassubu ile kaleme al?nm??,dünya kamuoyunu yan?lt?c? “sözde ilmi eserler”ortaya konmu?tur.Bu sözde ilmi eserlerde,Türkiye ve Türk dü?manl??? yap?lm??t?r.Bilimsellik iddias? ile yaz?lan kitap,makale,tez ve tebli?ler de hakikatlerden uzak,Ermenilerin kin ve intikam alma duygular?na yer verilmekte,bu tür yay?nlarla dünya kamuoyu Türkiye’ye ve Türklere kar?? yönlendirilmek istenmekte;baz? ülkelerin etkin kamuoylar? ile dünyada bir Ermeni davas?n?n varl???na inand?r?lmaya çal???lmaktad?r.

Genelde,Bat? ülkelerinde Türk-Ermeni münasebetlerinin sosyal ve siyasi yönleri Türk kaynaklar?na,özellikle de birinci el ar?iv kaynaklar?na dayand?r?larak ortaya konulmad??? için,bugüne kadar ço?unlukla tek tarafl? ve Türkler aleyhine eserler ortaya konmu?tur.Bu arada,Ermenilerin I.Dünya Harbi s?ras?nda Türk Hükümeti’nin kendilerine soyk?r?m(genocide)uygulad?klar? konusundaki iddia ve propagandalar?n temelden yoksun ve baz? sahte belgelerle desteklenen bir yan?ltma kampanyas? oldu?unu ortaya koyan,ancak bugüne kadar Ermeni tarihçiler taraf?ndan kullan?lmayan ?ngiliz Devlet Ar?ivi’nde bulunan baz? belgelerin varl??? da ortaya ç?km??t?r.

Senatör kimli?inin yans?ra tarihçi olan Jackson Mc.Carthy,“Osmanl? ?mparatorlu?u’na yönelik Ermeni soyk?r?m? iddialar?n?n,o dönemde ya?ayan Amerikal? misyonerlerle ?ngiliz propagandac?lar kaynakl? oldu?unu”,söylemi?tir.Yine Mc.Carthy,Birinci Dünya Sava?? s?ras?nda ya?ayan Amerikal? misyonerlerin Türklerden nefret etti?ini ve Ermenileri destekledi?ini söyleyerek,bu nedenle Bat? kamuoyuna hep Ermeni ölümlerini yans?tt?klar?n? buna kar??l?k Müslüman ölümlerimden bahsetmediklerini”,ifade etmi?tir.[14]

Türkiye ar?ivlerini açt?.?ngilizler de 1925 öncesi belgelerini herkese açs?n.Frans?zlar 1946 öncesi belgelerini dünyaya açs?n.Ermeni konusunun uzmanlar?ndan ABD.Louisville Üniversitesi ö?retim üyelerinden ve Ermeni soyk?r?m? olmad???n? söyleyen Justin Mc.Carthy’nin itiraf? ?öyledir:“Ermeni ar?ivleri de var diyor.Türk devlet yetkilileri bu Ermeni ar?ivlerinin aç?lmas?n? istesinler,katiyen açmazlar”diyor.“Elimizde 1931 y?l?nda Rus belgelerine dayanarak ?ngilizlerin Da?nak ihtilal örgütüyle i?birli?ini ortaya koyan kitaplar var.Belge numaralar? da Moskova Ar?ivi’ne ait;?ngiltere utanacakt?r.”diyor.Prof. Dr.Sad?k Kemal TURAL.

?ngiltere ve müttefikleri 1918’de ?stanbul’u i?gal etmi?ler ve 150 civar?nda ileri gelen Türk yüksek yöneticisini, politikac?s?n? ve fikir adam?n? tutuklayarak Malta Adas?’na sürmü?lerdir.?ngilizler bu Türk ayd?nlar?n? suçlamak ve mahkum etmek için çok u?ra?m??lar ve Ermeni olaylar?ndaki rolleri hakk?nda deliller aram??lard?r.Ancak bütün gayretlerine ra?men bu yolda Türk idarecilerini suçlayacak hiçbir belge ve bilgi ortaya koyamam??lard?r.Halbuki Osmanl? ar?ivleri,devletin bütün dosyalar? ve her türlü ?ahit dinleme imkanlar?,i?gal kuvveti olarak ellerinin alt?nda bulunmaktayd?.Bu ara?t?rmalar?n? i?galleri alt?ndaki di?er ?ehirlerde de yapm??lard?r,ancak bu konuda istedikleri ?ekilde bir netice elde edememi?lerdir.

Bunun üzerine,?ngilizler bu defa Amerikan hükümetinden yard?m istemi?lerdir.Amerika’n?n olaylar?n oldu?u bölgede,konsolosluk memurlar?,misyonerleri vard?.Bu ?ah?slar olan? biteni sürekli olarak takip ve rapor etmekteydiler.Buna ra?men Amerikan yetkilileri de ?ngilizlerin ba?vurmas?na cevaben bu hususta yeterli delil ve hukuki belge olmad???n? aç?klam??lard?r.Bu tarihi hakikatler ?ngiliz temsilcisiyle Amerika’daki temsilci aras?ndaki yaz??malarda,ar?ivlerinde gözükmektedir.

Bat? ülkelerinde Türk-Ermeni münasebetlerinin sosyal ve siyasi yönleri,Türk kaynaklar?na,özellikle de birinci el ar?iv kaynaklar?na dayand?r?larak ortaya konulmad??? için,bugüne kadar ço?unlukla hep tek tarafl? ve Türkler aleyhine eserler ortaya konmu?tur.

Türk ar?ivlerinde Ermeni tezini teyid eden belgeler bulamay?nca,mevcut oldu?unu iddia ettikleri belgelerin kendilerine kapal? tutuldu?u maksatl? iddialar ortaya atmakta,bu iddialar?n? kendilerine yak?n bas?n-yay?n organlar?nda gündeme getirerek,bu ve benzeri çe?itli provokatif davran??larla ilim çevrelerinde taraftar toplamaya ve kendilerini hakl? göstermeye çal??maktad?rlar.

Geçmi?te Ermeni meselesi,Ermeni vatanda?lar?m?za ra?men emperyalist güçler,onlardan destek ve te?vik gören terör kurulu?lar?nca yarat?lmaya çal???lan sun’i bir hadiseydi.Günümüzde ise,ayn? oyun daha da tutars?z ?artlarda sahnelenmeye çal???lmakta,Türkiye’yi y?kmak ve parçalamak isteyen veya onun zay?flamas?nda fayda uman güçlerce bu mesele devaml? körüklenmektedir.

ABD'nin en sayg?n gazetelerinden New York Times,Türk bilim adamlar?n?n vermek istedi?i ilan?,sözde Ermeni gerçeklerine ayk?r? dü?tü?ü gerekçesiyle yay?nlamay? reddetmi?tir.[15]

Konu siyasi konjonktüre,Türkiye’nin münasebetlerinin durumuna paralel olarak aktüalitesini koruyarak gündemde tutulacak gibi görünmektedir.

Konuyu görmezlikten gelmek,kar?? faaliyetlere,özellikle de bu konudaki maksatl? ne?riyata cevap vermemek asla geçerli olamaz.

Tarihi gerçekleri ar?iv belgelerine dayanarak ortaya ç?karmak,esas zalimin mezalim yapan Ermeniler oldu?unu ar?iv belgeleri ?????nda göstermek ve bu konudaki tek seslili?i ortadan kald?rmak,bu kabil y?k?c? tahrik ve milletleraras? entrikalara kar?? koyman?n en sa?lam ve gerçekçi yoludur.

Son bir—iki y?l içinde yay?nlanan kitaplardan baz?lar? ?unlard?r(Metinde kullan?lanlar d???nda):

-The Armenians in the Late Ottaman Period(Osmanl? ?mparatorlu?u’nun Son Döneminde Ermeniler)Eserin ne?rinde TBMM.Ba?kan? Ömer ?zgi,TBMM. Genel Sekreteri Büyükelçi Vahit Erdem,siyasal bilgiler otoritesi Prof.Dr.Türkkaya Ataöv ve Prof.Dr.?lber Ortayl?’n?n himmet ve emekleri geçmi?tir.Kendilerini kutluyoruz.

-Dr.Agah Oktay Güner,Türkiye’nin Jeopoliti?i ve Ermeni Propagandas?,Küçük fakat önemli bir kitapt?r.ingilizce’ye çevrilmesi gerekir.

-Ahmet Rüstem Bey,Türk Ermeni Meselesi,Bilge yay?nlar?ndan.Yazar? diplomatt?r.

-Münir Süreyya Bey(Tiflis Büyükelçisi),Ermeni Meselesinin Geçirmi? Oldu?u Safahat-? Siyasiye’ye Dair Tarihçe,Eser,1877-1914 y?llar?n? kapsayan Ermeni meselesinin siyasi tarihçesini anlatan yeni ve belgeleri içine al?r.Münir Süreyya Bey’in 194 sayfadan olu?an kitab?na,Osmanl?ca ve Frans?zca yaz?lm?? belgeler eklenerek 1079 sayfal?k bir eser olu?mu?tur.

-Yrd.Doç.Dr.Erol Kürkçüo?lu,Do?u Anadolu’da Türk Soyk?r?m? ve Ermeniler,Erzurum 2001,10 sayfa.T.C.Atatürk Üniversitesi Türk— Ermeni ?li?kilerini Ara?t?rma Merkezi yay?n?.Emekli askerlerin ç?karm?? olduklar? Ulusal Strateji Dergisi’nin son say?lar?nda Ermeni olaylar? ile ilgili bilgiler vard?r.

Çözüm Önerileri:

1-Ba?ta Fransa olmak üzere,yurt d???nda ya?ayan vatanda?lar?m?z?n bulunduklar? ülkelerin vatanda?l?klar?na geçmeleri yönünde kampanyalar hemen ba?lat?lmal?d?r.

2-Üniversiteler,ülkemizin tezlerini anlatan yabanc? dillerde yay?nlar yapmal? ilgili Frans?z üniversiteleri ile ili?ki kurulmal?d?r.

3-Sivil toplum örgütleri,Frans?z sivil toplum örgütlerine yönelik kampanya ba?latmal? ortak toplant?lar,konferanslar yap?lmal?d?r.

4-Geçen y?l ülkemize 370.000 Frans?z turisti gelmi?tir.Her y?l aya??m?za gelen bu turistlere Ermeni,K?br?s,Ege gibi milli konular?m?zda davalar?m?z?,tezlerimizi anlatarak,yabanc? dilde kitap ve bro?ürler ç?kar?p sunulmal?d?r.

5-TBMM’de bulunan 550 milletvekilinden her biri 577 Frans?z milletvekili ile e?le?meli,yaz??ma,görü?me konusunda direkt dostluk ve ili?ki içerisine derhal girmelidirler.

6-?nternet siteleri kurulmal?,var olanlar güncelle?tirilmeli,zenginle?tirilmeli,yurt d??? elektronik posta adreslerine k?sa, net,çarp?c?,etkileyici bilgiler sürekli yollanmal?d?r.Yabanc? gazete ve dergilere küçük ilanlarla tezlerimizi anlatmal?y?z.

7-Fransa veya di?er ülkelerle ilgili olarak ülkemizdeki yat?r?mlar?,sat?lan ürünleri ?irketleri ve bunlar?n kendi ülkeleri ekonomilerine katk?lar? istatistiki bilgilerle s?k s?k kendi vatanda?lar?na iletilmelidir.Frans?z ürünlerini veya Frans?z dilini boykot çözüm de?il.

8-Osmanl? Ar?ivlerinin ara?t?rmac?lara çoktan beri aç?k oldu?u s?k s?k dile getirilmelidir.Ba?bakanl??a ba?l? bir kurulu? olan Osmanl? Ar?ivini,süratle internet ortam?na sokmak gerekir.?ngilizce,Frans?zca ve de?i?ik dillere çevrilerek internet siteleri arac?l???yla bütün dünyan?n kolayca ula?abilece?i hale getirilmelidir.

9-D??i?leri Bakanl??? bünyesinde Ermeni Ara?t?rma(Enstitüsü)Merkezi ivedilikle kurulmal?d?r ve yayg?nla?t?r?lmal?d?r.

10-Ülkemiz,yeni bölgesel stratejilere yönelmelidir.ABD,Fransa ve AB’ye uyar? için.Türkiye K.K.T.C.Azerbaycan’dan olu?an bir federasyon tezini ortaya atmal?d?r.Bu durum Ermenistan’? çevirir,egemenlik alan?n? Akdeniz’in bütününe yaymaya çal??an AB’ye ihtar olur.

11-TBMM,Fransa ve di?er soyk?r?m? tan?maya niyetli ülkelerin(sömürgeci tarihe sahip)soyk?r?mlar? ortaya konmal?d?r.

12-Avrupa’da yap?lacak lobi çal??malar?nda bulunduklar? ülkelerin vatanda?? olan Azeri,Cezayir,Tunus,Fas,Arnavut ve Bo?nak as?ll?lar?n olu?turdu?u karde? lobiler harekete geçirilmeli,ortak hareket edilmelidir.Avrupa’da ço?u ?ran vatanda?? olan e?itim seviyesi yüksek,sosyal ili?kileri güçlü bir Azeri lobisi vard?r.Ermenilerin Azerilere yapt?klar? gözönüne al?n?rsa,bu lobi ile hareket etmenin do?ru ve yararl? olaca?? görülecektir.Ayn? ?ekilde,Fransa,Belçika ve Hollanda’da Fas,Tunus,Cezayir lobileri,geçmi?te kolonize edildikleri için,Frankapon ülkeler oldu?u için birçok Avrupa ülkesinde bulunan Arnavut ve Bo?nak lobileri,Avrupa’n?n gözleri önünde maruz kald?klar? S?rp sald?r?lar?,bask?lar?,katliamlar? yüzünden Türkiye ile hareket edecek güçler olarak de?erlendirilmelidir.Bu lobilerin ortak oy potansiyeli ba?ta Frans?zlar olmak üzere,bütün Avrupa ülkelerinin,politikac?lar?n?n dikkatini çekecek ve önemli bir uyar? olacakt?r.[16]Sonuç:

Büyük Türk milleti ve bu milletin kurdu?u Türk Devletleri,tarihin her döneminde daima adil,mü?fik ve ho?görülü olmu?,hiçbir zaman ?rk ve din ay?r?mc?l??? yapmam?? ve asla kimseye zulmetmemi?tir.Zaman zaman zulme u?rayan,ma?dur edilen bu asil millet, maalesef bazen,adalet ve ?efkatine mukabil nankörlük ve ihanetle kar??la?m??t?r.

Ermeni meselesinin de özü bundan ibarettir.Mara?’?n kahramanla?t???,Urfa’n?n ?anl?la?t???,Antep’in gazile?ti?i Anadolu destanlarla vatanla?t?.“U?runda ölünürse vatan”olaca??n? bildi?imiz Anadolu;Erzurum’da Dada?,Adana’da Garda?,?zmir’de Efele?ti.

“Yurtta sulh;cihanda sulh”sözünü iliklerimize kadar hissetti?imiz çok do?ru;fakat,“ister isen sulhu salah,daim haz?r ol cenge”sözünü de ayn? hassasiyetle duymam?z laz?m.

Davalar tarihe b?rak?lmaz,yerinde ve zaman?nda savunma ister.

Oysa,bu i?ler bir varolma davas?d?r.Bu dava mahkemelerde görülmekte,gelecekte ortaya sürülecek tazminat-toprak taleplerinin alt yap?s?n? olu?turmaktad?r.

Mahkeme konusu olan davalar tarihe b?rak?lacak“think tan”i?i ya da“sivil”toplumlar?n“workshop(atölye)i?i de?ildir.Devletin egemenli?ini ilgilendiren dava ise,tarihe hiç b?rak?lmaz.Bu tür ya?amsal davalar aç?kl?kla savunmay? gerektirir.Hele hele egemenli?e yönelmi? yabanc? misyon kararlar? k?namakla,ay?plamakla,“aman incitmeyelim,bizi Avrupa birli?ine almazlar” anlay???yla de?erlendirilemez.

Ba??ms?zl?k sava?? günlerinde,olanaklar?n en k?s?tl?,sald?r? cephesinde çatlaklar olu?turman?n en ya?amsal dönemde oldu?u günlerde ?u de?erlendirme yap?l?rken,e?ilip bükülme ya da tarihe b?rakma görülmemi?tir.

“(...)?slam ve ?slam olmayan Türk yurtta?lar? aras?nda hiçbir ay?r?m yapm?yoruz.Böylece Rumlar?n ve Ermenilerin dü?manla birlikte yurt hainli?i yapmad?klar? sürece kayg?lanacaklar? bir durum yoktur.Dü?manca iftira atanlar?n büyük abartmalar? d???nda,Ermenilerin göç ettirilmesi i?i kesinlikle ?u gerçe?e dayanmaktad?r.

Rus ordusu 1915’de bize kar?? büyük sald?r?s?n? ba?latt??? s?rada Çarl?k güdümünde bulunan Ta?nak Ermeni Komitesi,sava?an birliklerimizin gerisindeki Ermenileri ayakland?rm??t?.Dü?man?n say? ve araç üstünlü?ü kar??s?nda çekilmek zorunda kald???m?z için kendimizi iki ate? aras?nda kalm?? görüyorduk.Lojistik(ikmal)ve yard?m konvoylar?m?z ac?mas?zca öldürülüyor,yollar bozuluyor ve Türk köylerinde terör sürdürülüyordu.

Bu cinayetleri i?letenler ve yanlar?na eli silah tutabilen bütün Ermenileri alan çeteler,silah,cephane ve yiyecek sa?lanmas?n?,büyük devletlerin bar?? döneminde kendilerine Kapitülasyonlar?n kazand?rd??? imtiyazlardan yararlanarak bu amaç do?rultusunda büyük stoklar olu?turduklar? Ermeni köylerinde yaparlard?.

?ngiltere’nin bar?? döneminde ve sava? alan?ndan uzak ?rlanda’ya uygun gördü?ü uygulamaya ilgi göstermeyen dünya kamuoyu, Ermeni halk?n göç ettirilmesi konusunda almak zorunda kald???m?z karar için bize kar?? tutarl? bir suçlamada bulunamaz. Mustafa Kemal—TBMM Ba?kan?.[17]

Bu aç?klama,Philadelphia’da yay?nlanan Puplic Ledger adl? gazetenin yöneltti?i sorulara kar??l?k olarak 25 ?ubat 1921‘de yap?lm??t?r.

Görülüyor ki,bu tür davalar“kabul edilemez”gibi yumu?ak ikircikli,ba?tan savma sözde kar?? ç?k??larla de?il,ulusal davalar?n gerektirdi?i sorumluluk bilinciyle savunulur!T?pk? Gazi Mustafa Kemal Pa?a’n?n yapt??? gibi!

Apaç?k yalanlara dayanan kararlar? alanlarla ortakl?k ili?kisine girmek ve bu yalanlar? yayanlar? muhatap kabul edip, temsilcilikler açmalar?na göz yummak,yurdumuzda“Az?nl?k Haklar? Konferans?”düzenletmek,tarihe b?rak?lacak denli basit ve ba???lanabilir bir hata de?ildir!

Bizi sözde soyk?r?mla suçlayanlar sava? y?llar?nda Ermenileri Osmanl?ya kar?? Frans?z askeri üniformas? giydirerek adeta kalkan gibi kullananlard?r.Cepheye yerli Ermenileri sürerek katliam yapanlar?n ?imdi bize insan haklar? dersleri vermeye haklar? yoktur.1914-1918 y?llar?nda 120 binden fazla Ermeni,Frans?z askeri üniformas? giydirilerek vatanda?? olduklar? Osmanl? ?mparatorlu?una kar?? sava?a sokulmu?lard?r.

Yaz?m?za Büyük Atatürk’ün konu ile ilgili sözleri ile ba?lam??t?k,yine O’nun milli birlik,bütünlük ve benli?imizi aç?klayan sözleri ile bitirmek itiyoruz:“Ben her ?eyden evvel bir Türk milliyetçisiyim,böyle do?dum böyle ölece?im.Türk birli?inin bir gün hakikat olaca??na inanc?m vard?r.Ben görmesem bile,gözlerimi dünyaya onun rüyalar? içinde kapayaca??m.Türk birli?ine inan?yorum,onu görüyorum.Yar?n?n tarihi,yeni fas?llar?n? Türk birli?iyle açacakt?r.Dünya sükununu bu fas?llar içinde bulacakt?r.Türkün varl???,bu köhne aleme yeni ufuklar açacak,güne? ne demek,ufuk ne demek o zaman görülecek.”.

“Milli benli?ini bulmayan milletler ba?ka milletlerin ?ikar?d?r(av?d?r).Milli varl???m?za dü?man olanlara dost olmayal?m. Böylelerine kar??,bir Türk ?airinin dedi?i gibi:“Türküm ve dü?man?m sana,kalsam da bir ki?i”diyelim.Dü?manlar?m?za bu hakikati ifade etti?imiz gün kanaatimize,mefkuremize,istikbalimize yan bakan her ferdi dü?man telakki etti?imiz gün hakiki kurtulu?a vas?l olaca??z.Münevver,azimli,imanl? gençler sayesinde bu kurtulu?a vas?l olaca??m?za emin olabiliriz(20 Mart 1923)”.

“Bu memleket,dünyan?n beklemedi?i asla ümit etmedi?i bir müstesna mevcudiyetin yüksek tecellisine,sahne oldu.Bu sahne en a?a?? yedi bin senelik,bir Türk be?i?idir.Be?ik tabiat?n ?im?eklerinden,y?ld?r?mlar?ndan evvela korkar gibi oldu.Onlar? tabiat?n babas? tan?d?,onlar?n o?lu bir gün o tabiat çocu?u tabiat oldu.?im?ek,y?ld?r?m,güne? oldu.Türk oldu.Türk budur. Y?ld?r?md?r,kas?rgad?r,dünyay? ayd?nlatan güne?tir.”

Bugün Türk Milleti,farkl? din ve etnik kökenden insanlarla yüzy?llar boyu huzur ve bar?? içinde ya?amay? ba?arm??t?r.Bu özelli?ini 1492’de ?spanya’dan Katolik zulmünden kaçan,?spanya Yahudilerine kucak açarak,mazlum milletlerin yan?nda oldu?unu göstererek ispat etmi?tir.
[1]Mehmet Saray,“Ermeni Meselesinin Ortaya Ç?k???,Ermeni Meselesini Ortaya Ç?karanlar”,XI.Türk Tarih Kongresi,5-9/9/1 990, Anakara 1994,Kongreye Sunulan Bildiriler,c.V,s.1755.
[2]Bu k?s?m T.C.Kahramanmara? Sütçü ?mam Üniversitesi Senatosu’nun“Avrupa Parlamentosu Taraf?ndan Al?nan Sözde Ermeni Soyk?r?m? ?ddias? Karar?’n? K?nama Bildirisi”nden(Mart 2002 özetlenerek al?nm??t?r).
[3]Mustafa Kemal Atatürk,Atatürk’ün Söylev Demeçleri,I,s.4.
[4]Atatürk’ün Söylev Demeçleri,s.6.
[5]T.C.Gaziantep Üniversitesi Bas?n Bülteni,“Do?u Akdeniz Bölge Rektörlerinden Türk ve Dünya Kamuoyuna Duyuru”,02.3.2002.
[6]Atatürk’ün Söylev Demeçleri,s.79-80.
[7]I??n Demirkent,“Din Sava?lar? De?ildi”,Aksiyon,9-15 Kas?m 1996,s.17.
[8]Azmi Süslü,“Atatürk’e Göre Ermeniler”,XI.T.T.Kongresi,C.V,1994,s.1971.
[9]Salahi Sonyel,Minorities and The Destrruction of The Ottoman Empire,(T.T.K.Yay.),Ankara 1993,s.259.
[10]Sebahattin Önkibar,“Politika Günlü?ü”,Türkiye Gazetesi,s.1.
[11]Gürsoy Solmaz,Tan?klar?n Dilyle Ermeni Vah?eti-Bir Sözlü Tarih Denemesi,Yeni Türkiye Yay?nlar?,Tarih Serisi:2,Ankara 2001.
[12]Ayr?ca konu ile ilgili bkz.?smet Binark,As?ls?z Ermeni ?ddialar? ve Ermenilerin Türklere Yapt?klar? Mezalim,ATO yay., Ankara 2001;Sad?k Tural,“Ermeni Meselesi Yok Türk Dü?manl??? var”,Bilge,C.7,Say?:28,Bahar 2001,(Özel bölüm).
[13]Azmi Süslü,ayn? makale,s.1973.
[14]Türkiye Gazetesi,15.06.2001,s.8.
[15]Türkiye Gazetesi,19.05.2001,s.9.
[16]Bu k?s?m,Say?n Gürbüz Evren’in,“Frans?z Ulusal Meclisi’nde Ermeni Soyk?r?m? ?ddialar? ve Çözüm Önerileri”,isimli makalesinden özetlenerek al?nm??t?r(Hasan Celal Güzel,Osmanl?dan Günümüze Ermeni Sorunu,Ankara 2001,s.291-304.)
[17]Mustafa Onar,Atatürk’ün Kurtulu? Sava?? Yaz??malar?,II,Kültür Bakanl??? Yay.Ankara 1995,s.240.
 ----------------------
* -
- Ermeni Araştırmaları 1. Türkiye Kongresi Bildirileri-III.Cilt
        
   «  Geri