Anasayfaİletişim
  
English

19. ve 20. Yüzy?l Ermeni Terörizmi

Dr. Heath W. LOWRY*
OSMANLI ARŞİVİ-YILDIZ TASNİFİ-ERMENİ MESELESİ-CİLT 1[TALORİ OLAYLARI)
 

 ="justify">

Son on y?ldaki Ermeni terör eylemlerini derinine inceleyen, kendini gerçe?e adam?? bir Osmanl? devri tarihçisinin ilk fark etti?i ?ey, bugünkü Ermeni teröristler ile 19. yüzy?l sonu veya 20. yüzy?l ba?lar?ndaki benzerleri aras?nda, belirtilen amaç, seçilen hedef, kullan?lan yöntem ve yap?lan konu?malar aç?s?ndan önemli bir benzerli?in bulundu?udur. Ben geçmi?i incelemenin bugüne ve hatta gelece?e ???k tuttu?u varsay?m?ndan hareket ederek Ermeni silahl? ?iddet siyasetinin “devaml?l?k ba??” üzerinde duraca??m. Bunu yaparken, içlerinden birço?unun de?erli psikologlar oldu?unu bildi?im seçkin davetli kitlesi önünde oldu?umun bilinci ile, Ermeni toplumu içinde her ku?akta yeni bir grup teröristin ortaya ç?kmas?nda rol oynayan etkenleri incelemeye çal??aca??m. Özellikle her Ermeni terörist ku?a??n?n, ça?da?lar? taraf?ndan gelecek ku?aklar?n gençli?ine “Ermeni kahramanlar?” olarak tan?t?lmas? için harcanan geleneksel çabalar üzerinde durmak istiyorum. Ba?ka bir deyi?le, teröristler öyle yüceltilmektedirler ki genç ku?aklar elinde olmadan onlar? birer “örnek ki?i” olarak alg?lamaktad?rlar.

Cambridge Massaehussetts’deki Zoryan Enstitüsü Müdürü Dr. Gerard Libaridian “The Roots of Political Violence in Recent Armenian History” (Yak?n Ermeni Tarihinde Politik Tedhi?in Kökeni) (Libaridian, 1983) adl? tebli?inde bu konuya e?ilmi?tir. “Esas Sebepler” ba?l??? alt?nda ?unlar? yazmaktad?r:

Genelde, Ermeni toplumunda görülen politik tedhi? ve daha do?rusu politik suikastlerin Osmanl? ve Rus ?mparatorluklar?n?n Birinci Dünya Sava?? öncesindeki bask? rejimlerine kar?? olu?an tepkiden kaynaklad???na inan?lmaktad?r. Bu ?mparatorluklar Ermenilerin herhangi bir geli?im kaydetmesi için hiçbir bar??ç? yol b?rakmam??lard?. Türk ve Ruslar gibi büyük gruplar yan?nda az?nl?kta kald?klar?ndan ve bir parças? olduklar? ?mparatorluklarda önemli olaylar üzerindeki et kilerinin az olmas?ndan dolay? Ermeniler politik suikast gibi daha ki?isel eylemlere giri?tiler”.

Bu görü?ü 1977’de New York Times’de “Boston Ermeni Milli Komitesi” ad?na yay?nlanan mektuptaki ?u sat?rlarla kar??la?t?ral?m:

“Baz? Ermeniler dünya hükümetlerinin bar??ç? çabalar? dinleyece?i hususundaki inançlar?n? kaybetmi?lerdir. “(Times, 30 May?s 1977)
 
Gerçek aç?kt?r. E?er Libaridian’?n dedi?i gibi 19.yüzy?ldaki Ermeni politik sald?r?lar? Ermenilerin Rusya ve Osmanl?lar? “içerden” etkilemeyi ba?aramamalar?n?n hayal k?r?kl???ndan ve ANC’nin mektubunda denildi?i gibi bugünkü sald?r?lar?nda Ermenilerin dünyadaki ülkeleri “d??ardan” etkilemeye muvaffak olamamalar?n?n yaratt??? bunal?mdan kaynaklan?yorsa, bu, günümüz terörizminin geni? boyutlar?n? anlamam?z? kolayla?t?r?r. Ba?ka aç?dan bakt???m?zda, geçmi?teki teröristlerin “içten” yapmay? ba?aramad?klar? ve günümüz teröristlerinin “d??tan” gerçekle?tirmeye çal??t?klar? hem günümüz hem de geçmi? Ermeni teröristlerinin gayesi olan, Do?u Anadolu’da Ba??ms?z Ermenistan kurma hayali, bugünkü teröristlerin “daha yüksek” seviyedeki bunal?m?n?n sebebidir. Bir yüzy?ldan fazla süren tedhi?in görünürde amaçlad??? “Ba??ms?z Ermenistan” yüzy?l öncesine göre çok daha hayali bir istektir. Ancak buradan günümüz terörizminin “son ç?rp?n??lar?nda” oldu?u mânâs? ç?kmamal?d?r. Ondokuz ve yirminci yüzy?l Ermeni teröristleri de Ermeni az?nl???n?n Osmanl? topraklar?nda da??n?k bir yerle?imi oldu?u ve “milliyetçili?in”, di?er Osmanl? etnik az?nl?klar?n?n ba?ard?klar? gibi, Osmanl? Devletinden ayr?, ba??ms?z bir Ermenistan kurmaya yeterli olmad??? gerçe?ini göz ard? etmi?tir. Bunun gibi, 20. yüzy?ldaki torunlar? da kuvvetli bir devlet olan Türkiye’nin bir avuç teröristin isteklerine asla boyun e?meyece?inin bilincinde de?ildir. Ba?ka bir deyi?le, önceki ve günümüzdeki, Ermeni teröristlerinde eksik olan en önemli haslet mant?kt?r:

Teröristlerin karakterlerindeki bu özelli?i kavrarsak, 19. yüzy?lda gayelerine eri?melerine hiçbir fayda sa?lamayan yöntemleri uygulamaya neden bugün de devam ettiklerini anlayabiliriz. 1850 ile I. Dünya Sava?? aras?ndaki dönemde birçok Osmanl? ve Rus yetkilisi politik suikastler sonunda hayatlar?n? kaybetti. Ancak bu, hiçbir ?ekilde, ne Ruslar?n ne de Osmanl?lar?n Ermeni ayr?l?kç? hareketine kar?? takip ettikleri politikalar üzerinde herhangi bir etki yapmad?. Benzer olarak, günümüzdeki Türk diplomatlar?n?n alçakça katledilmeleri de Türk Hükümetinin karar verme sürecini hiçbir ?ekilde etkileyemeyecektir.

Kamu binalar?n? i?gal ederek bomba yerle?tirmek ve belli talepleri kar??lanmad??? takdirde onlar? havaya uçurmakla tehdit etmek yöntemi de 1981 Paris veya 1983 Lizbon olaylar? ile ba?lamam??t?r. Bu taktik ilk olarak 1896 y?l?nda Ermeni teröristlerce Beyo?lu’ndaki Osmanl? Bankas?’n?n bas?lmas?yla uygulanm??t?r. Teröristler, 86 y?l sonraki benzerlerinin Paris’teki Türk Büyükelçili?ini bast?ktan sonra yapt?klar? gibi, binay? havaya uçurma tehdidi alt?nda, çe?itli taleplerde bulunmu?lard?r. Ancak, hem 1896 hem de 1981’deki teröristler hiçbir taleplerini elde edemeden teslim olmak zorunda kalm??lard?r. Bu iki eylem aras?ndaki en büyük fark yakaland?ktan sonra teröristlere uygulanan muameledir. 1896 i?galcileri ?stanbul’dan ?ngiliz Büyükelçili?inin yat? ile gösteri?li bir ?ekilde u?urlan?rken, Paris Büyükelçili?ini basanlar Frans?zlarca mahkemeye ç?kar?lm?? ve gayet hafif hapis cezalar?na çarpt?r?lm??t?r. Her iki durumda da elde edilen yegâne gözle görülebilir sonuç, dünya kamuoyunun k?sa bir müddet için olsa bile dikkatinin çekilmesidir.

Ba??ms?z Ermenistan kurma emeli için yüzy?ldan fazla süren mant?ks?z hunharl??? dü?ününce, bu i?ten ne sa?land???n? sormak gerekir. Bu soruya cevap vermek için Ermeni terörizmi konusunu, Ermenilere kar?? giri?ilen eylemleri de kapsayacak ?ekilde geni?letmek zorunday?z. 1904 ile 1906 y?llar?n? inceleyen en son çal??malardan birinde, bu dönemde, Ermenilerce gerçekle?tirilmi? politik suikastler hakk?nda ?u istatistik sunulmaktad?r:

Bu üç senelik dönem içinde 56 tanesi Ermeni muhbirlere 32 tanesi politik sebeplerden dolay? Rus ve Türk yetkililerine; 7 veya 8 tanesi ?antajc?lara; 5 tanesi tefecilere ve 2-3 tanesi de bilinmeyen sebeplerden dolay? rast gele ki?ilere yöneltilmi? 105 politik suikast düzenlenmi?tir. Bu say?lar Tiflis ve Bakü gibi Do?u Ermenistan bölgeleri ile Osmanl? ?mparatorlu?u’nun Van ve çevresini kapsamaktad?r.” (Liberidian, 1983)
 
Ba?ka bir deyi?le, bu üç sene içinde her bir yabanc?ya kar??l?k iki Ermeni suikaste u?ram??t?r. ?imdiye kadar önemsenmemi? bu gerçek üzerinde durulmaya de?er. Çünkü, bu olgu 1904 - 1906 dönemi ile s?n?rl? olmay?p bugün de devam etmektedir. Amac? da, hem o zaman hem de bugün, sindirme politikas?d?r. Teröristler, bilinçli olarak, büyük ço?unlu?u te?kil eden bar??ç? Ermenileri korkutmak suretiyle eylemlerine kar?? duyulan tepkiyi sindirmeye çal??maktad?rlar.

24 Eylül 1933’te Amerika Ermeni Kilisesi Ba?piskoposu Leon Tourian, New York’ daki Ermeni katedraline bir ayin idare etmek için geldi?inde, Ermeni teröristler taraf?ndan suikaste u?rad?. Tourian kürsüye ç?kmak üzereyken yüzlerce ki?inin gözü önünde yolunu kesen Ermeni teröristler taraf?ndan b?çaklanarak öldürüldü. Cemaatten hiç kimse teröristlerden birini bile tan?maya cesaret edemedi. Bir Ta?nak hücresine ba?l? olan 9 ki?inin duru?mas? s?ras?nda iddia makam?nda bulunan New York bölge savc?s?, Kilisede bulunanlardan kimsenin suikastç?lar?n aleyhine ?ahitlik yapmaya yana?mamas? hususunu ?öyle aç?klar:

Polisler, bu esrarengiz cinayette moral bozucu bir sessizlik duvar? ile kar??la?t?lar. Ermeniler ya katillerle kozlar?n? kendi aralar?nda payla?mak istiyorlar veya bildiklerini söylemenin kendi güvenlikleri aç?s?n dan epey tehlikeli oldu?una inan?yorlard?” (Spectator, 7 Aral?k 1933)

Yukar?da bahsedilen ayine kat?lanlar 1904 -1906 y?llar? aras?n da Ermeni teröristlerce öldürülen 105 ki?iden 56’s?n?n “muhbirler” oldu?unu gösteren istatisti?i belki görmemi?lerdi, ama aktar?lmak istenen mesaj? gayet güzel bir ?ekilde kavram??lard?: Kendilerinden biri aleyhine konu?an herkes ölecekti.

Bu mesaj bugün de de?i?memi?tir. Alt? ay önce ASALA, ?stanbul’daki Kapal? Çar??’ya giri?ilecek sald?r?y? CIA’ya “bildiren” biri Amerikal? iki Ermeni’yi Lübnan’da idam etti (Spectator, 7 Ocak 1984, s. 16).

Bu “korku perdesi” yüzünden bütün ülkelerde güvenlik kuvvetlerinin Ermeni teröristlerin saflar?na s?zmalar? son derece güç olmaktad?r. Çünkü tüm Ermeniler, teröristlerce “jurnalc?” olarak etiketlendiklerinde, ba?lar?na geleceklerin bilincindedirler.

Bu durumdaki gariplik ise, bu yüzy?l içinde Ermeni teröristlerin dü?manlar?ndan (ister Rusya, ister Osmanl? ?mparatorlu?u, isterse yeni Türkiye Devleti olsun) istediklerini elde edememelerine ra?men, u?runa çal??t?klar?n? söyledikleri kendi Ermeni toplumu aras?nda istedikleri terör atmosferini yaratmay? ba?armalar?d?r. ??te Ermeni terörizminin yegâne ba?ar?s? budur.

Bu “korku perdesi”, dünyadaki Ermeni cemaatlerinin (Türk Ermenileri d???nda) Ermeni teröristlerinin faaliyetlerine kar?? tamamen sessiz kalmas?n? aç?klamas?na ra?men, Bat? Avrupa ve ABD’deki birçok seçkin Ermeni’nin, s?k s?k, bir terörist sald?r?dan sonraki kamuoyu tepkisinin akabinde teröristleri destekler nitelikte beyanatlar vermesini aç?klayamamaktad?r. Buna örnek olarak ABD’de ç?kan etnik bir gazete olan Armenian Weekly’nin editörü Kevork Donabedian’?n Christian Science Monitor’da yay?nlanan makalesini verebiliriz:

Bir Ermeni olarak ben asla terörizmi tasvip etmem, ancak bunun arkas?nda bir mant?k olmal?d?r. Belki de terörizm i?e yarayacakt?r. Yahudilerin i?ine yaram??t?r. Onlar?n ?srail’i var.” (Monitor, 18 Kas?m 1980)

Bu davran??, her suikastten sonra Ermeni akademisyenleri, sözcüleri ve dini liderlerinin tekrarlad??? “Tabii ki terörizmi tasvip etmiyoruz, ancak Ermenilere - Türkler taraf?ndan yap?lan tarihi haks?zl???n bu gençler üzerinde yaratt??? derin bunal?m? da anlamal?y?z” anlay???n?n tipik bir örne?idir. Bu tavr?n “Tabii ki terörü desteklemeyiz” diye ba?lay?p arkas?ndan, Türklerin 1914-15’de Ermenilere “katliam ve soyk?r?m” uygulad?klar?n? iddia eden davran??tan çok az fark? vard?r. Bu ifade, konu?mac?n?n Amerikan veya Frans?z Ermenisi olmas? ile çok az de?i?ir. Amaç hep ayn?d?r: teröristlerin hareketlerini atalar?n?n bir haks?zl??a u?rad??? temeline dayand?rarak hakl? gösterme çabas?. Asl?nda teröristlerin hareketlerini bilfiil onaylam?? olmaktad?r. As?l söylenen ?udur: “Ben elime silah almak istemem ama alanlar “Ermeni davas?na” büyük hizmette bulunmaktad?rlar.”

Belki bu suçlama biraz a??r görülebilir. Ancak ?imdi bu birkaç teröriste Ermeni Cemaati taraf?ndan, nas?l davran?ld??? veya davran?lmakta oldu?unu gösteren epey ayr?nt?l? bir durum çal??mas?na de?inmek istiyorum.

Bu tart??mada genelde benim “Dünya Sava?? sonras? dönem” ve 1973’de ba?layan “Bugünkü dönem” diye adland?raca??m iki terörizm dönemi üzerinde durulacakt?r.

I. Dünya Sava??’n?n sonunda Ermeni Devrimci Federasyonu veya Ta?naklar, Jön Türk Hükümetinin eski üyelerini takip edip öldürmek için “Nemesis” adl? bir örgüt kurdular. Bu örgütün ilk kurban? 15 Mart 1921’de Berlin’de bir caddede yürürken vurularak öldürülen eski ?çi?leri Bakan? Talat Pa?a idi. Olay?n faili Soghomon Tehlirian adl? bir Ermeni idi. Bundan dokuz ay sonra eski Osmanl? D??i?leri Bakan? Sait Halim Pa?a Roma’da Arshavir Shirakian adl? bir Ermeni taraf?ndan katledildi. Dört ay sonra da Shirakian Aram Yerganian adl? bir suç orta?? ile beraber yeni bir suikast daha düzenlendi. Bu seferki kurbanlar? 17 Nisan 1922’de Berlin’de vurulan eski Jön Türk yetkililerinden Bahattin ?akir Bey ve Cemal Azmi Bey idi. Bundan birkaç ay sonra Cemal Pa?a iki Ermeni taraf?ndan Tiflis’te öldürüldü. (Walker, 1980, s. 344) Ve suikastler devam etti.

Burada bizim için önemli olan bu cinayetlerin kendisi de?il, dün ve bugün Ermeni toplumunun bu olaylara gösterdi?i tepkidir. Talat Pa?a’n?n katili Tehlirian cinayet suçundan Berlin’de tutukland?. Tehlirian’?n tutuklanmas?ndan sonra birkaç gün içinde Berlin’de “Tehlirian Savunma Fonu” olu?turuldu. Bu fon dünyadaki ve özellikle Amerika’daki Ermenilerin büyük deste?i ile h?zla büyüdü. Bu para ile sa?lanan savunma sonucu Tehlirian iki günlük göstermelik bir duru?mada beraat etti. 1960 y?l?nda San Fransisko’da ölümüne kadar geçen k?rk y?ll?k süre zarf?nda Tehlirian “Ermeni Milli Kahraman?” payesini ta??d?. Öyle ki, 1968’de James Nazer” The First Genocide of Twentieth Century” (Yirminci Yüzy?l?n ?lk Soyk?r?m?) adl? kitab?nda Tehlirian’?n foto?raf?n?n alt?na bu “unvan? koymu?tur. (Nazer, 1968). Yazar Tehlirian’dan ba?ka, iki Nemesis üyesi Shirakian ve Yerganian’a da “Ermeni Milli Kahraman?” payesini vermi?ti.

?imdi de Ermeni terörizminin “Bugünkü Dönemine gelerek, Türkiye’nin Los Angeles Ba?konsolosu Kemal Ar?kan’? vuran Hampig Sasunyan ve Lizbon’daki Türk Elçili?ini basan 5 Ermeni teröriste yap?lan muamele ile, atalar? olan Nemesis üyelerine yap?lan muameleyi kar??la?t?ral?m.

28 Ocak 1982’de Türkiye’nin Los Angeles Ba?konsolosu Kemal Ar?kan’? öldüren Hampig Sasunyan, do?um yeri olan Lübnan’dan Los Angeles’e yeni göç etmi? olan 20 ya??ndaki bir Ermeni göçmeni idi. Sasunyan yarg?lanarak ?ubat 1984’te mahkûm oldu. Sasunyan’?n yakalanmas?ndan hemen sonra tüm dünyada, özelikle Kuzey Amerika’da “Sasunyan Savunma Fonlar?” kuruldu. Ermeni bas?n?nda ç?kan bir makale bu konudaki çal??malar? ?öyle özetledi:

Son yirmi iki ay içinde on binlerce Ermeni ilgi ve kayg?lar?n? gösterdi. Los Angeles ve ülkenin di?er ?ehirlerindeki Ermenilerle, Kanada, Fransa, Lübnan, ?ngiltere, Yunanistan, Suriye, ?srail, Suudi Arabistan, ?ran, Güney Afrika, Arjantin, Avustralya, ?talya, ?sviçre, ?spanya ve M?s?r’daki Ermeniler, Sasunyan’? desteklemek amac?yla gösteriler düzenledi.Bu sel gibi gelen ba???lar, ki?isel ve toplu destek mesajlar? halk?n zamanla kendi kaderlerini belirleyebilecek olan bu politik sürece deste?inin en güzel ölçüsüdür.” (Asbaraz, 15 Ekim 1983)

“Sasunyan Savunma Komiteleri”nin çal??malar? da onun için harcanan çabalar?n boyutlar?n? gayet iyi aç?klamaktad?r. A?a??daki örnek, yap?lan çe?itli faaliyetlerden tipik bir tanesidir. 21 Kas?m 1983’te Kaliforniya Montebello’daki KUTSAL HAÇ ERMEN? RESUL KILISESINDE “Sasunyan Savunma Komitesince” bir “Hampig Gecesi” düzenlendi. Günün anlam?n? belirtmek için yap?lan dini tören BATI ERMEN? RESUL K?L?SES? BA?P?SKOPOSU YEPREM TABAK?AN taraf?ndan yönetildi. Bunun yan?nda çe?itli tan?nm?? Ermeni sanatç?lar terörist katil Hampig Sasunyan’a olan manevi deste?i göstermek için kilisede bulunan birkaç yüz Ermeni’ye konser verdiler.” (Observer, 12 Ekim 1983, s. 3)

Bu toplant?n?n en kayg? verici taraf? dini bir kurulu?ta düzenlenip, ABD’nin ileri gelen bir dini lideri taraf?ndan yönetilmesi idi. Bu ve buna benzer olaylar?n etkilerini incelemeden evvel 1983 Temmuz’unda Lizbon’daki Türk Elçili?ini bas?p daha sonra havaya uçuran be? Ermeni teröristine yap?lan muameleyi incelememiz gerekmektedir. Bu hareket birçok masum kurbanla birlikte kendi hayatlar?na da mal oldu?undan, bu ki?ilere dünyadaki tüm Ermeni cemaatlerince “?ehitlik” payesi verildi.

Yapt?klar? “fedakarl???n an?s?na” Ermeni Kilisesi ve cemaatlerince düzenlenen “anma toplant?lar?”n?n bir k?sm?n? gösteren liste bu hususu daha da aç?kl??a kavu?turacakt?r.

a) 16 Ekim 1983’de Massachusetts Watertown A.C.E.C. (Ermeni Toplumu E?itim Merkezi) taraf?ndan “Be? Lizbon ?ehidinin anmak amac?yla politik bir toplant?” düzenlenmi?tir. (Weekly, 15 Ekim 1983)
b) 21 Ocak 1984’te ?llinois, Glenview Ermeni Azizier Resul Kilisesinde “Lizbon be?lisi” için bir ayin düzenlendi. (Weekly 14 Ocak 1984)
c) 22 Ocak 1984’de Rhode Island’daki Saint Vartanantz Kilisesinde “Lizbon be?lisi” için ayin düzenlendi. (Weekly, 14 Ocak 1984)
d) 28 Ocak 1984’te Dearborn Michigan’daki Ermeni Cemaat Merkezinde “Lizbon be?lisi” için bir anma toplant?s? düzenlendi. (Weekly, 14 Ocak 1984)
e) 29 Ocak 1984’te New Jersey Ridgefield’deki Saint Vartanantz Kilisesinde “Lizbon be?lisi” için bir anma töreni düzenlendi.
t) 12 Ocak 1984’te Washington D.C’nin mahallesi olan Chevy Chase’deki Soorp Khatch Kilisesinde “Lizbon be?lisi” için bir ayin düzenlendi.


Armenian Weekly’nin 11 ?ubat 1984 say?s?ndaki bir yaz?da Saint Vartanantz Kilisesinde 400’ü a?k?n davetli önünde yap?lan “anma toplant?s?” ayr?nt?l? biçimde anlat?lm??t?r. Tören ?u bölümleri içermektedir:
1. “Be? Kahraman?n” ruhlar? için Saints Vartanantz Kilisesinde bir “anma ayini” düzenlenmi?tir.
2. Bayra??n ta??nmas? ve mum yak?lmas? merasimi mahalli “Ermeni ?zci grubu” taraf?ndan yap?lm??t?r. Her kahraman?n resmi bu çocuklar taraf?ndan ta??n?p, önlerine mum yak?lm?? ve üç renkli Ermeni bayra?? konulmu?tur.
3. Daha sonra “Diplomatik çabalar?n geçersizli?ini kavrayan Ermeni gençli?i 1975’ten beri ?iddet kullanmaya ba?lam??t?r. Bu gençlerin ?ehit olmas? bizi üzmemeli. Gözya?lar?n?n zaman? geçti. ?imdi sürekli sava? zaman?d?r” diyerek aç?? konu?mas?n? yapan Unger Harout Misserlìan’?n idare etti?i konu?malar bölümüne geçilmi?tir.
4. Konu?malardan sonra Ermeni ?htilâlci ?iirleri okunmu?, milli ?ark?lar söylenmi?tir.
5. Kuzey Amerika Ermeni Yard?m Derne?i temsilcisi Unger Arpie Balian da yapt??? konu?mada ?öyle demi?tir; “Burada, geçen Temmuz ay?nda bilerek ?ehitli?e ko?up eski kahramanlar?m?z?n saf?na kat?lan be? kahraman gencimizi anmak için topland?k.”
6. Balian’?n kilit konu?mas?ndan sonra yüzy?l?n ba??ndan bugüne kadar ki Ermeni Özgürlük Hareketini özetleyen bir slayt gösterisi yap?lm??t?r.
7. Gece ?u sahneyle sona ermi?tir: “Siyah kukuletal? ve bir örnek giyinmi? be? genç sahneye ç?karak, kahramanlar?n portrelerini selamlad?ktan sonra, üzerinde Ermenice ‘Benim ad?m mücadele, amac?m zafer’ yaz?l? bir k?z?l sancak açm??lard?r” (Weekly, 11 ?ubat 1984: s. 6-7 ve 9).

Aç?kça bugünkü Ermeni teröristler de, günümüzün Ermeni ku?a?? taraf?ndan 1920’lerdeki teröristlerin (Tehlirian, Shiragian ve di?erleri) gördü?ü muameleyi görmekte ve ça?da?lar? taraf?ndan birer kahraman say?lmaktad?rlar.

Sözlerime son verirken, geçmi? ile bugünü kar??la?t?r?p son yüzy?l boyunca Ermeni teröristlerin eylemlerini aç?klayan “devaml?l?k ba?lar?n?” ortaya ç?karmaya çal??an bir tarihçi olarak, tüm belirtilerin Ermeni hareketlerinin gelecek yüzy?lda da devam edece?ini gösterdi?ine inand???m? vurgulamak istiyorum. Yapt???m gözlemleri ?öyle özetlemek mümkündür:

1. Kilisenin Deste?i: Herhangi bir az?nl?k toplulu?unda, düzenli bir dinin temsilcileri etraf?nda grup olu?turan en önemli mihverdir. Bu gerçek Ermeniler için de geçerlidir. Ermeni dil, edebiyat ve geleneklerinin tarih boyunca devam etmesinde kilise liderleri büyük rol oynam??lard?r. Ermeni kilise liderleri öldürülen veya tutuklanan teröristler için törenler düzenleyip, kiliselerini bu i?e tahsis etmek suretiyle Ermeni teröristlerin eylemlerini bilfiil tan?makta ve onaylamaktad?rlar.

2.Bas?n?n Deste?i: Amerika’da Ermenice ve ?ngilizce yay?n yapan etnik Ermeni has?n? Ermeni teröristlerin eylemlerine büyük yer vermektedir. Size sundu?um örneklerden de anla??ld???na göre en az?ndan terörist hareketler üstü örtülü olarak onaylanmaktad?r.

Ermeni bas?n? ile Ermeni Kilisesi, Ermeni cemaati içindeki kamuoyunu yöneten en kuvvetli iki kurumdur ve ?imdiye kadar sundu?umuz belgelerden de anla??ld???na göre, onlar?n terörizme kar?? “tak?nd?klar? tav?r” en az?ndan dü?ündürücüdür. Ne yaz?k ki, terörizm “?l?ml? bir tav?r” al?nacak bir konu de?ildir. Yani “Benim terörizm ?eklim hakl?d?r, ancak ben terörizmi tasvip etmem” diyemezsiniz. Bu aç?k bir “ya hep ya hiç” durumudur. ERMEN? TERÖR?STLERCE giri?ilen mant?k d??? cinayetleri LANETLEMEMEKLE hem Ermeni Kilisesi hem de Ermeni bas?n? bu faaliyetleri “onaylar” duruma dü?mektedir. Ermenilerin birço?unun bu konudaki fikirlerini korkudan söyleyemediklerini bildi?imiz halde, ?u anda, Ermeni göçmen toplulu?unun hemen tümü Ermeni teröristlerin eylemlerini ?u veya bu ?ekilde z?mnen desteklemektedir.

Bu tavr?n, kolayca etkilenmeye müsait çocuklar?n bilinci üzerinde yapt??? etki nedir? Bir Ermeni “izci Grubu”nun kiliseye giderek “Lizbon ?ehitleri” için yap?lan anma törenine kat?lmas? neyi ifade ediyor? Büyüklerinin teröristlerden “eski kahramanlar?n saflar?na kat?lan ?ehitler” olarak bahsetmelerinden nas?l etkileniyorlar?
Tüm bu sorulara verilecek cevap gayet aç?kt?r: Bu teröristler bugünkü Ermeni gençli?ine eylemleri örnek al?nacak birer ”model” veya “kahraman” olarak gösterilmektedir. Bunun anlam?, yakalanan veya öldürülen her Ermeni teröristin yerini almak için ba?ka bir etkilenmi? gencin haz?r bekledi?i ve Ermeni terörizminin “ku?aktan ku?a?a?’ devam edece?idir.

Tarihten bugün için ç?kar?lacak dersler vard?r. 1920’lerdeki Ermeni cemaatinin o zamanki Ermeni terörizmini lanetlememesi nas?l bugünkü terörizm dönemine sebep olduysa, bugünkü Ermeni toplumunun da mevcut terörizmi lanetleyememesinin gelecek ku?aklarda yeni bir terörizm dönemine yol açaca?? gayet aç?kt?r.Kaynaklar

Asbarez: Ermeni Devrimci Federasyonunun Bat? Amerika Merkezi Komitesinin yay?n?. Haftal?k ?ngilizce bask?s? olan Ermenice gazete.
Libaridian: Illinois - Chicago’da 3-6 Kas?m 1983 tarihinde toplanan Ortado?u Ara?t?rmalar Birli?i’nin 18. y?ll?k toplant?s?nda Gerard Libaridian taraf?ndan sunulan “The Roots of Political Violence in Recent Armenian History” adl? tebli?.
Monitor: Christian Science Monitor.
Nazer: James Nazer: The First Genocide of the 20th Century. New York, 1968
Observer: The Armenian Observer. Hollywood, California’da yay?mlanan haftal?k bir Ermeni gazetesi. Editör: Osheen Keshishian.
Spectator: The Armenian Mirror-Spectator. Baikar As-soc. Inc. Watertown Massachusettes taraf?ndan ç?kar?lan haftal?k Ermeni gazetesi. Editör: Barbara Marguerian.
Walker: Christopher J. Walker: Armenia, The Survival of a Nation. New York, 1980.
Weekly: The Armenian Weekly. Harenik Assoc. Boston,  Massachusetts taraf?ndan yay?nlanan Ermeni gazetesi. Editör Kevork Donabedian.

 ----------------------
* -
- OSMANLI ARŞİVİ-YILDIZ TASNİFİ-ERMENİ MESELESİ-CİLT 1[TALORİ OLAYLARI)
        
   «  Geri