Anasayfaİletişim
  
English

Ermeni Terörizmi Zehir ve Panzehir Olarak Tarih

Prof. Dr. Justin MCCARTHY*
OSMANLI ARŞİVİ-YILDIZ TASNİFİ-ERMENİ MESELESİ-CİLT 1[TALORİ OLAYLARI)
 

 ="justify">

Tarihçiler genellikle bugünkü terörizmin tart??malar?na pek katk?da bulunmazlar. Özellikle Ortado?u tarihçileri Ermeni terörizmi ile ilgili herhangi bir yorumdan kaç?nmakta ve daha az geri tepme ihtimali olan konulara e?ilmektedirler. Ancak Ermeni terörizmi konusunda tarih göz ard? edilemez. Çünkü, Ermeni terörünün sebebi ve yegane çözümü tarihte yatar. Ermeni terörizminin kökü, sapt?r?lm?? bir tarihi görü?e dayan?r ki, Ermeni terörizminin yenilmesi için bu görü?ün y?k?lmas? ?artt?r. Ben bu durumda, terörizmle mücadelede pek kullan?lmayan bir yöntem önerece?im: Tarihin incelenmesi.

Bir insan? terörist yapan birçok etken vard?r; belki bunlardan pek az? teröristin inand??? dava ile ilgilidir. Buradaki birçok ki?i, teröristlerin psikolojik ve ekonomik gerçeklerini benden çok daha iyi bilmektedir. Yine de her teröristin, ölmek ve öldürmek için bir felsefe ve davaya ihtiyac? vard?r. Burada tarih önemli rol oynar, çünkü, terörist s?k s?k halk?n?n mutlu oldu?u ideal bir geçmi?e bakar, tarihi kin ve nefretle doludur. Viet Minh, Mau, IRA veya büyük emperyalist güçlere sald?ran di?er teröristler gerçek veya hayali tarihi ac?lar?n öcünü almaya çal???rlar. Ancak birçok terörist için tarih, kendi gerekçelerinin ufak bir k?sm?d?r. Bu gerekçenin as?l a??rl??? ise halk?n? zincirden kurtar?p, onlar?n kendileri ve topraklar?n? ba??ms?zca yönetmelerini sa?lama iste?idir. Bugün yaln?zca Ermeni teröristlerinin kendilerini hakl? göstermek için tek dayanaklar? tarihtir. Çünkü, kurtar?lacak kimse yoktur. Ermeni teröristlerinin gayesi geçmi?te yap?ld???na inand?klar? hatalar?n öcünü almakt?r.

Ermeni terörizmini hakl? gösterecek bir neden bulundu?u söylenemez. Sovyetler Birli?i gibi Ermeni terörüne destek sa?layan baz? ülkelerin Türkiye ve NATO’yu zay?flatmak aç?s?ndan baz? ç?karlar? olabilir; ama Ermeniler bu terörden hiçbir kazanç elde edemez. Bölgenin bir zamanlar kendi vatanlar? oldu?unu iddia etmeleri de dayanaks?zd?r. Bugün Sovyetler Birli?i’nin d???nda ya?ayan Ermenilerin say?s? üç milyondan azd?r; bunlar?n da çok az k?sm? yeni yarat?lan bir Ermenistan’a göç edebilir. Ayn? bölgede ise on bir milyonun üzerinde Müslüman ve Türk ya?amaktad?r. Bu durumda Ermeniler, nüfusun ancak % 10’unu te?kil edebilirler. On bir milyon Müslüman’? yok edecek bir büyük sava? d???nda Anadolu’da Ermeni devleti bir hayaldir.

Ermeni teröristlerin kendi halklar?n? bask?dan veya politik bir boyunduruktan kurtar?p onlara daha iyi bir hayat veya özgürlük sa?lamak için sava?t?klar? da iddia edilemez. Çünkü kimse Türkiye’deki Ermenilerin politik bir bask? alt?nda oldu?una ciddi bir ?ekilde inanmamaktad?r. Zaten, teröristler de Türkiye’de Ermeni vatanda?lar?n?n isteyerek Türkiye Cumhuriyeti’nin bir parças? olmalar?ndan dolay? onlar? “gerçek Ermeni” saymamaktad?rlar. E?er, Ermeni teröristleri gerçekten karde?lerini politik bask?dan kurtarmak isteselerdi, sald?r?lar?n? Türkiye’ye de?il, Rusya’ya yöneltirlerdi.

K?saca, Ermeni terörizminin gerçekle?ebilir bir politik amac? olmad??? gayet aç?kt?r. Erzurum’a veya Harput’a “geri dönmek” gibi soyut politik laflar ve velveleden ar?nd?r?l?nca, Ermeni terörizmi bir intikam iste?inin ürünüdür.

Ermeniler, Türklerin insano?lunun yapabilece?i tüm vah?et de dâhil olmak üzere çok ve çe?itli cürüm i?lediklerini iddia etmektedirler, ancak iki konu çok önemlidir “Türklerin Birinci Dünya Sava?? s?ras?nda 1,5 milyona yak?n Ermeni’ye uygulad?klar? söylenen soyk?r?m.”

Bunlar tarihi iddialard?r, Bunlar?n do?rulu?u yaln?zca Ermeniler taraf?ndan de?il, Bat? Avrupa ve Amerika vatanda?lar?n?n ço?u taraf?ndan sorgusuz sualsiz kabul edilmi?tir. Bu nedenle birçok masum diplomat?n ve insan?n katili Ermeni olmayan toplumlarda son derece az bir manevî tepki uyand?rm??t?r. Çünkü, bu tarihi iddialar yüzünden bunlar cinayet de?il hakl? bir intikam olarak telakki edilmektedir.

Ermeni terörizmi ile, teröristleri yakalay?p büyükelçilik binalar?nda bomba kontrolü yaparak mücadele etmek ?üphesiz gereklidir. Ancak bu, hastal???n asl?n? bulmadan, belirtileri tedavi etmeye benzer. Çünkü, çocuklara atalar?n?n dü?manlar?ndan nefret etmek ö?retildikçe terörizmin tohumlar? ya?amaya devam edecektir, Sonuçta bu hastal???n tedavisi için gerçek tarihin incelenmesi ?artt?r.

Burada Osmanl? Ermenilerinin tarihini ayr?nt?l? ?ekilde inceleyecek kadar vaktimiz yok. Zaten Ermeni tarihinin büyük bir k?sm? da bilinmemektedir. Buradaki en önemli sorunlardan biri ba??ms?z tarihçilerin uzun müddet Ermeni sorununu incelemekten kaç?nmalar?d?r, Çünkü, Ermenileri incelemek yarardan çok zarar getirmektedir. Ben de kabul etmeliyim ki benim niyetim de Ermenileri incelemek de?ildi. Bir nüfus bilimci olarak, Osmanl? imparatorlu?u tarihinin 300 y?ld?r çe?itli ?ekilde yaz?lmas?na ra?men, ?mparatorlukta kimlerin ya?ad??? konusunda pek bilgi bulunmamas? çok ilgimi çekti. Osmanl? devletinde ya?ayan milletlerin nüfusunun ne kadar?n?n Anadolu’da ya?ad??? ve Osmanl? ?mparatorlu?u’nu çökerten sava?lar sonunda bu Anadolu çocuklar?na ne oldu?unu ara?t?rmaya ba?lad?m. ?lk ba?ta, Ermenilerden çok daha fazla Anadolu Müslüman’?n?n öldü?ünü anlay?nca, Ermeniler hakk?nda genellikle kabul edilen ?eylerde yanl??lar oldu?unu fark ettim. Bu soyk?r?ma benzemiyordu.

Ara?t?rmalar?m sonunda elde etti?ini bulgular Türkler ile Ermeniler hakk?ndaki al???lm?? iddialar?n do?ru olmad???n? ispatlamaktad?r. Bulgular?n ço?u Osmanl? nüfus kay?t program?na göre toplanan nüfus istatistiklerine dayanmaktad?r. Bunlar demografik yönden tutarl? ve sa?lam veriler olup, kendi istihbarat? için Ermeni say?s?n? bilmesi gereken bir idarece tespit edilmi?ti. Bunlar hiçbir ?ekilde politika veya propaganda amac?yla toplanm?? de?ildi. Çünkü, bunlar?n toplanm?? oldu?u I. Dünya sava?? öncesinde, Osmanl? hükümeti bunlar?n bir Ermeni sorunu tezinde kullan?laca??n? bilemezdi. Yani bunlar tüm dünya ülkelerinin yapt??? tipte nüfus istatistiklerinden ba?ka bir ?ey de?ildi. Bu istatistikler 70 y?ldan uzun bir süredir mevcut olmas?na ra?men bunlardan hiçbir ?ekilde faydalan?lmam??t?r. Politikac?lar, teröristler ve Ermeni tarihçileri bu do?ru veriler yerine kendi tahminlerini kullanmay? tercih etmi?lerdir. Tabii ki, tahminlerin milyonlarca Ermeni’nin öldürülmü? ya da Ermenistan’dan sürülmü? oldu?u sav?n? desteklemektedir. Fakat gerçek istatistikler çok daha de?i?ik bir görüntü çizmektedir.

19. yüzy?l haritalar?nda gösterilen ve gerçekleri bilecek durumda olmayan Avrupal? politikac?lar?n s?k s?k öne sürdü?ü “Ermenistan”a ra?men, Osmanl? ?mparatorlu?u içinde bir Ermenistan yoktu.
 
“Türk Ermenistan?” oldu?u iddia edilen bölge Alt? Vilayet olarak bilinirdi: Bitlis, Van, Mamuretulaziz, Diyarbak?r, Sivas ve Erzurum, 1912’de bu alt? vilayette ya?ayan Ermenilerin say?s? 870.000 idi. Dolay?s?yla Ermeni nüfusu Alt? Vilayetteki tüm nüfusun be?te biri bile de?ildir. Bu Alt? Vilayetin baz?lar?nda Müslümanlar?n say?s? Ermenilerin alt? misli idi. Buna kar??l?k Ermeniler yaln?zca Do?u’da ya?amay?p tüm ?mparatorlu?a da??lm??t?. Osmanl? ?mparatorlu?u’nun di?er k?s?mlar?nda Alt? Vilayetteki kadar Ermeni ya??yordu. Yine de, tüm Ermeniler Do?uda toplansalard? bile Müslümanlar?n say?s? yine onlar?n iki kat?ndan fazla olurdu. Bu say?larla modern bir devlet kurman?n imkâns?zl??? gayet aç?kt?r.

?kinci olarak Ermenilerin u?rad??? söylenen soyk?r?m? ele alal?m. Talat Pa?a’n?n bir günlü?ünün ortaya ç?kmas? haricinde, Pa?a’n?n Ermeniler hakk?ndaki niyetlerini ispat etmek imkâns?zd?r. Çünkü art?k biz Hitler’in ünlü sözü* gibi, Talat Pa?a’n?n imha emirlerinin de sahte oldu?unu biliyoruz. Mevcut Osmanl? dokümanlar? da göç ettirilen Ermenilere kar?? genellikle koruyucu bir tav?r göstermektedir. Tabii ki I.Dünya Sava??nda Müslümanlar da Ermenileri öldürmü? ve Ermeniler göçler s?ras?nda tehcirde hayatlar?n? kaybetmi?lerdir. Mevcut dokümanlar, ne kadar Osmanl?lar?n niyetlerinin kötü olmad???n? belirtse de Ermeni yanda?lar?n?n bunlar? gerçek olarak kabul edece?i ?üphelidir. Fakat eldeki istatistikler daha kesin deliller ortaya koymakta ve I. Dünya Sava??’nda Do?u Anadolu’daki durumu etnik bir önyarg? olmadan de?erlendirmeyi mümkün k?lmaktad?r. Çünkü, istatistiklerin “millet”i olmaz,
Do?u Anadolu’daki tarihî olaylar tek yönlü bir katliam veya tehcir hikâyesinden ibaret de?ildir. 1915’in Nisan?nda Osmanl?-Rus Sava?lar? son safhalar?na eri?ti?inde Osmanl? ?mparatorlu?u’ndaki Ermeni liderleri iki de?i?ik tav?r koydular. Ermeni i? adamlar?, din adamlar? ve e?iticiler, askerlik gibi kaç?n?lmaz vatanda?l?k vazifelerini kabul etmelerine ra?men, tarafs?z bir politika benimsediler, Ermeni tedhi? çeteleri ise Osmanl?lara kar?? eylemlerini h?zland?r?p Do?u Anadolu ?ehirlerine silah y??maya ba?lad?lar. Öte yandan, Rusya Ermenileri Çar’? destekleyerek Osmanl? Ermenistan?n? almak ve karde?leri ile birle?mek amac?yla Rus kuvvetlerine kat?ld?lar.

Bu s?rada, hem Osmanl?lar hem de Ruslar s?n?r bölgelerini bo?altt?lar. Osmanl? hükümeti daha önceki sava?larda Ermenilerin Ruslara sa?lad?klar? deste?i de göz önüne alarak Ermenileri sava? bölgesi ve haberle?me noktalar?ndan uzakla?t?rma karar? ald?. Tarihî veya manevi aç?dan tehcirin do?ru olup olmad??? bugün tart??abilir ama Osmanl? devletinin Anadolu’daki Ermenilerin ço?una güvenmemesinin sebebi aç?kt?r. Türklerin 1828, 1854 ve 1877 sava?lar?nda i?galci Rus ordusuna her türlü yard?mda bulunan Ermenilere güvenmemek için, II. Dünya Sava??’nda Japon kökenli Amerikal?lara güvenmeyen Amerikal?lardan çok daha hakl? sebepleri vard?. Zorunlu bir tehcir ba?lat?ld?. Osmanl? otoritesinin zay?f oldu?u bölgelerle sava? alanlar?nda Ermeniler çok ac? çektiler. Birçok yerde Kürt e?k?yan?n ve hatta baz? Osmanl? görevlilerinin sald?r?s?na u?rad?lar. ?lginç olan nokta, bu sonuncu ki?iler ço?u zaman Rusya’dan sürülmü? ve Kafkasya’daki yurtlar? Ermenilere verilmi? bulunan Müslümanlard?. Güneyde Osmanl? otoritesinin kuvvetli oldu?u yerlerde ise bu tip olaylar pek olmad? ve göçmenler nispeten rahatça Suriye’ye geldiler (bu, Ermenilerin kendileri taraf?ndan da tasdik edilmektedir).

Ermeni tehciri ba?lamadan evvel Osmanl?lar?n Rus topra??na yapt?klar? ilk sald?r? ba?ar?s?zl?kla sonuçlanm?? ve akabinde Ruslar büyük bir kar?? sald?r?ya ba?lam??lard?. Osmanl? ordusunun gerisinde ise Ermeni çeteciler Van eyaletini i?gal ederek binlerce Müslüman’? yurtlar?ndan sürdüler. Bu göçmenlere, daha sonra, Ruslar taraf?ndan i?gal edilmi? bölgeden 800.000 Müslüman daha eklendi. Sava? bitene kadar, Kafkaslardan sürülen 400.000 Türk de bu insanlara kat?ld?. Müslüman göçmenler de Ermeniler gibi Kürt e?k?yan?n sald?r?s?na u?rad?lar ve ayr?ca Ermeni çetecileri ve Kafkaslardan gelen Ermeni gönüllüleri taraf?ndan katledildiler. Ermeni ve Müslüman göçmenlerin kaderleri birbirlerine çok benzemekte idi, Sava?, e?k?ya, açl?k ve hastal?k Türk, Ermeni ay?rmadan birçok ki?inin hayat?na mal oldu.

Do?u Anadolu’da sava? sona erdi?inde, Do?u Anadolu ve Kafkasya’da 1.2 milyondan fazla Müslüman yerlerinden sürülmü?tü. Do?u Anadolu’da 1 milyondan çok ve Kafkas göçmeni Müslüman’lardan da 130.000 ki?i hayat?n? kaybetmi? bulunuyordu. Alt? Vilayette ise 870.000 kadar Ermeni yerlerinden göç etmek zorunda kalm?? veya ölmü?tür. Anadolu’nun tümünde 600.000 Ermeni ve 2.5 milyon da Müslüman öldü. E?er bu bir soyk?r?msa, kurbanlardan daha çok katillerin öldü?ü ilginç bir soyk?r?md?r.

Ermenilere kar?? olan hayali soyk?r?m olay?n? daha açmak istersek en güçlü devlet kontrolü olan ?mparatorlu?un ba??ehri ?stanbul’a bakmak yeterlidir. Osmanl? devleti için utanç verici bir olay olan 200 Ermeni politikac?n?n mahkemesiz idam edilmesi d???nda, Osmanl? hükümeti ?stanbul’a kendine tehdit olu?turmayan Ermeni vatanda?lar?na sava? boyunca dokunmad?. Bunlar?n çocuklar? halen ?stanbul’da ya?amaktad?r. Soyk?r?m?n en korkuncunun oldu?u Nazi Almanya’s?nda Hitler’in Berlin’de ya?ayan hiçbir Yahudi’ye dokunmamas? dü?ünülebilir miydi?

Türklerin yapt?klar? hareketlerin soyk?r?m kelimesi ile tan?mlanmas? ve Osmanl?lar ile Naziler aras?nda herhangi bir kar??la?t?rma yap?lmas? gülünçtür. Çünkü, Türkler ile Ermeniler aras?nda olan olaylar soyk?r?m de?ildi, sava?t?.

1915’de Türkler ile Ermenileri birbirine dü?üren bu sava? 19. yüzy?lda Ruslar ile Türkler aras?nda olan bir seri sava??n sonuncusu idi. ??te bu sava?lar Ermenileri Anadolu’daki yerlerinden etti. 1700 y?llar?nda ilk olarak K?r?m Tatarlar?ndan K?r?m’? alan Ruslar 1800’lerde Kafkaslara dayand?lar. Bu bölgelerdeki nüfusun büyük bir k?sm? Müslümand?. Kendi sömürge politikalar? gere?i Ruslar, bu bölgelerin demograf?k yap?lar?n? de?i?tirmeye ba?lad?lar.

Rus politikas? iki yönlüydü: Müslümanlar?n sürülmesi ve yerlerine H?ristiyanlar?n getirilerek yerle?tirilmesi, Sürülenler hem bar?? hem de sava? zaman? tüm h?z?yla devam etti. 1828 ile 1920 aras?nda iki milyondan fazla Müslüman sürüldü ve birço?u da öldürüldü. Kaçanlar Osmanl? ?mparatorlu?u’na s???nd?lar. Bu süreç s?ras?nda K?r?m Tatarlar?, Abazalar ve Çerkezler gibi birçok millet, ana yurtlar?n? terk etmek zorunda kald?lar.

Rus sömürge politikas?n?n dayand??? ikinci önemli nokta ise, K?r?m’a, Steplere ve Kafkaslara H?ristiyanlar?n yerle?tirmesi idi. Slav H?ristiyanlar? K?r?m’a ve Kuzey Kafkasya’ya yerle?tirildiler. Ermeniler de Güney Kafkasya’ya buyur edildi. 1828 -29 sava?? ba?lamadan evvel Ruslar Ermenilere, Türklere kar?? onlara yard?m etmeleri ?art?yla imtiyazlar ve özerklik vaat ettiler (halen yerine getirilmemi? bir vaat). Ruslar 1828 ve 1854 y?llar?nda iki kere Do?u Anadolu’yu i?gal ettiler ve her seferinde geri çekilirken beraberlerinde 100.000 kadar Ermeni sempatizan?n? da Kafkasya’ya götürdüler. Bu Ermeniler, sürülmü? veya katledilmi? Türklerin topraklar?na yerle?tiler (Bugünkü Sovyet Ermenistan’?n?n ba??ehri olan Erivan’?n nüfusunun % 80’i 1828’den evvel Müslüman idi). 1877 -78 sava?? s?ras?nda da Ruslar Kars-Ardahan bölgesini i?gal ederek Müslümanlar? sürdüler ve onlar?n evlerine Anadolu’nun di?er bölgelerinden gelen 70.000 kadar Ermeni yerle?tirdiler. 1895 -96 olaylar? s?ras?nda 60.000 kadar Ermeni Kafkasya’ya geçti. En son olarak da I. Dünya Sava?? s?ras?nda Do?u Anadolu’daki 400.000 Ermeni ile Kafkaslardaki 400.000 Müslüman yer de?i?tirdi.

Göçmen say?s? ile ilgili olan bu say?lar pek hassas olmay?p bu ara?t?rman?n konusu da de?ildir. 1820 ile 1920 aras?nda 600.000 Ermeni’nin Osmanl? ?mparatorlu?u’ndan Rusya’ya ve 2 milyon Müslüman’?n da Rusya’dan Türkiye’ye göç etti?i bilinmektedir. Görüldü?ü gibi burada da çekilen ac?lar tek tarafl? de?ildir.

Tarihi gerçek ise, Rusya’n?n Emperyalist geni?leme politikas?n?n Kafkaslarda ve Do?u Anadolu’daki halklar?n geleneksel dengesini bozdu?udur. Tüm insanlar ac? çekmi?tir. Ama ölen ve sürülen insan say?s? aç?s?ndan bak?l?rsa en çok ac? çekenler K?r?m ve Kafkas Türkleridir. E?er bir soyk?r?m kurban? varise, bunlar Büyük Katerina’dan ba?lay?p Josef Stalin’e kadar planl? bir ?ekilde kendi topraklar?nda katledilen K?r?m Türkleridir. Bunlara ra?men Müslümanlar?n soyk?r?m yapt?klar?n? kolayca iddia edenler, onlar?n kendilerinin bir soyk?r?m?n kurbanlar? oldu?unu kabul etmekte nedense pek istekli davranmamaktad?rlar.

Buraya kadar anlatt???m, k?salt?lm?? bir ?ekilde de olsa gerçe?in kendisidir. Bu insan ac?lar?n?n bir hikâyesidir ve bu tip hikâyelerin ço?unda oldu?u gibi, içinde ne bir kahraman, ne bir kötü adam, yaln?zca kurbanlar (Ermeni veya Türk) vard?r. Fakat ne yaz?k ki, hikâye böyle anlat?lmamaktad?r. Hikâye, bir insanl?k felaketi yerine, “kötü Türk - iyi Ermeni” konusunu i?leyen bir efsaneye çevrilmi?tir. Bu efsane, Ermenilerin çekti?i ac?lar?n anlat?ld??? hikâyelerle sürdürülmektedir. Anlat?lan bu hikâyeler genellikle do?ru olabilir, ama Türklerin çekti?i benzeri, belki de daha büyük ac?lardan hiç bahsedilmemektedir. Bu efsaneye genellikle Ermeni olmayanlar inanmaktad?r. Çünkü, bu yüzy?llard?r süren “korkunç Türk” efsanesine çok uygundur. Be? yüzy?l kadar Türklerden korkarak ya?am?? Avrupal? için Ermeni soyk?r?m? onlara ö?retilen vah?i Türk kavram?n? belgeleyen örneklerden biridir. Ders kitaplar?, yaz?lar?, ve “Do?udan gelen atl?lar” la ilgili halk hikayeleri, sonunda Türkler hakk?nda bir önyarg? do?urmu?tur. Türkler hakk?ndaki bu sahte imaj o kadar kuvvetlidir ki, gerçeklerden kolay kolay etkilenmez.

Türkler, kendi görü?lerinin dinlenilmesi ve Ermenilerin ölüleri için yas tutulurken kendi ölülerine sayg? gösterilmesini istedikleri zaman hiç bir sempati veya anlay?? görmediler. Ne delil gösterirlerse göstersinler, ne söylerse söylesinler, hiçbir ?ekilde kimseyi kendilerine inand?ramad?lar ve sonunda bu adaletsizli?e itiraz etmekten vazgeçtiler. Kendilerini Mustafa Kemal Atatürk’ün liderli?inde yeni bir Cumhuriyet kurmaya adad?lar. Çünkü, modern bir millet yaratman?n “korkunç Türk” imaj?na kar?? en etkili silah oldu?unu anlam??lard?.

Türkler bunda büyük oranda ba?ar?l? oldular. Avrupa ve Amerika’daki politikac?lar ve devlet adamlar? Türkleri dost ve müttefik olarak kabul ettiler. Fakat Türklerin sessizli?i Ermeni efsanesini yok etmekte etkili olamad?. Kendi davalar?na inanm??, iyi e?itilmi? ve kitle ileti?iminin önemini kavram?? bir grup Ermeni kendi çocuklar?n?n da ayn? davaya inanmalar?n? sa?layarak bu sahte soyk?r?m görüntüsünü devam ettirdiler.

Bu makaleyi yazarken posta kodumda bir kitap buldum. Yay?nc?lar, derslerimde kullan?r?m umuduyla, her ö?retim üyesi gibi bana da yay?nlad?klar? ders kitaplar?ndan örnek gönderirler. Modern Middle East and North Africa (Modern Orta Do?u ve Kuzey Afrika) ad?ndaki bu kitap Lois Aroian ve Richard Matchell adl? yazarlar taraf?ndan yaz?lm?? ve Amerika’n?n en büyük yay?nevlerinden biri olan Macmillan taraf?ndan bas?lm??t?r. Tabiî ki, büyük bir ihtimalle Orta Do?u tarihi ile ilgilenen her profesöre bir kopya yollanarak pazarlanmaya çal???l?yordu. Belki de, binlerce Amerikan üniversite ö?rencisi bu kitab? okuyacakt?r.

Bu kitapta, “Ermenilerin Sonu” adl? bir bölüm vard?r. Size oradan birkaç cümle aktaraca??m.

Tüm Anadolu’daki Ermeniler Güneye veya Do?uya, Suriye çöllerine do?ru sürülmeye ba?lan?ld?. Türk ve Kürt kuvvetleri onlar?n dinlenmelerine imkân tan?mad?klar? gibi onlara yiyecek ve su da vermediler. Yolda binlercesi öldü. Sa? kalanlar?n ço?u da F?rat üzerindeki Dayr-El-Zor’a eri?tikleri zaman öldürüldüler. Do?uda yakalanan Ermenilerin birço?u an?nda katledildi...”

Kitap’ta ayr?ca “Tarihçiler kaç Ermeni’nin öldü?ünü tespit edemediler” ?eklinde bir ifade de vard? (Bu ifade beni özellikle üzdü, çünkü ben bu i?i yapt???m? san?yorum). Ermenilerin kay?plar? hakk?ndaki bu bilgi eksikli?inin sebebi de ?öyle aç?klanmakta, “Osmanl? hükümeti bu hikâyeyi yazabilecek olan Ermeni ayd?n tabakas?n?, yazar, ö?retmen, i? adam? ve önde gelen kilise mensuplar?n?n büyük bir k?sm?n? önce hapsetti sonra da katletti”. Sonunda, bu kadar delil eksikli?ine ra?men yazarlar bir say? tespit edebilmi?ler ki, ?öyle diyorlar, “Hükümet taraf?ndan idam edilen 200.000 ki?i de dâhil olmak üzere tarihçiler 1,5 milyon Ermeni’nin ölmü? olabilece?ini kabul etmektedirler”. Bu kitapta, Ermeniler hakk?nda yaz?lanlardan baz?s? k?smen do?ru, baz?s? tamamen yanl??, ama hiçbirisi tamamen do?ru de?ildir. Ders kitab? yazman?n en büyük kolayl?klar?ndan biri iddialar?n?z? ispat etmek zorunda olmaman?zd?r. “Tarihçiler genellikle kabul ederler ki” ?eklinde ifade yeterli say?l?r. Bu kitab? okuyan ki?inin yaln?zca Ermenilerin ac? çekti?ine inanmas? çok do?ald?r, çünkü kitap ça?lar boyunca ölüp giden Müslümanlara yaln?zca yar?m cümle ay?rm?? bulunmaktad?r “... Anadolu’daki Yunan, Kürt ve Türk sivil halk da açl?k ve hastal?klardan ölmü?lerse de onlardan hiçbiri organize bir kampanya ile katledilmedi”. Tabii ki, Türklere yap?lan organize Ermeni ve Yunan sald?r?lar?ndan hiç bahsedilmemektedir. Türk Milli Kurtulu? Sava??’n?n bütününe ise yaln?zca iki paragraf ayr?lm??t?r.

Baz? Ermeni ve di?er bilim adamlar? taraf?ndan yaz?lan kitaplar?n aksine, bu kitap Türklere kar?? bir Ermeni polemi?i yaratmak amac?n? gütmemektedir. ?yi yaz?lm??, güzel bas?lm?? bir ders kitab?d?r. Birçok ö?retim üyesi ve ö?renciye çekici gelecektir. K?sacas?, bu efsane böylece devam etmektedir.

Ermeni ve Türkler hakk?ndaki tarihin sapt?r?ld??? bu tür örnekler çok fazlad?r, “Ermeni sorunu” çok nadir olarak yar?-gerçekler ve sapt?rmalar olmadan yaz?lmaktad?r. Amerika Birle?ik Devletleri ve Bat? Avrupa’da bir “yapma tarih” rüzgâr? esmektedir, Ermeni sözcüleri Nazi Almanya’s?ndaki soyk?r?m?n (Holocaust) ac?lar?n? hiçbir zaman unutmamaya niyetli olan bir grupla dayan??maya girmi? ve Ermenilerin ya?ad??? olaylar bir Yahudi soyk?r?m? ön provas? olarak gösterilmeye ba?lanm??t?r. Televizyon gösterileri ve gazete makaleleri bu efsaneyi tekrarlay?p güçlendirmekte, Avrupal? ve Amerikal?lar da gerçe?i hiç duymad?klar?ndan buna kolayca inanmaktad?rlar. Yeni ku?ak Ermeniler ilerde onlar? teröre sürükleyecek hikâyeler ö?renmektedirler.

Ç?kar?lacak sonuç aç?kt?r. Suskunluk i?e yaramamaktad?r. E?er aksi ispatlanmazsa, tarihî yalanlar kendi kendilerine sürdürecektir. Ermeni çocuklar?, büyükbabalar?n?n Türkler taraf?ndan öldürüldü?üne inand?kça, baz?lar? intikam amac?yla cinayet i?lemekten çekinmeyecektir. Dünya da Türklerin suçlu oldu?una inanmaya devam etti?i müddetçe, bu katilleri durdurmak için pek bir ?ey yap?lamayacakt?r.

Bu sorunun çözümü epey zordur. Gerçekler korkusuzca ifade edilmelidir. Korkusuzca diyorum, çünkü Amerikal? bir profesör, Stanford Shaw, Ermenilerin kaderi hakk?nda yapt??? aç?klamalardan dolay? ailesiyle birlikte birçok sald?r?ya hedef olmu?tur. “Korkunç Türk” imaj?na inanç devam etti?i müddetçe gerçeklere belki de kulak verilmeyecektir. Fakat art?k gerçe?in söylenmesi gerekir. Bilim adamlar?, özellikle Avrupal? ve Amerikal? e?iticiler, tarihi tarafs?z ve önyarg?s?z bir ?ekilde incelemelidirler. Bu yap?l?rken, Türkler de bu ara?t?rma için gerekli tüm ar?ivleri ve dokümanlar? ara?t?r?c?lara sunmal?, Rus ve Ermenilerin de ayn?s?n? yapmalar?n? talep etmelidir. Tabiî ki h?zl? bir çözüm bulunamayacak ve genç Ermenilerin, davalar?n?n hakl? bir dava olmad???n? anlamalar? için uzun y?llar geçecektir. Benim fikrime göre, e?er Osmanl? Ermenilerinin gerçek tarihi otuz y?l önce yayg?n olarak bilinse idi, bugün Ermeni terörizmi diye bir sorun olmazd?. ??te tarihçiler olarak vazifemiz, bu ifadenin otuz y?l sonra da geçerli olmamas?n? sa?lamakt?r.

Söze ba?larken, Ermeni terörizmine kar?? en etkili silah tarihin incelenmesidir demi?tim. En etkili silah?n gerçek oldu?unu söylemek daha da do?ru olacakt?r.

 ----------------------
* Louisville Üniversitesi Öğretim Üyesi -
- OSMANLI ARŞİVİ-YILDIZ TASNİFİ-ERMENİ MESELESİ-CİLT 1[TALORİ OLAYLARI)
        
   «  Geri