Anasayfaİletişim
  
English

Önsöz

Emekli Büyükelçi Ömer Engin LÜTEM*
Ermeni Sorunu El Kitabı
 

 !ßõ  le="text-align: juğÿÖnsöz1µ">Türkiye Cumhuriyetinin kurulmas?yla hukuken sona eren Ermeni sorununun yar?m as?r sonra tekrar, bu kez terör yoluyla, canlanmasi, Türkiye’ye kar?? soyk?r?m iddialar? ileriye sürülmeye ba?lanmas?, baz? ülke parlarnentolar?n?n bu iddialar? benimsemesi, bundan on y?l kadar önce ba??ms?z bir Ermenistan hükümeti kurulmas? ve Türkiye’ye ve Azerbaycan aleyhinde politikalar istemesi Ermeni sorununu yeniden ülkemiz gündemine getirmi? bulunmaktad?r.

Önemine ve güncelli?ine kar??n bu sorunun, uzmanla?m?? az say?da baz? ki?iler hariç, tüm yönlerinin genelde bilinmedi?i, do?urabilece?i sonuçlar?n da tam olarak de?erlendirilemedi?i ve bu nedenlerle de konuya yakla??mlar?n farkl? ve bazen de hatal? oldu?u görülmektedir. Gerçekten de ülkemizde Ermeni sorununun incelenmesi genellikle tarihi olaylar?n anlat?lmas? ?eklinde yap?lmaktad?r. Ermeni sorunun temelinde geçmi? baz? olaylar?n kasten Türkiye aleyhine yorumlanmas? bulundu?u için bu konudaki tarihin bilinmesi önemlidir. Ancak, bu sorun esas al?narak halen Türkiye’den baz? taleplerde bulunuldu?una göre Ermeni sorununun güncel yönleri hakk?nda bilgi sahibi olunmas? da gereklidir.

Ermeni Ara?t?rmalar? Enstitüsü’nün dört de?erli üyesi Yüksek Ö?retim Kurulu’nun (YÖK) da te?vikiyle Ermeni sorunun tüm, yönleri hakk?nda okurlar?na özet bilgi vermek amac?yla bu Ermeni Sorunu El Kitab?’ n? haz?rtam??lard?r.

Kitab?n birinci yaz?s? Say?n ?enol Kantarc? taraf?ndan kaleme al?nan Tarih Boyunca Ermeni Sorunu ba?l???n? ta??makta olup Türk - Ermeni ili?kileri ve Ermeni sorununun günümüze kadar geçmi?i hakk?nda bilgi vermektedir.

Soyk?r?m hukuksal bir kavramd?r. 0 nedenle de Ermeni soyk?r?m? iddialar?n?n incelenmesinin öncelikle hukuksal aç?dan yap?lmas? ve bu hususta da, Türkiye ve Ermenistan dahil, yüzden fazla ülkenin taraf oldu?u Birle?mi? Milletler’in 1948 tarihli Soyk?r?m Sözle?mesi’nin esas al?nmas? gereklidir.
Önemine kar??n ülkemizde pek i?lenmemi? olan bu konu Yrd. Doç. Dr.
?brahim Kaya taraf?ndan kaleme al?nan Ermeni Sorununun HukuksalBoyutlar?:Ulusal ve Uluslararas?” ba?l?kl? yaz?s?nda incelenmektedir.Ermeni sorununun tekrar güncelle?tirilmesi çabalar? kamuoyunda pek yank? bulmay?nca dikkatleri bu konu üzerine çekebilmek için Türk diplomat ve di?er resmi ilgililerin katledilmesi yolu benimsenmi? ve bu amaçla ba?lat?lan Ermeni terörü, 34 Türk diplomat?n ?ehit edilmesi, bir ço?unun yaralanmas? ile sonuçlanm??, yabanc? uyruklulardan da ölen ve yaralananlar olmu?tur. Terörün her türüne uluslararas? alanda kar?? ç?k?ld??? günümüzde Ermeni çevrelerinin hiç de?inmemeye özen gösterdi?i Ermeni terörü, bütün boyutlar?yla, Say?n Yrd. Doç Dr. Sedat Laçiner taraf?ndan haz?rlanan Ermeni iddialar? ve Terör ba?l?kl? yaz?da çe?itli boyutlar?yla incelenm i?tir.

Dördüncü ve son inceleme Say?n Yrd. Doç. Dr Kamer Kas?m’a ait olup,Ermeni Sorununun Uluslararas? ?li?kiler Boyutu ba?l???n? ta??makta ve Türkiye - Ermenistan ili?kilerini, Karaba? sorununu ve sorunu çözüm çabalar?n?, Ermeni diasporas?n?n rolü ve Ermeni sorunu hakk?nda baz? sivil toplum örgütlerinin diyalog aray??lar? hakk?nda bilgiler içermektedir.

Bu kitap Ermeni sorunun ba?l?ca yönleri hakk?nda k?sa fakat bilimsel bilgiler sunmaktad?r. Her düzeydeki ki?ilerin bu konuyu nispeten az zamanda ö?renebilmesine olanak sa?lad??? için de, kan?m?zca, ülkemizdeki bir eksikli?i gidermektedir. De?erli çal??malar? nedeniyle kitab?n yazarlar?na, Say?n Kantarc?, Kas?m, Kaya ve Laçiner’e, te?ekkür ve taktirlerimizi, kitab?n gerçekle?mesi için te?vik ve yard?mlar? için de Yüksek Ö?retim Kurumu Üyesi E. Hv. Korg. Say?n Erdo?an Öznal’a ?ükranlar?m?z? sunar?m.

Ömer E. Lütem

E.Büyükelçi
Ermeni Ara?t?rmalar? Enstitüsü Ba?kan?
 ----------------------
* Avrasya İncelemeleri Merkezi Başkanı - oelutem@avim.org.tr
- Ermeni Sorunu El Kitabı
        
   «  Geri