Anasayfaİletişim
  
English
Büyük ?hânet: Ermeni Kilisesi ve Terör -Tarihî Seyir-, Dr. Erdal ?LTER


Fiyatı :9.50 YTL 
:
!İ> ="left">Erdal ?lter bu kitab?nda:

- Ermeni Gregoryen (Apostolik) Kilisesi'nin Osmanl? ?mparatorlu?u'nun parçalanmas? yolundaki çal??malar?n?,

- Lozan Antla?mas? sonras?nda, Ermeni Kiliseleri'nin Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne kar?? tak?nd?klar? tavr?,

- Ermeni Kilisesi hakk?nda Atatürk'ün dü?üncelerini,

- Kiliseler taraf?ndan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne kar?? kurulan Ermeni "Birle?ik Cephesi"nin amaçlar?n?,

- Tarihte çe?itli ülkelere yap?lan Ermeni göçlerinin sebeplerini ve Ermeniler'in iddia edildi?i gibi 1915 tehciriyle dünya ülkelerine yay?lmad?klar?n?,

- Diaspora Ermenili?i'nin yap?s?n?, incelemekte ve bilinmeyen birçok noktay? belgelerle aç?kl??a kavu?turmaktad?r.ISBN :
978-9944-265-14-0
:
Kitap
:
Turhan Kitapevi, Ankara
:
May?s 2007
:
13 + 152
Dili :
Türkçe
:
9.50 YTL