Anasayfaİletişim
  
EnglishE-Bülten Üyeliği

Günlük bültenimize üye olmak için aşağıdaki alanları doldurunuz.
Ad:
Soyad:
Eposta:


Yenİ YayInlar
Tehcir Öncesi Anadoludan Amerikaya Ermeni Göçü (1834-1915), Ahmet AKTER


:
!İ> ="justify">19. yüzy?l Osmanl? imparatorlu?u için, ?mparatorlu?un çözülmeye ba?lad???, topraklar?n pervas?zca payla??ld???; bütün bunlar?n yan?nda yüzy?llarca Osmanl? ho?görüsünün korumas? alt?nda güvenlik içinde ya?ayan halklar?n ihanetleriyle doludur.

D?? güçlerin kand?rd??? az?nl?k milletler birer birer ?mparatorluktan ayr?lmaya ba?lam??lard?r. Ayn? zihniyetin esiri olan Ermeniler, ço?unluk olmad?klar? halde Devletin do?usunda ba??ms?z bir devlet kuracaklar?na inand?r?larak silahl? mücadeleye ba?lam??lard?r.

Ermeniler siyasi faaliyetlerin yan?nda art?k iflas etmi? Osmanl? ekonomisinden ba?ka yerlere göç ederek kurtulmaya çal??m??lard?r. Bu kapsamda, ekonomik geli?melerini sa?lay?p tekrar memleketlerine dönmek amac?yla göç etmeye karar verdikleri ülkelerden biri de ABD´dir.

ABD´nin 21.yüzy?lda bile Ermeniler için önemi bilinmektedir.Bu nedenle Ermenilerin ABD´ye ilgileri ve güçlü bir Ermeni toplulu?u olu?turmalar? aç?s?ndan da önemlidir.ISBN :
978-975-255-124-4
Yayın Türü :
Kitap
Basım Yeri :
?Q, Kültür Sanat Yay?nc?l?k, ?stanbul
Basım Yılı :
Nisan 2007
Sayfa Sayısı :
272
Dili :
Türkçe

 
 
ERAREN - Ermeni Araştırmaları Enstitüsü

Bu site en iyi 1024 x 768 çözünürlükte görüntülenir.