Anasayfaİletişim
  
English
- 04 2007                                                                     

''ERMEN?LER? KÜRTLER KEST?!''

04 2007, Kaynak : Vatan
.I%0@="justify">HADEP'li yazar?n kitab?nda Kürtler ve Alevilerin büyük tepkisini çeken iddialar var...

2'inci Abdülhamid, Kürt a?iretlerinden 100'ün üzerinde alay olu?turmu?, bunlar da Ermeniler'e sald?rm??t?. DTP lideri Ahmet Türk'ün dedesi Kanco, 'Hamidiye Alaylar?' denilen bu birliklerde yer alm??t?. HADEP, DEHAP gibi partilerde görev yapan Kemal Süphanda?, bu birlikleri anlatt?.

Bir yandan Rusya, bir yandan ?ngiltere, Ermeni toplumunu Osmanl? Devleti içinde ayr? bir devlet kurmaya te?vik ediyordu. Osmanl? Padi?ah? 2. Abdülhamit, 1891'den itibaren Do?u Anadolu'daki Kürt a?iretlerinden 100'ün üzerinde alay olu?turmu?; bu alaylar da bölgedeki Ermenilere kar?? kanl? sald?r?lar düzenlemi?lerdir. Ermenileri katletme yolunda ilk eyleme geçenler Türkler de?il Kürtler olmu?tur

Yazar Orhan Pamuk 'Türkler 2 milyon Ermeni'yi ve 40 bin Kürt'ü kestiler!' deyince, ünü birden artm??; pe?inden de Nobel Ödülü'nü alm??t?. Fakat tarih Orhan Pamuk gibileri yalanl?yor. Ermenileri katletme yolunda ilk eyleme geçenler Türkler de?il Kürtler olmu?tur. Bu süreç de 1890'larda ba?lat?lm??t?r. Osmanl? Padi?ah? 2. Abdülhamit, 1891'den itibaren Do?u Anadolu'daki Kürt a?iretlerinden 100'ün üzerinde alay olu?turmu?; bu alaylar da bölgedeki Ermenilere kar?? kanl? sald?r?lar düzenlemi?lerdir.

Yani; Ermenileri katletmeye ilk ba?layanlar i?te bu Kürt alaylar? olmu?tur.

Osmanl? Devleti bu sürece 93 Harbi denilen sava?? yitirdikten sonra girdi. 1878'de Berlin'de yenik Osmanl? Devleti'ne çok a??r bir anla?ma imzalatt?lar. Bu anla?ma ile Do?u Anadolu'daki 6 ilde (Vilayet-i Sitte) Ermeniler lehine reformlar yap?lmas? kabul edildi. Erzurum, Van, Elaz??, Sivas, Bitlis, Diyarbak?r illerindeki bu haklar; Ermenilerin giderek devlet istemelerini gündeme getirdi. Bir yandan Rusya, bir yandan ?ngiltere, Ermeni toplumunu Osmanl? Devleti içinde ayr? bir devlet kurmaya te?vik ettiler.

GEREKÇE BELL?

Hamidiye Alaylar?'n?n kurulu? gerekçelerini M.S. Lazarev, 'Kürdistan ve Kürt Sorunu' isimli kitab?nda aç?klarken diyor ki: 'Hamidiye Alaylar?, H?ristiyan ulusal az?nl?klar?n, özellikle de Ermenilerin yükselen özgürlük hareketlerine kar?? kullanmak amac?yla kuruldu.'

Tarihçi Y?lmaz Öztuna da Büyük Türkiye Tarihi'nde 'Kürtlerin kendilerini Ermenilere kar?? silahland?r?lmas? yönündeki bitip tükenmek bilmeyen talepleri yerine getirilmi? oldu' demektedir.

Bu olaya ayr?l?kç? Kürtlerin gözüyle bakan, HADEP ve DEHAP gibi PKK ba?lant?l? partilerde çal??m?? bulunan Kemal Süphanda?, 'Büyük Osmanl? Entrikas? Hamidiye Alaylar?' adl? kitab?nda yukar?da anlat?lanlar? do?ruluyor.

Bu alaylarla ilgili ilk yasal düzenleme 1891 y?l?nda yap?ld?. Alaylar?n subay kadrosunu olu?turmak için de ?stanbul'da bir okul aç?lm??; buraya a?iret reislerinin çocuklar? al?nm??t?. 1896 y?l?na gelindi?inde Do?u ve Güneydo?u'da yüz dolay?nda Kürt a?iret alay? kurulmu?tu. (Bak: Fahrettin Altay, '10 Y?l Sava?? ve Sonras?')

ERMEN?LER 1. HEDEFT?

Hamidiye Alaylar? kurulunca, resmi nitelik kazanan Kürt silahl? güçleri; ast??? ast?k kesti?i kestik oldular. Ermenilerden çetelerin ç?kmas?n? f?rsat bilen a?iret reisleri; emirlerindeki bu silahl? güçleri bir çete gibi kullan?p ac?mas?zca kan döktüler. Ermeni katliam? diye nitelendirilen eylemler böyle ba?lam??t?r.

Büyük dedesi de Hamidiye Alay? Kumandan? olan Kemal Süphanda?, Kürtlerin bu Ermeni katliam?n? tespit etmi? ve ?unlar? yazm??t?r: 'Neredeyse tüm Sünni Kürt a?iretleri te?kilatta yer alm??lard?r. Yazarken bile insan? deh?ete dü?üren tam bir vah?et sürecidir bu süreç. (...) Te?kilatta yer alan a?iret reisleri ile mensuplar?na büyük imkanlar ve imtiyazlar sa?layan bu olu?um di?er inanç gruplar? ve halklar için tam bir zulüm mekanizmas?na dönü?mü?tür. Özellikle bu te?kilat?n as?l hedefi olan Ermenilere yap?lanlar, daha do?rusu yapt?r?lanlar tüyler ürperticidir. (Sayfa: 10)'

??in dü?ündürücü yan? ?udur: Kürt a?iretleri Ermeni köylerini bas?yor, mallar?n? ya?malay?p direnenleri öldürüyor iken, Osmanl? Devleti normal askeri kuvvetleri ile Ermenileri korumaya çabal?yordu. Bunun için Kemal Süphanda?'?n sundu?u belgelere bak?labilir. (Sayfa: 342, 345 vb.)

1915 Ermeni sürgünü de o zamanki Türk ordusunu yöneten Alman subaylar?n planlamas? ile gündeme getirilmi?tir. Bilinmelidir ki 1915'te, Türk ordusu; ?ttihat ve Terakki yönetimi taraf?ndan Alman genelkurmay?n?n yönetimine b?rak?lm??t?. 42 ki?ilik Alman subay heyetinin ba??nda bulunan Limon von Sanders, 1915'te sava?? yöneten gerçek isimdi. Ermenilerin içeride iyice etkisizle?tirilmesi için sürülmeleri; bu Alman heyetin plan?d?r. Bu sürgün de Hamidiye Alaylar?'n?n deste?i ile yürütülmü?tür.

ALEV?LER? DE KATLETT?LER

Hamidiye Alaylar? bölgedeki Sünni Kürtlerden olu?turulmu?tu. Belgeleri inceleyen Kemal Süphanda? kitab?nda bunu aç?kça belirtiyor: 'Ezidi (Yezidi), Alevi, ?ii ve Dürziler müracaatlar?na ra?men kabul edilmemi?lerdir. (Sayfa: 71)'

Alevi a?iretleri, silahlanarak bu sald?r?lara direnmeye çal??t?lar. Vartolu dedelerden olan Mehmet ?erif F?rat; bu alaylar?n kendilerine yapt?klar? zulmü ac? ac? anlatmaktad?r (Bak: Do?u ?lleri ve Varto Tarihi). Bu katliamlardan birisinde ya?anan trajediyi, Vartolu Alevilerden eski CHP Milletvekili Tekin ?leri Dikmen, yazar ?akir Keçeli'ye ?öyle anlatm??: 'Hamidiciler; bizim atalar?m?z? ku?atm??lar; silahl? çat??ma ba?lam??. Bizimkiler, bir yarma hareketiyle canlar?n? kurtarmak istiyorlar. Fakat yanlar?nda bir kad?n var; o da? ba?lar?nda kendilerine engel olacak. Obada da b?rakam?yorlar. B?raksalar, gelen alay çapulcular? kad?na tecavüz edecekler. Bu açmazdan kurtulmak için kad?n, 'Beni onlara b?rakmay?n, öldürün; siz de can?n?z? kurtar?n!' der. Ve öyle de yaparlar.'

NEDEN KIZDILAR?

Geçen hafta yay?mlanan Kürt Alevi Yoktur konulu yaz?m; baz? Alevicileri ve DTP'lileri k?zd?rm?? bulunuyor. Bunlar; i?te böyledir. Bilgi ve belge kar??s?nda çaresiz kal?nca sizi hemen '?ovenist, fa?ist, gerici' diye suçlarlar. Bana k?zan DTP'lilere soruyorum: 500 y?l boyunca bölgenizdeki Alevileri katletmediniz mi? Bunun için Osmanl?'n?n emrine girmediniz mi?

??te size yeni bir belge daha: Y?l 1587. Osmanl? Padi?ah? 3. Murat, Do?u ve Güneydo?u'daki 38 Kürt beyine ?öyle bir ferman (emir) yolluyor:

'... emrinizde bulunan Kürt askerleriyle kusursuz ve eksiksiz bir cenge haz?r olas?n?z. Tebriz'de bulunan vezirim Cafer Pa?a'dan haber gelir gelmez acele edip ona kat?las?n?z. Kürt emirleri, ?imdiye kadar K?z?lba?lara k?l?ç sallayarak Allah yolunda gaza ve cihad edegelmi?lerdir. (...)?n?allah benim için yapt???n?z hizmetler zayi olmayacakt?r. (...) Din u?runa çal???p Kürt emirlikleri aras?nda faydal? ve ünlü olas?n?z.' (Kaynak: Kürtle?en Türkler; s. 120)

??te benim söylediklerimi Osmanl? padi?ah? da tasdik ediyor: Kürtler, K?z?lba?lara (yani Alevilere) k?l?ç sallamay? kafirlere kar?? sava?mak görmü?lerdir....

Su TV adl? Alevici bir kanalda, bu yaz?m üzerine aleyhimde at?p tutmu?lar. Muhataba söz hakk? bile vermeyen bu zihniyet bir de demokrat geçinmez mi... Devam etsinler. Ben de belgeleri konu?turmaya devam edece?im.

* * *


Alevi Bekta?i Federasyonu diye Alevilikle ilgisi bulunmayanlar?n kurdu?u bir dernekte sekreter yap?lan birisi de Kürt Alevi Yoktur yaz?ma sinirlenip bana, 'Kö?e yazar? bu i?e kar??mamal?!' diye göndermede bulunuyor. Belli ki dün mektebe gidip bugün kendini üstat sanan bu zat da bilgiden, belgeden ho?lanm?yor. O ve benzerleri bilmeliler ki ben kö?e yazar? olmadan önce yazar idim. 10 kitab?m ve 2 ödülüm; düzinelerce makalem bulunuyor.

Ziya Pa?a merhum, 'Rencide olur dide-i huffa? ziyadan' diyor.

Ne yapal?m, onlar rahats?z oluyor diye tarihin üstündeki karanl?k örtüyü kald?rmayal?m m??

Ermeni Prens'e göre Türkler

Bugün; önemli bir belge daha sunuyoruz. Bu belge, dü?ünür Karl Marx'?n Do?u Sorunu ad?yla dilimize çevrilmi? eserinde bulunuyor.

?ngiltere'de ya?ayan Ermeni Prensi Leo; Rusya ile Osmanl? Devleti aras?nda ç?kan K?r?m Sava?? öncesinde Türkiye'de ya?ayan Ermenilere ?öyle bir ça?r?da bulunuyor.

'Tanr?n?n inayetiyle Ermenistan Prensi olan Leo'dan Türkiye'deki Ermenilere!

Sevgili karde?lerim, sad?k yurtta?lar?m!..

?stedi?imiz ve yürekten arzumuz, kan?n?z?n son damlas?na kadar ülkenizi (Osmanl? Devleti'ni, yani Türkiye'yi) ve Sultan? (O zamanki Osmanl? Sultan? Abdülmecit'i), Kuzey'in zalimine (Rusya'ya) kar?? savunman?zd?r.

An?msay?n karde?lerim! Türkiye'de Rus kamç?s? yoktur; burun deliklerinizi y?rtmazlar; kad?nlar?n?z gizlice ya da halk?n gözleri önünde kamç?lanmaz. Sultan?n hükümranl??? alt?nda insanl?k vard?r; buna kar??l?k Kuzey'in o zaliminin hükümranl??? alt?nda ise sadece gaddarl?k vard?r. Bu nedenle kendinizi Tanr?n?n gösterdi?i yola sokun ve ülkenizin özgürlü?ü ve ?imdiki hükümdar?n?z için kahramanca sava??n. Engeller kurmak için evinizi y?k?n, silah?n?z yoksa masa ve sandalyenizi parçalay?n ve kendinizi onunla savunun. Zafer yolunda k?lavunuz yüce Tanr? olsun. Benim için tek mutluluk, sizin aran?zda, sizin ülkenize ve dininize zulmedene kar?? sava?makt?r. Tanr?n?n, sultan?n kalbine, benim iste?imi onaylamas? ilham?n? vermesini dilerim. Çünkü onun hükümranl??? alt?nda dinimiz saf biçimde kal?rken, Kuzey'in zaliminin hükümranl??? alt?nda de?i?tirilecektir. Karde?lerim, en az?ndan an?msay?n ki, ?u anda sizlere seslenen ki?inin damarlar?nda dola?an kan, 20 kral?n kan?d?r; o kan, kahramanlar?n -Lusignan'lar?n- ve iman?m?z? savunanlar?n kan?d?r; ve biz size, 'Dinimizi ve onun saf biçimini, kan?m?z?n son damlas?na kadar savunal?m' diyoruz.'

Görüldü?ü üzere, Hamidiye Alaylar?'ndan 40 y?l önce Ermeniler, Türklere övgü dizmektedir. Peki Ermenilere böyle dost bir millet, soyk?r?mc? olabilir mi?

Ziya Gökalp anlat?yor

Büyük Türk dü?ünürü Kürt kökenli Ziya Gökalp, Hamidiye Alaylar?'n?n Diyarbak?r çevresinde yapt??? zulmü ?aki ?brahim Destan?'nda anlatm??t?r. Bu uzun ?iirin baz? bölümlerini veriyoruz:

?akir Pa?a Rusya'da kalm??t?

Kazaklar? görüp ibret alm??t?

Dü?mü? idi Kürt alay? fikrine


* * *


Behro A?a iki alay yazarak

Padi?ah'tan ald? ferman ve bayrak

Hain KANCO oldu ana sancaktar


* * *


Berarzi'yi Aneze'yi da??tt?

Seller gibi ?amar kan? ak?tt?

M?zrak dikti Karakeçi yurduna


* * *


Rütbeleri al?narak Behro'nun

Muhtac oldu yard?m?na KANCO'nun

Yezidilerin imdad?na s???nd?

(Kurulan alaylar?n yapt??? zulmü anlatan Ziya Gökalp, ilginç bir bilgi de veriyor. Kanco, bugün DTP Lideri olan Ahmet Türk'ün büyük dedesidir. Ahmet Türk, Kanco Kö?kü anlam?na gelen Mardin civar?ndaki Kasr-? Kanco'da oturmaktad?r. ?iir gösteriyor ki Hamidiye Alaylar?'nda görev yapanlardan birisi de bunlard?r. ?imdi ise Ahmet Türk ve di?erleri temize ç?km??; Türkler soyk?r?mc? ilan edilmi?tir. )

    Habere Yorum Yaz        Tavsiye Et

   «  Geri