Anasayfaİletişim
  
English
- 14 2007                                                                     

DUYURU

14 2007, Kaynak : ERAREN
!ŞøpP="MsoNormal" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align="justify">2006 y?l?n?n Eylül ay?nda Türkiye’de ilk kez Ermeni Sorunu konusunda Ortado?u Teknik Üniversitesi’nde Yüksek Lisans ve Doktora ö?rencileri için bir ders aç?lm??t?r. ASAM Ermeni Ara?t?rmalar? Enstitüsü Ba?kan? Emekli Büyükelçi Ömer Engin LÜTEM taraf?ndan verilen ve Ermeni Sorununun Do?u?u ve Geli?mesi (The Emergence and Evolution of the Armenian Question) ba?l???n? ta??yan bu dersin ana hatlar?n? Ermeni sorununun tarihsel, hukuki, psikolojik ve uluslararas? ili?kiler boyutlar? olu?turmu?tur.

 

 Söz konusu ders 2007-2008 e?itim ö?retim y?l?n?n birinci döneminde de ODTÜ ve ODTÜ d???ndan olan ö?rencilere aç?lacakt?r. Dersle ilgili detayl? bilgi almak için 24 Eylül 2007 Pazartesi günü ODTÜ Tarih Bölümünde verilecek olan derse kat?l?m rica olunur.

    Habere Yorum Yaz        Tavsiye Et

   «  Geri