Anasayfaİletişim
  
English
- 29 Ocak 2007                                                                     

B?R C?NAYET?N ANATOM?S?...(TARIK TAVADO?LU)

29 Ocak 2007, Kaynak : Ortado?u
.Cª0ğ="justify">HRANT Dink'in bir cinayet sonucu öldürülmesinin arkas?ndaki s?r devam ederken, bu cinayeti i?ledi?i öne sürülen 17 ya??ndaki Ogün Samast'?n kimlere hizmet edebilece?i ve zamanlamas? dikkat çekici...

Mn?r. Hepimiz çok iyi biliyoruz ki bu cinayeti birileri yapt?rd?.

Bu, 17 ya??ndak? bir çocu?un ak?l edebilece?i bir ?ey de?il. Umar?m o pislikler de yakalan?r.

Zanl? be? defa uçakla ?stanbul'a gidiyor. Bu bir ay içinde yap?l?yor. Kafadan bir hesap yaparsak; ayda bu seyahatler için en 600 YTL para gerekiyor. Babas? zengin biri de?il, kendi de bir i?te çal??m?yor... Sizce bu paray? nereden bulmu? olabilir?

Yeni suçlamalara haz?r olal?m

.....
ABD'de Ermeni soyk?r?m? tasar?s?n?n getirilmesi arifesinde bu sald?r?n?n düzenlenmesinin; tasar?n?n geçi?ini de kolayla?t?rabilece?i kesin...

Bu, geçmi?in bir muhasebesi de?il, ama gelece?e yönelik bir politikan?n i?aretidir. Türkiye'yi soyk?r?mc? tan?tacaklar ve Türkiye Kuzey Irak'ta ve Güneydo?u Anadolu'da bir operasyona girerse, orada yapt?klar?n? koz olarak kullan?p sözde soyk?r?m?n içine dahil edecekler. Tetikçinin ya??na, kimli?ine de?il, olay?n niteli?ine bakmak laz?m. Tüm tetikçiler yanl?? yöne sevk etmek için seçilirler.

Bu halde, Dink'in öldürülmesi bir sembole yap?lan sald?r? olarak da okunuyor ve aç?k bir zarf olarak Türkiye'nin önüne at?l?yor.

Türkiye'nin gündeminden, Irak ve Kerkük'ü dü?ürmek için Ermeni diasporas?n?n i?lemi? oldu?u bu cinayetin tuza??na dü?memeli, Irak ve Kerkük yine birinci gündem olmal? .

Hrant Dink de planl? bir suikastle öldürülmü?tür. Ve bana Türkiye'ye kar?? planl? olmayan bir suikast de gösteremezsiniz.

Karanl?k güçler bir cinayet daha i?ledi... Kimse kalk?p 17 ya??ndaki bir çocu?u ç?kar?p da "??te katili yakalad?k" demesin... ?stanbul Emniyet Müdürü ve Valisi'nin birbirini yalanlayan aç?klamalar? ise akla ziyan. Bence bu olay uluslararas? bir siyasi cinayettir... Son 3 aydaki geli?meler bize gösteriyor ki siyasi komplolar devam edecek.. Bu; sadece bir ad?md?..

Türkiye, çok önemli bir sürece girdi... Varl???m?z hiç bu kadar tehlikeye dü?memi?ti... Yöneticilerin her?eyi iyi analiz edip öyle davranmas? gerekir... Ama bunu görecek yöneticimiz var m? bu da ayr? bir sorun. Çok yönlü bir komplonun ortas?nda ve hedef noktas?nday?z.. Dikkat....

Ben bu olay?n kesinlikle d?? istihbarat servislerinin i?i oldu?undan ad?m gibi eminim. As?l önemli olan bunu yapanlar?n bize ne demek istedikleri ve bizi nas?l bir duruma dü?ürmek istemeleridir.

 

Olay?n zamanlamas?na bakt???m?zda Hrant Dinkin uzun süredir sesi solu?u ç?km?yordu. Yani hedef olmas? için sebep yok. Her?eyden önce Dink, görünür hedefi üzerinden Türkiye'ye at?lm?? bir kur?un.

Bu kadar? tesadüf mü?

____________________

?K? ayr? cinayet, iki benzer nokta... Rahip Andrea Santoro'nun katili ile Dink'in katil zanl?s?n?n ortak noktalar?. Tesadüfe bak?n!

Tarih, 5 ?ubat 2006...

Yer; Trabzon...

Türkiye bir cinayet ile sars?l?yor. Santa Maria Kilisesi Katolik Rahibi Andrea Santoro, liseli O.A. adl? bir gencin s?kt??? kur?unlarla ya?am?n? yitiriyor. Katil zanl?s? k?sa sürede yakalan?yor.

Ya??; 16

Henüz lise ö?rencisi...

Bilgisayara merakl?...

Cinayetten önce bir çok kez internet üzerinden

ABD ve Fransa'dan kimli?i belirsiz ki?ilerle yaz???yor...

Yakaland???nda cinayeti hemen itiraf ediyor...

Bireysel bir eylem oldu?unu aç?kl?yor...

Ömür boyu hapisle yarg?lanmas?na ra?men

ya?? küçük oldu?u için 18 y?l 10 ay 20 gün hapis cezas? al?yor...

Tarih; 19 Ocak 2007

Yakla??k bir y?l sonra Türkiye yeniden bir cinayetle sars?l?yor...

Hedef; Hrant Dink

Katil zanl?s?; 17 ya??nda

Do?um yeri; Trabzon

Bilgisayara merakl?...

Sürekli olarak internet kafelere gidiyor...

Ortaokuldan terk...

Gözalt?ndaki ilk ifadesinde suçunu itiraf etti...

??te iki cinayet ve katillerinin ortak özellikleri... Bu kadar benzerlik bir tesadüf mü?

 

Irak'ta ve dünyada ?srail, AB ve ABD'nin ç?karlar?na kar?? ülkemizden zarar gelmemesi, önümüzün kesilmesi için gerekli hangi senaryolar?n s?rada oldu?unu yak?n tarihlerde medyadan izlemeye devam edece?iz...

Ve son bir not.

Hrant Dink'in cenazesine kat?lanlar?n açt?klar? "Hepimiz Ermeniyiz Hepimiz" pankart? tart??malara damgas?n? vurdu. Geçmi?te 50'ye yak?n Türk diplomat? vurulurken, ho?görü sahibi bizlerden ve Ermeniler'den kaç? 'Hepimiz Türk'üz' diye meydanlara

    Habere Yorum Yaz        Tavsiye Et

   «  Geri