Anasayfaİletişim
  
English

SONUÇ

ŞİNASİ OREL*
Ermenilerce Talat Paşa'ya Atfedilen Telgrafların Gerçek Yüzü
 

 !á^€ ="justify"> 
SONUÇErmeni çevrelerinin, Andonian’?n kitab? arac?l??? ile 1920 y?l?nda piyasaya sürdükleri “belgelere” ili?kin inceleme tamamlanm?? olmaktad?r.

Andonian’?n “belgelerinin” sahte oldu?u ve “Ermeni davas?” ad?na ileri sürülen iddia ve taleplerin desteklenmesi amac?yla Ermenilerce nas?l düzenlendi?i bu inceleme ile ayr?nt?l? ?ekilde ortaya konulmu?tur.

Sahte belgelerin piyasaya ç?kmas?n?n, zamanlama itibariyle, Türk topraklar?n?n parçalanmas?n? öngören giri?imlere, bu topraklardan Ermenilere de pay verilmesi için harcanan çabalara ve ?tilaf kuvvetlerince Osmanl? yöneticileri aras?nda ba?lat?lan "suçlu av?na” rastlad??? ve bu sahte belgelerle neyin hedef al?nd??? da gösterilmi?tir.

"Belgelerin” sahteliklerini kan?tlayan unsurlar?n ana hatlar? ile ve özetle hat?rlanmas?nda yarar vard?r:

1. Andonian düzmece belgelerin gerçek olduklar?n? ileri sürerken, bu iddias?n? Halep Valisi Mustafa Abdülhalik Bey’in imzas?na dayand?rmaktad?r. Oysa, Mustafa Abdülhalik Bey ad?na at?lan imzalar?n sahte olduklar? ar?iv belgeleriyle sabittir.

2. Andonian bir sahte belgenin üzerinde, Mustafa Abdülhalik Bey’in elyaz?s? ve imzas?na öyle bir tarih yak??t?rm??t?r ki, Mustafa Abdülhalik Bey o tarihte Halep Valisi de?ildir.

3. Rumi-miladi tarih fark?n?n bilinmemesi ya da ihmal edilmesi Andonian’?n belgelerinin sahteliklerini çok aç?k bir ?ekilde ortaya koymaktad?r. Bu durum, önceki tarihli belgeleri sonraki tarihli belgeler haline getirirken, Andonian’?n sahte belgeler için öngördü?ü tarih ve say? düzenini de iflas ettirmektedir.

4. Andonian’?n sahte belgelere koydu?u tarih ve say?lar?n o tarihlerde gerçekten gönderilmi? belgeler üzerindeki tarih ve say?larla uzaktan yak?ndan hiç bir ili?kisi yoktur.

Andonian, dikkatsizlik sonucu, de?i?ik sahte belgelere ayn? say?lar? koymak hatas?n? da i?lemi?tir.

5. Andonian’?n inand?r?c? olabilmek amac?yla rakam gruplar?ndan olu?an ?ifre telgraflar olarak takdim etti?i belgelerin o dönemlerde kullan?lan gerçek ?ifre teknikleriyle ilgisi bulunmamakta, bunlar?n düzenlenmesindeki hatalar sonucu yap?lmas? mümkün olmayan ?ifre ihlalleri yarat?lmakta, ayn? ?ifre sisteminin sava? içinde 6 ay süre ile hiç de?i?meden kullan?labildi?i ileri sürülmektedir.
 
6. Sahte belgelerin üzerindeki “Besmele” i?aretleri, muhtemelen bu i?areti hayat? boyunca hiç kullanmam?? bir Ermeni taraf?ndan uyduruldu?undan Andonian’? ele vermektedir.

7. Sahte belgelerde yer yer dil ve gramer yap?s? itibariyle Osmanl?cada kullan?lmas? mümkün olmayan ifadeler mevcuttur. Yine hemen her belgede “Türklere suçlar?n? kendi a??zlar?ndan itiraf ettirebilmek” dü?üncesi ile, Osmanl? Hükümeti ileri gelenlerine söylemelerine imkan olmayan sözler yak??t?r?lmaktad?r.

8. Sahte belgeler,i kisi d???nda, üzerlerinde Osmanl? Dairelerinde kullan?lan resmi ka??t olduklar?na dair hiç bir i?aret bulunmayan düz ka??tlara yaz?lm??t?r. Bunlardan birinin o dönemde ki?isel yaz??malarda bile kullan?lmayan bir ka??t üzerine yaz?lm?? olmas? Andonian bak?m?ndan çok daha vahim bir hata olu?turmaktad?r. Sahte belgelerden ikisinin Osmanl? postahanelerinin telgraf ka??tlar?na kaydedilmi? olmas?na gelince, bunlar? temin etmek hiç kimse için güç de?ildir.

9. Belgelerin sahtelikleri, ?ngilizlerin “Ermeni olaylar?ndan sorumlu Türkleri” yarg?layabilmek üzere her yerde ?srarla “delil” ararlarken, bunlara itibar etmemelerinden de bellidir.

10. Andonian’?n iddia etti?i türde son derece gizli olmas? gereken belgelerin çok say?da kimsenin nüfuz edebilece?i telgraf yolu yerine özel kuryelerle gönderilmesi gerekti?i herhalde çok daha akla yak?nd?r. Hele bu tür belgelerin imha edilmeden 3 y?l süre ile saklanm?? olmas?na hiç ihtimal verilemeyecektir.

11. Sahte belgeler Andonian’?n kitab?n?n Frans?zca ve ?ngilizce bas?mlar?nda bir tak?m farkl?l?klar göstermektedir ki, bu farkl?l?klar? çeviri yanl??? ya da maddi hata olarak nitelemek mümkün de?ildir.

12. Nihayet, Ermenilere yak?nl??? ile bilinen, hatta Ermeni çevrelerinin sözcülü?ünü yapan yazarlarda dahi Andonian’?n belgeleri hakk?nda belirli bir ku?ku mevcuttur.

Kriminolojide “mükemmel cinayet yoktur” diye bir söz vard?r. Bu söz do?rudur. Her cinayet arkas?nda mutlaka izler, ipuçlar? b?rak?r. Ermeni çevreleri de, bu sahte belgeleri düzenlerken i?ledikleri cinayette-ki bütün bir milleti lekelemeye çal??mak herhalde cinayettir-arkalar?nda pek çok ipucu b?rakm??lar ve suç delilleriyle birlikte yakalanm??lard?r.

Belgelerin sahtelikleri ilk kez bu çal??ma ile kan?tlanm?? da de?ildir. Bunlar?n düzmece olduklar? gerek Türklerçe, gerek konu ile ilgilenen ve Türk ar?ivlerini incelemek ihtiyac?n? duyan ciddi yabanc? tarihçilerce esasen y?llard?r bilinmektedir. Bu durum bir k?s?m Ermenilerin de malumu olsa gerektir. Burada yap?lan, düzmece belgelerin sahteliklerini gerçek ar?iv belgelerine dayal? olarak sistemli bir ?ekilde göstermekten ibarettir.
 
II. Dünya Sava??nda musevilerin ba??na gelenleri nitelemek üzere 1944 y?l?nda terminolojiye “soyk?r?m” deyiminin eklenmesini takiben Ermeni olaylar?na da “soyk?r?m” tabiri yak??t?r?lm??t?r. Soyk?r?m?n sözlük anlam?, bilindi?i gibi, “belirli bir grubun siyasi, dinsel, kültürel ya da ekonomik gerekçelerle topluca ve planl? ?ekilde yokedilmesi” dir. Ermeni propaganda ve terör odaklar? “soyk?r?m” oldu?unu iddia ettikleri olaylara delil olarak Andonian’?n belgelerini gösteregelmi?lerdir. Ellerinde “Osmanl? Hükümetinin Ermenileri top yekün imha etmeye giri?ti?ini” ileri sürmeye elveri?li ba?kaca bir belge de mevcut de?ildir, zira olmam?? bir olay?n belgesi de olamaz. Öyle ise, “Ermeni soyk?r?m?” efsanesi daha ç?k?? noktas?nda sahte belgelere dayanmaktad?r ve bu efsane, temelini olu?turan belgelerin sahtelikleri kar??s?nda kendili?inden çökmektedir.

Ermeni propaganda çevreleri için, “Ermeni davas?” u?runa her ?eyi mübah saymak ve gerekti?inde “belge” üretmek dün oldu?u gibi, bugün de genel bir al??kanl?kt?r. Nitekim, Ermeni çevreleri günümüzde Ermeni tarihini kendi hayal, özlem ve iddialar? do?rultusunda yeniden “yazmakta”, bu çerçevede Türkler ba?ta olmak üzere, çe?itli milletlerin kültür, sanat, gelenek ve ya?am biçimlerini kendilerine maletmekte sak?nca görmemektedirler.

i?in ilginç yan?, özellikle Bat?’daki kimi ülkelerde baz? çevrelerin yine dün oldu?u gibi, bugün de, herhangi bir ara?t?rma zahmetine katlanmaks?z?n, bu sahte belgeleri gerçek olarak kabul etmeleridir. Ba?ka bir tak?m konularda “objektiflik” ad?na son derece titiz davrand?klar? bilinen bu çevrelerin, i? Ermeni iddialar?na gelince bu titizli?i göstermemeleri tuhaft?r.

Bunun bir ölçüde Türk ar?iv belgelerinin henüz tam anlam?yla ayd?nl??a ç?kar?lamam?? olmas?ndan ileri geldi?ini de kabul etmek gerekir. Bu belgeler h?zla yay?nlanacakt?r. Bu çal??ma, bu yay?n faaliyetinin küçük bir örne?i de say?labilir. Yay?nlanan ar?iv belgelerini ileride di?erleri izleyecek ve Ermeni olaylar?n?n gerek Türklerçe, gerek ciddi yabanc? tarihçilerce esasen bilinen gerçek yüzü gerçekleri kabul etmemekte direnenler için de gün ?????na ç?km?? olacakt?r.

 ----------------------
* -
- Ermenilerce Talat Paşa'ya Atfedilen Telgrafların Gerçek Yüzü
        
   «  Geri