Anasayfaİletişim
  
EnglishE-Bülten Üyeliği

Günlük bültenimize üye olmak için aşağıdaki alanları doldurunuz.
Ad:
Soyad:
Eposta:


Makaleler

SOYKIRIMCI AYDINLARIN B?LD?R?S?

Ömer Engin LÜTEM, Emekli Büyükelçi
12 2006 - ?KSAREN
Diğer Makaleler

="justify">Soyk?r?mc? dokuz Türk ayd?n? Frans?z Parlamentosu’nda Ermeni soyk?r?m? olmad???n? söyleyenlerin cezaland?r?lmas?n? öngören Frans?z kanun tasar?s?na kar?? ç?kan bir bildiri yay?nlad?lar.  

ázelenmesi bak?m?ndan bu ayd?nlar?m?z?n kimler oldu?unu hat?rlatal?m. Bu ki?iler geçen y?l Eylül ay?nda Bilgi Üniversitesi’nde yap?lan ve sadece Ermeni görü?lerinin savunuldu?u, kar??t görü?lerin ifade edilmesine izin verilmedi?i, bu görü?teki ki?ilerin salona bile al?nmad???, girebilen iki ki?inin d??ar? at?ld??? bir konferans?n düzenleyicileri veya kat?l?mc?lar?d?r. Say?lar? k?rk civar?ndayd?. ?imdi dokuza dü?mü? olduklar? görülmektedir.   

Bu konferans?n Ermeni konusundaki tabular? y?kt???, di?er bir deyimle Türkiye’de Ermeni sorununun serbestçe tart???lmas?n? ba?latt??? iddia edilmi?se de bu do?ru de?ildir. Zira Ermeni sorunu, soyk?r?m iddialar? dahil, yakla??k 1995 y?l?ndan beri Türkiye’de,  son y?llarda yo?un bir ?ekilde, tart???lm??t?r. Bu tarihten önce de Ermenilerin Türk diplomatlar?n? katletti?i dönemde, terör a??rl?kl? olarak ele al?nm??t?r.   

Bizce Bilgi Üniversitesi konferans?n?n tek özelli?i ilk defa bu say?da Türk bilim adam? veya yazar?n?n Ermeni tezlerini aç?kca desteklemesidir. Bu bak?mdan söz konusu konferans bilimsel de?il siyasal bir nitelik ta??m??t?r. Nitekim eldeki az say?daki yay?ndan anla??ld???na göre, konferansa yani ara?t?rmalara dayanan tebli?ler sunulmam??, daha ziyade bilinen Ermeni görü?leri tekrarlanm??t?r.  

Türk kamuoyu bu konferansa ve kat?lanlara büyük tepki göstermi?tir. Bu tepkiler, Halil Berktay, Taner Akçam ve Hrant Dink  gibileri için halen de devam etmektedir. Buna kar??n soyk?r?mc? ayd?nlar yabanc? ülkelerde pek be?enilmi?tir. Konferanslara davet edilmi?ler burada Türkiye hakk?ndaki görü?lerini anlatm??lard?r. Baz?lar?na ödül verilmi?tir.  Ba?kan Bush bile son 24 Nisan mesaj?nda, “tarihsel olaylar? dürüstlükle ve duyarl?l?kla incelemeye çal??anlar?” övmü?tür.  Sonuç olarak bu ki?iler Türk kamuoyunun çok büyük bir kesimi taraf?ndan adeta hain,  buna kar??n baz? yabanc? ülkelerde adeta kahraman olarak görülmü?lerdir.  Kendileri ise Türkiye’de yerilmekten d??ar?da övülmekten iftihar eden bir hava içine girmi?lerdir.   

Bu bildiriye imza koyan dokuz ki?i “insanl?k d??? felâketin (yani tehcirin) tüm a??rl???n? üzerlerinde hissettiklerini, Ermenilerin ac?s?n?n onlar?n ac?s? oldu?unu, vatan haini ilan edilseler dahi Türkiye’de demokrasi mücadelesini (?) sürdüreceklerini bildirdikten sonra Frans?z Parlamentosundaki yasa tasla??ndan kayg? duyduklar?n? ifade etmi?lerdir. Bunun nedeni olarak da bu yasan?n  “tarih ve ortak belle?i sorgulama sürecine”  zarar vermesini göstermi?ler; di?er yandan yasan?n Fransa’da özgür tart??may? engelleyece?ini bunun yan? s?ra Türkiye’de de benzer ve daha güçlü bir etki yapaca??n? belirtmi?lerdir. Bu hayli mu?lak ifadelerden Frans?z tasar?s? kanunla?t??? takdirde, buna tepki olarak, soyk?r?m iddialar?n?n tart???lmas?n?n Türkiye’de engellenece?i anlam?n? ç?karmak mümkündür.  

K?saca soyk?r?mc? ayd?nlar?n bildirisi bu yasay? ç?kt??? taktirde benzer önlemlerin Türkiye’de da al?naca??n? söyleyerek ve bunun da 1915 tehcirinin asl?nda bir soyk?r?m oldu?u ?eklindeki propagandaya zarar verece?ini imâ ederek yasay? engellemeye çal??t?klar? görülmektedir.   

Bunu neden yap?yorlar? Bilgi üniversitesindeki konferansa kendileri gibi dü?ünmeyenleri almayan ki?ilerin ifade özgürlü?ü ilkesine â??k olduklar? söylenemez.  Fransa’da ç?kacak bir sansür kanununa kar??n Türkiye’de de bezer tepkilere neden olmas?ndan korktuklar?, böylelikle kendi seslerinin de kesilmesinden endi?e ettikleri anla??l?yor.    

As?l hedefi ne olursa olsun kan?m?zca bu bildirinin olumlu bir yönü de vard?r. O da Frans?z yasa tasar?s?na kar?? Türkiye’de, soyk?r?ma inananlar da dâhil, herkesin birle?mi? oldu?unu ortaya koymu? olmas?d?r.

    Makaleye Yorum Yaz    Yazdır    Tavsiye Et

«  Geri
Yorumlar

Henüz Yorum bulunmamaktadır.

« Diğer Makaleler » 
 
ERAREN - Ermeni Araştırmaları Enstitüsü

Bu site en iyi 1024 x 768 çözünürlükte görüntülenir.